Komisje lekarskie ZUS

Rozmiar czcionki:
Komisje lekarskie ZUS

Kiedy możemy mieć do czynienia z komisjami lekarskimi?

Na pewno nie uniknie się z nimi kontaktu w wypadku ubiegania się w ZUS o różnorakie świadczenia, czy też w związku z kontrolą już wypłacanych świadczeń. Z czymś podobnym można czasem się spotkać przy domaganiu się świadczeń od towarzystwa ubezpieczeniowego (bardziej chodzi tu o badania zlecone przez ubezpieczyciela), jednak głównie mówimy o komisjach lekarskich w postępowaniu przed ZUS. W tymże postępowaniu występują dwa ciała orzekające, które wspólnie nazywa się potocznie „komisjami lekarskimi”. W ZUS mamy do czynienia z lekarzami orzecznikami ZUS i właściwymi komisjami lekarskimi ZUS. Pierwszą instancją w tym swoistym postępowaniu jest pojedynczy lekarz orzecznik ZUS. Komisja lekarska ZUS, składająca się z trzech lekarzy, jak łatwo się domyślić, jest tu drugą instancją w postępowaniu przed tą państwową instytucją.

Określanie procentowego uszczerbku na zdrowiu

Poprzez wydawane przez siebie orzeczenia, lekarze i komisje określają procentowy uszczerbek na zdrowiu oraz ustalają ew. niezdolność do pracy, czy też niezdolność do samodzielnej egzystencji. Warto pamiętać o tym, że procentowego uszczerbku na zdrowiu z orzeczenia ZUS nie należy utożsamiać z procentowym uszczerbkiem na zdrowiu ustalanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe przy wypłacaniu świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia! Lekarze ZUS zarówno pojedynczo, jak i w komisji, przy badaniu osoby poszkodowanej dla ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu korzystają z wykazu (pot. „tabeli”) zawierających wypisane różne schorzenia i odpowiadający im stopień uszczerbku na zdrowiu. W wypadku schorzeń obejmujących kilka pozycji w wykazie, procenty zostaną zsumowane. Ten wyznaczony procent wraz z innymi zapisami orzeczenia służy do ustalenia na mocy decyzji wysokości wypłacanego świadczenia.

Przykład 1.
Pan Michał, nie ze swojej winy doznał wypadku w pracy. Z ubezpieczenia NNW pracodawcy otrzymał 6% kwoty ubezpieczenia oraz zwrot kosztów leczenia. Od innego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym miał rodzinne ubezpieczenie NNW powiązane z kontem w banku, otrzymał 10% kwoty ubezpieczenia plus inne świadczenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Natomiast lekarz orzecznik ZUS nie stwierdził trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalając łącznie 0%, przy ubieganiu się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, którego na mocy decyzji wydanej na podstawie orzeczenia ostatecznie nie otrzymał.

Różne ustalenia dotyczące uszczerbku na zdrowiu

Warto podkreślić to jeszcze raz: wykazy lekarzy ZUS, a wykazy znajdujące się w umowie ubezpieczenia zawartej z jakimś towarzystwem ubezpieczeniowym (np. PZU), to nie jest to samo, więc procenty uszczerbku na zdrowiu w ZUS i procenty u ubezpieczyciela nie muszą być takie same. Często towarzystwo ubezpieczeniowe ustala ów procent bez udziału „swojego” lekarza na podstawie dostarczonych przez nas dokumentów.

Jak przygotować się do wizyty na komisji lekarskiej?

Przy udawaniu się na badanie przez lekarza, czy komisję lekarską ZUS, należy:
- przynieść pełną, uporządkowaną dokumentację medyczną (zwolnienia lekarskie, skierowania, wyniki badań, obrazy prześwietleń, recepty, etc.)
- być przygotowanym na pytania odnośnie przebytej rehabilitacji, leczenia, zabiegów oraz zaleceń lekarzy prowadzących odnośnie dalszych kroków w tym względzie.

Odwołanie od komisji lekarskiej

Jeśli nie zgadzamy się z orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika przysługuje nam odwołanie do komisji lekarskiej. Owo odwołanie w tym postępowaniu nazywa się sprzeciwem. Na sprzeciw wobec orzeczenia mamy 14 dni od daty jego doręczenia. Termin 14 dni jest liczony wg następujących po sobie dni!iii Owe 14 dni, to czas w którym ZUS wydaje decyzję na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Co powinien zawierać sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika?

- datę i miejsce spisania tekstu
- nasze dane (równie dane przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeśli takowi są)
- dane adresata pisma, czyli właściwej komisji lekarskiej ZUS ze względu na nasz adres zamieszkania
- tytuł z odniesieniem do numeru i daty orzeczenia, na które wnosimy sprzeciw
- uzasadnienie, gdzie w możliwie krótki i treściwy sposób przedstawiamy zarzuty wobec działania orzecznika (np. zignorowanie informacji o braku wcześniejszych poważniejszych problemów zdrowotnych i trwających następstw choroby) i nasze wnioski (np. o przegląd zignorowanej części dokumentacji medycznej, czy też załączonych do pisma wyników dodatkowych badań)
- na końcu należy koniecznie umieścić nasz pełny, odręczny podpis lub podpis przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Przy pisaniu sprzeciwu, żeby czegoś nie pominąć, czy też uniknąć pomyłki, warto przeczytać pouczenie, które powinno znajdować się pod właściwym tekstem orzeczenia od którego się odwołujemy. Co treści, należy pamiętać o złotej zasadzie tworzenia takich pism. Polega owa zasada na tym, że lepiej napisać mniej, a bardziej skupić się na konkretach, więc jedna, maksymalnie dwie zapisane kartki papieru to optymalna forma. Pismo sprzeciwu w 2 egzemplarzach najlepiej przedłożyć w lokalnym oddziale ZUS: jedną kopię z datowaną adnotacją przyjmującego urzędnika należy zachować dla siebie. Można również wysłać je listem poleconym. Wtedy datą złożenia jest data stempla pocztowego. Potem należy cierpliwie czekać na odpowiedź właściwego oddziału ZUS. Jeśli nasz sprzeciw zostanie przyjęty, należy zastosować się do poleceń zawartych w piśmie, odnośnie stawienia się na komisji lekarskiej. W przypadku, jeśli odpowiedź ZUS będzie zawierać odrzucenie sprzeciwu, pozostaje nam odwołanie od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do sądu. Postępujemy analogicznie, gdy nie zgadzamy się z decyzją wydaną w oparciu o orzeczenie komisji lekarskiej. Dlaczego składamy nasze odwołanie znowu za pośrednictwem ZUS, a nie bezpośrednio do sądu? Odpowiedni organ ZUS przed przekazaniem sprawy do sądu, a po zapoznaniu się z treścią naszego odwołania może jeszcze zmienić lub uchylić decyzję przekazując ją do ponownego rozpatrzenia, gdzie całe postępowanie przed ZUS zaczyna się od nowa.

O czym należy pamiętać przed wstąpieniem na drogę sądową?

Przed wyborem drogi sądowej należy pamiętać, że nie wnoszenie w ogóle, jak i po terminie przysługującego nam sprzeciwu wobec orzeczeń ZUS, będzie niemal zawsze skutkować odrzuceniem sądowego odwołania od orzeczenie lekarza orzecznika bez jego rozpatrywania! Gdy nie zgadzamy się z orzeczeniem komisji lekarskiej i z wydaną na jej podstawie decyzją, czy też decyzją o odrzuceniu skargi na orzeczenie lekarza orzecznika, przysługuje nam odwołanie za pośrednictwem ZUS do wydziału ubezpieczeń społecznych lub pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego sądu. Lokalny oddział ZUS powinien udzielić nam informację co do właściwego sądu w sprawie adresowania odwołania. Na złożenie odwołania mamy 1 miesiąc od daty doręczenia decyzji. W razie wystąpienia sytuacji niedotrzymania terminu wnoszenia sprzeciwu nie ze swojej winy, gdy powodem naszego poślizgu była ważna przyczyna (np. hospitalizacja), sąd kieruje naszą sprawę do ZUS do ponownego rozpatrzenia, uchylając poprzednie decyzje ZUS.

Przykład 2.
Pani Krystyna otrzymała orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które skutkowałoby odebraniem jej renty. 21 dni od otrzymania orzeczenia napisała sprzeciw. Nie został on uwzględniony i na podstawie orzeczenia została wydana przez ZUS decyzja o odebraniu jej prawa do renty. Pani Krystyna napisała do sądu odwołanie od tej decyzji. Nie dotrzymanie terminu uzasadniła odcięciem jej miejscowości zamieszkania od wszelkiej komunikacji, co potwierdzały załączone zaświadczenia z sołectwa i straży pożarnej. Sąd skierował sprawę pani Krystyny do ponownego rozpatrzenia przez ZUS.

Przykład 3.
Pan Władysław w postępowaniu w sprawie jednorazowego odszkodowania złożył sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Komisja lekarska wydała właściwie to samo orzeczenie co do treści. Po otrzymaniu decyzji odmawiającej odszkodowania,, w lokalnym oddziale ZUS Pan Władysław złożył pismo z odwołaniem od decyzji do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych sądu rejonowego. Gdy ZUS zapoznał się z treścią odwołania, do którego były załączone wyniki dodatkowych specjalistycznych badań, uchylił decyzję, kierując ją do ponownego rozpatrzenia.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych?

- nasze dane, (również dane przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jeśli takowi są)
- dane adresata pisma , czyli odpowiedniego wydziału właściwego sądu
- tytuł z odniesieniem do numeru i daty decyzji od której się odwołujemy
- należy skonkretyzować zarzuty oraz wnioski w sprawie
- należy wskazać dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (rozszerzona dokumentacja medyczna o nowe wyniki badań, zeznania świadków)
- skonkretyzować nasze żądanie (np. skierowanie do ponownego rozpatrzenia, zmianę decyzji)
- na końcu należy koniecznie umieścić nasz pełny, odręczny podpis lub podpis przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Przy składaniu pisma, postępujemy analogicznie, jak przy sprzeciwie w ZUS. Jeśli ZUS nie podejmie działań samodzielnie, odbywa się postępowanie przed sądem. Należy pamiętać, że sąd może wydać wyrok mniej korzystny, niż uprzednie decyzje ZUS! Po ogłoszeniu wyroku, bez dodatkowych opłat możemy w ciągu 7 dni złożyć wniosek do właściwego sądu o wydanie nam odpisu wyroku z uzasadnieniem. Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem, przysługuje nam jeszcze apelacja od niego (mamy na to 21 dni od wydania wyroku). Trzeba jednak liczyć się z tym, że apelacja, w przeciwieństwie do odwołania w pierwszej instancji, łączy się w tym postępowaniu z opłatami sądowymi.

Podsumowując: to, co potocznie nazywa się „komisjami lekarskimi”, postępowaniu przed ZUS oznacza 2 instancje: pojedynczego lekarza orzecznika i trójosobowo komisję lekarską. Gdy stajemy przed którymś z tych dwóch ciał, istotne są: nasze przygotowanie od strony dokumentacji medycznej i nasza wiedza odnośnie stanu zdrowia wraz z kierunkiem leczenia, rehabilitacji. Od orzeczenia pierwszej instancji przysługuje nam w postępowaniu przed ZUS sprzeciw, a od decyzji wydanej na podstawie orzeczenia drugiej (lub pierwszej przy nieuwzględnieniu naszego sprzeciwu) odwołanie do sądu. ZUS może jeszcze zmienić swoje decyzje przed przekazaniem do sądu naszego pisma odwoławczego, a po zapoznaniu się z jego treścią. Od nie satysfakcjonującego nas wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje nam apelacja.

Autor: Dominik Michalski

162 komentarzy do: “Komisje lekarskie ZUS”

 1. 安全な電力平準化と金

  私が感じるかなり 感謝たのは発見 ウェブページとを楽しみにしてたっぷりもっと瞬間ここに読み

 2. бесплатно скачать ужасы Неудержимые 3

  [...]please pay a visit to the web pages we stick to, like this 1, as it represents our picks in the web[...]

 3. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 4. 安全な電力平準化と金

  あなた 実施 美しい仕事

 5. 安全な電力平準化と金

  私たち自身 誠実 謝罪 いないため 以前

 6. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 7. 安全な電力平準化と金

  あなたがしている 行ってA 本当に良い仕事

 8. бесплатно скачать маратхи Неудержимые 3

  [...]Every the moment in a while we choose blogs that we read. Listed below would be the most current web-sites that we pick out [...]

 9. Discounts pisze:

  Discounts

  [...]The info mentioned in the write-up are some of the most effective readily available [...]

 10. Coupon Codes pisze:

  Coupon Codes

  [...]although websites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they may be essentially worth a go by means of, so possess a look[...]

 11. Just Browsing

  While I was surfing today I saw a great article about

 12. lefkosa üniversitesi

  [...]just beneath, are a lot of entirely not related internet sites to ours, however, they’re certainly worth going over[...]

 13. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 14. Reduxan preis pisze:

  Reduxan preis

  [...]always a massive fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a good deal of link really like from[...]

 15. PSO2 RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  私が感じる本当に 特権たのは見 ウェブページとを楽しみにしてたっぷりもっと瞬間ここに読み

 16. 安全な電力平準化と金

  私はよく分からない私は知らない私は何をきただろう | 襲う遭遇私はしていなかったしていなかった場合に行わこのようなソリューションこのような。

 17. Belle News pisze:

  Belle News

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I like but don’t get a great deal of link appreciate from[...]

 18. PSO2 RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  あなたがしている 行って 本当に素晴らしい仕事

 19. Verified Forex Binary Education

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

 20. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 21. 安全な電力平準化と金

  あなたは1だ 何 バーゲン仕事

 22. 安全な電力平準化と金

  私が感じる極めて 幸運たのは出くわす あなたの全体 Webページとを楽しみにしてトンもっと回ここに読み

 23. motocross chat

  [...]below you’ll come across the link to some web sites that we assume you ought to visit[...]

 24. 安全な電力平準化と金

  私は何をきただろう | 遭遇私はしていなかったしていなかった場合に行わこのようなものこのような。

 25. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 26. 安全な電力平準化と金

  私の非常に自身 正直 謝罪 への感謝を表現するのおかげと言っていないため 早く

 27. 安全な電力平準化と金

  あなたにしている。 何 良い仕事

 28. PSO2 RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  私が感じるむしろ 特権たのは見 サイトとを楽しみにしていくつもっと分ここに読み

 29. 安全な電力平準化と金

  当社 誠実 謝罪 への感謝を表現するのおかげと言っていないため 以前

 30. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 31. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 32. 安全な電力平準化と金

  私が感じるかわいい 感謝たのは発見 ウェブページとを楽しみにして多くもっと瞬間ここに読み

 33. 安全な電力平準化と金

  私が感じる幾分 ラッキーたのは出くわす あなた ウェブページとを楽しみにしてそう多くもっと分ここに読み

 34. 安全な電力平準化と金

  私はよく分からない私は知らない私は何をきただろう | 襲う遭遇私はしていなかったしていなかった場合に行わこのようなソリューションこのような。

 35. MHF RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 36. backlink checker

  [...]that would be the finish of this report. Right here you will uncover some web sites that we assume you’ll value, just click the links over[...]

 37. FUT 15 Coins pisze:

  safe power leveling and gold

  I feel very blessed to have discovered your entire website and look forward to tons of more fabulous times reading here

 38. MHF RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  私はわかりません私は何をきただろう | 襲う遭遇私はしていなかったしていなかった場合に行わこのようなソリューションこのような。

 39. M88 pisze:

  M88

  [...]that may be the finish of this article. Here you?ll obtain some websites that we consider you?ll value, just click the links over[...]

 40. cangas aventura

  [...]Sites of interest we have a link to[...]

 41. gana el ultimo ipad

  [...]just beneath, are numerous completely not associated internet sites to ours, having said that, they may be surely really worth going over[...]

 42. 安全な電力平準化と金

  我々はより速く、電力平準化を提供し、安全で、当社のウェブサイト上で注文をするために歓迎することができます

 43. FIFA 15 Coins pisze:

  safe power leveling and gold

  we can provide that power leveling faster and safe ,welcome to place order on our website

 44. FIFA 14 RMT pisze:

  安全な電力平準化と金

  私たち自身 正直 謝罪 への感謝を表現するのおかげと言っていないため 以前

 45. 安全な電力平準化と金

  私はよく分からない私は知らない私は何をきただろう | 遭遇私はしていなかったしていなかった場合に行わこのようなポイントこのような。

 46. 安全な電力平準化と金

  私が感じるむしろ ハッピーたのは見 あなたの全体 ウェブサイトのページとを楽しみにしていくつもっと分ここに読み

 47. safe power leveling and gold

  I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a point like this.

 48. movie checker pisze:

  movie checker

  [...]very handful of websites that take place to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly effectively worth checking out[...]

 49. IOS pisze:

  IOS

  MobiCrunch is a unique mobile based site that connects people to explore the latest Information on Smartphones and Mobile Gadgets.

 50. Shower Cubicle

  bookmarked!!, I love your web site!

 51. xxx sex services

  [...]Every once inside a when we decide on blogs that we study. Listed below are the latest web-sites that we decide on [...]

 52. videos maduras

  [...]just beneath, are many entirely not associated web-sites to ours, having said that, they may be surely really worth going over[...]

 53. videos porno gratis

  [...]usually posts some very intriguing stuff like this. If you are new to this site[...]

 54. moncler jacket outlet

  [...]that would be the finish of this article. Right here you’ll obtain some internet sites that we think you will appreciate, just click the links over[...]

 55. automobiliu supirkimas

  [...]usually posts some pretty fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]

 56. tetonas.com.es

  [...]always a huge fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a great deal of link really like from[...]

 57. EARN MONEY FAST

  [...]usually posts some extremely interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]

 58. Importar de China a Peru

  [...]here are some hyperlinks to sites that we link to mainly because we believe they may be worth visiting[...]

 59. IvyEnt.Tv pisze:

  IvyEnt.Tv

  [...]although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re basically really worth a go as a result of, so possess a look[...]

 60. I ran across

  Have you investigated adding some videos for your article? I think it will really enhance my understanding

 61. m?s informaci?n

  [...]below you?ll locate the link to some internet sites that we assume you should visit[...]

 62. sigue leyendo pisze:

  sigue leyendo

  [...]one of our guests just lately recommended the following website[...]

 63. leer m?s pisze:

  leer m?s

  [...]although web sites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they are basically worth a go as a result of, so possess a look[...]

 64. porno con guarrillas

  [...]Every once inside a though we pick out blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date websites that we pick out [...]

 65. jovencitas guarras

  [...]check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use[...]

 66. hi good page

  Wow! Thank you!

 67. videos guarrillas

  [...]usually posts some very fascinating stuff like this. If you?re new to this site[...]

 68. xxx gratis pisze:

  xxx gratis

  [...]Sites of interest we have a link to[...]

 69. buy oxycontin pisze:

  Come find the

  Hi there! I simply want to give a huge thumbs up for the good data you could have right here on this post. I will likely be coming again to your weblog for more soon.

 70. emol2 pisze:

  emol2

  [...]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are in fact really worth a go by way of, so possess a look[...]

 71. tarot si o no pisze:

  tarot si o no

  [...]that would be the finish of this write-up. Here you will come across some websites that we assume you will enjoy, just click the links over[...]

 72. work from home

  [...]Here are a few of the web pages we suggest for our visitors[...]

 73. latinas pisze:

  latinas

  [...]below you?ll find the link to some web sites that we feel you’ll want to visit[...]

 74. jurong yuan ching ec

  [...]Here is a great Blog You may Find Intriguing that we Encourage You[...]

 75. porno con maduras

  [...]Here is a good Weblog You might Come across Interesting that we Encourage You[...]

 76. click aqu? pisze:

  click aqu?

  [...]Here are a few of the web-sites we advocate for our visitors[...]

 77. Pour acheter des

  Howdy! I just wish to give a huge thumbs up for the great info you might have here on this post. I will probably be coming back to your weblog for more soon.

 78. conocer maduras

  [...]Here is a great Blog You might Obtain Fascinating that we Encourage You[...]

 79. incestuosas pisze:

  incestuosas

  [...]here are some links to websites that we link to because we believe they may be really worth visiting[...]

 80. watch geo tv pisze:

  watch geo tv

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless definitely worth taking a appear, whoa did 1 find out about Mid East has got more problerms as well [...]

 81. Selling Your Home

  [...]always a large fan of linking to bloggers that I like but really don’t get a good deal of link like from[...]

 82. freight Shippers

  [...]the time to study or take a look at the content or web-sites we’ve linked to below the[...]

 83. 20 Gwynns Mills Ct – 2nd floor -Owings Mills – MD 21117 -410-680-6750

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nonetheless really worth taking a search, whoa did a single learn about Mid East has got far more problerms also [...]

 84. buy soma pisze:

  Thanks for blogging

  Is There A Way A Minor Can Make Money Online For Free?: I am looking for any legitimate sites that i can make a li

 85. The Slave of the Husband

  Seeking ahead to finding out more from you afterward!…

 86. The Ships’s Voyages

  I feel know-how just causes it to be even worse. Now there is a channel to by no means treatment, now there would not be a likelihood for them to discover.

 87. The Birch of the Shadow

  I think there could be a couple duplicates, but an exceedingly helpful listing! I have tweeted this. Many thanks for sharing!

 88. Third Flower

  My wife and i have already been now delighted that Albert could perform his research thanks to the suggestions he had through your website. It really is once in a while perplexing to just generally be giving away methods which lots of people could have…

 89. Woman of Alien

  Great operate you might have finished, this web site is actually interesting with fantastic data. Time is God’s strategy for holding anything from going on simultaneously.

 90. The Silent Shard

  This may most likely be rather beneficial for many of your respective work opportunities I plan to do not only with my website but

 91. The Absent Game

  Between me and my husband we’ve owned much more MP3 gamers over time than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (common & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of gamers.

 92. rcook.biz pisze:

  Souls in the Waves

  Excellent Early morning, I just stopped in to go to your website and considered I’d say I appreciated myself.

 93. Whispering Misty

  So sorry you can pass up the workshop!

 94. orphanage.biz pisze:

  Thorn of Girl

  Very good data may be found on this web blogging site.

 95. jivair.biz pisze:

  Third Flower

  My spouse and that i have already been now delighted that Albert could execute his reports due to the tips he had by your online page. It can be now and again perplexing to just constantly be making a gift of techniques which lots of people might have…

 96. sendeasy.biz pisze:

  Third Flower

  My spouse and that i have already been now delighted that Albert could execute his scientific tests as a result of the tips he had by your web page. It is actually on occasion perplexing to simply usually be giving away steps which some individuals cou…

 97. binarysec.biz pisze:

  Healing’s Dragon

  to find problems to boost my site!I suppose its ok to make use of several within your concepts!!

 98. pinterst.biz pisze:

  Healing’s Dragon

  to seek out concerns to further improve my web page!I suppose its ok for making use of a couple of within your principles!!

 99. The Birch of the Shadow

  I think there could be a several duplicates, but an exceedingly handy record! I have tweeted this. Lots of thanks for sharing!

 100. Woman of Alien

  Excellent operate you may have carried out, this site is basically awesome with great information. Time is God’s strategy for keeping every thing from taking place at the same time.

 101. instagram pisze:

  instagram

  [...]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]

 102. The Slave of the Husband

  Searching for forward to researching further from you afterward!…

 103. Websites we think you should visit

  [...]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are actually worth a go through, so have a look[...]…

 104. Juegos Gratuitos

  [...]Here is a good Weblog You may Uncover Fascinating that we Encourage You[...]

 105. Gems form the internet

  [...]very few websites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[...]…

 106. Visual Artist pisze:

  Visual Artist

  [...]that may be the end of this article. Right here you will obtain some web pages that we think you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[...]

 107. hribar.biz pisze:

  The Slave of the Husband

  In search of ahead to studying added from you afterward!…

 108. Software Testers

  [...]that will be the finish of this report. Here you will locate some web-sites that we consider you will value, just click the hyperlinks over[...]

 109. traceo.biz pisze:

  Healing’s Dragon

  to seek out troubles to further improve my internet site!I suppose its ok to help make use of several within your principles!!

 110. Whispering Misty

  So sorry you can expect to skip the workshop!

 111. Residential and Commercial Construction

  [...]usually posts some quite fascinating stuff like this. If you’re new to this site[...]

 112. Souls in the Waves

  Fantastic Morning, I just stopped in to visit your web site and considered I’d say I experienced myself.

 113. igarcom.biz pisze:

  Woman of Alien

  Fantastic do the job you’ve got finished, this great site is admittedly interesting with excellent information and facts. Time is God’s strategy for preserving almost everything from occurring at the same time.

 114. nolte-hws.biz pisze:

  The Silent Shard

  This will almost certainly be really beneficial for many of your work opportunities I decide to will not only with my blogging site but

 115. Third Flower

  My spouse and that i are now delighted that Albert could perform his research thanks to the thoughts he had as a result of your web page. It really is from time to time perplexing to simply often be giving freely steps which lots of people could have b…

 116. ary news live on dailymotion today

  [...]check beneath, are some totally unrelated internet sites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use[...]

 117. leaduser.biz pisze:

  Thorn of Girl

  Very good information could be found on this website blogging site.

 118. Healing’s Dragon

  to discover problems to further improve my web page!I suppose its alright for making usage of a number of of one’s ideas!!

 119. The Silent Shard

  This will most likely be pretty valuable for many within your jobs I want to really don’t only with my blog site but

 120. Healing’s Dragon

  to search out matters to enhance my website!I suppose its okay to produce utilization of a handful of within your concepts!!

 121. The Absent Game

  Amongst me and my husband we’ve owned much more MP3 players over the years than I can count, which includes Sansas, iRivers, iPods (traditional & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few several years I’ve settled down to one line of gamers…

 122. The Ships’s Voyages

  I feel know-how just can make it even worse. Now there is a channel to hardly ever care, now there will not likely be considered a likelihood for them to find out.

 123. The Slave of the Husband

  In search of ahead to finding out more from you afterward!…

 124. The Absent Game

  Amongst me and my husband we’ve owned extra MP3 players through the years than I can count, like Sansas, iRivers, iPods (common & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few many years I’ve settled down to one line of gamers.

 125. legalbees.biz pisze:

  The Ships’s Voyages

  I believe technological know-how just causes it to be worse. Now there is a channel to by no means treatment, now there will not be considered a prospect for them to discover.

 126. The Ships’s Voyages

  I feel technologies just causes it to be even worse. Now there’s a channel to by no means care, now there won’t be considered a prospect for them to find.

 127. The Slave of the Husband

  In search of in advance to researching extra from you afterward!…

 128. Third Flower

  My spouse and i have already been now delighted that Albert could carry out his scientific studies as a consequence of the tips he had by way of your web content. It’s now and again perplexing to only usually be gifting away measures which lots of peo…

 129. The Silent Shard

  This may probably be really beneficial for a few within your work opportunities I plan to never only with my web site but

 130. Thorn of Girl

  Great facts might be discovered on this website blogging site.

 131. Third Flower

  My wife and i happen to be now delighted that Albert could carry out his research thanks to the tips he had by your online page. It is on occasion perplexing to just normally be giving freely steps which lots of people could have been providing. So we…

 132. webseitig.biz pisze:

  The Slave of the Husband

  Trying to get ahead to researching further from you afterward!…

 133. The Birch of the Shadow

  I believe there may well be considered a couple duplicates, but an exceedingly handy checklist! I have tweeted this. Many thanks for sharing!

 134. Whispering Misty

  So sorry you are going to skip the workshop!

 135. Yahoo results

  While browsing Yahoo I found this page in the results and I didn’t think it fit

 136. Woman of Alien

  Best operate you’ve accomplished, this page is de facto cool with great details. Time is God’s technique for preserving everything from going on directly.

 137. The Ships’s Voyages

  I believe technology just causes it to be worse. Now there’s a channel to under no circumstances care, now there will not be considered a likelihood for them to find out.

 138. The Absent Game

  Among me and my husband we’ve owned much more MP3 players through the years than I can count, like Sansas, iRivers, iPods (basic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few many years I’ve settled down to one line of gamers.

 139. dritec.biz pisze:

  The Slave of the Husband

  Searching for in advance to learning added from you afterward!…

 140. The Ships’s Voyages

  I feel technology just can make it even worse. Now there’s a channel to under no circumstances care, now there would not become a chance for them to find.

 141. zolpidem pisze:

  F*ckin� awesome issues

  That was exactly

 142. The Birch of the Shadow

  I think there may perhaps be considered a handful of duplicates, but an exceedingly useful checklist! I’ve tweeted this. Numerous thanks for sharing!

 143. The Slave of the Husband

  Trying to find in advance to finding out further from you afterward!…

 144. Thorn of Girl

  Very good details may be uncovered on this world wide web blogging site.

 145. matiasat.info pisze:

  Third Flower

  My spouse and that i have been now delighted that Albert could carry out his scientific tests because of the tips he had by way of your online page. It really is every now and then perplexing to only often be freely giving steps which a number of peopl…

 146. Whispering Misty

  So sorry you are going to skip the workshop!

 147. The Slave of the Husband

  Trying to get ahead to learning extra from you afterward!…

 148. Distressed Hotel

  [...]Here is a superb Blog You might Locate Fascinating that we Encourage You[...]

 149. Healing’s Dragon

  to seek out difficulties to improve my website!I suppose its okay to help make usage of a number of within your ideas!!

 150. The Absent Game

  Involving me and my husband we’ve owned more MP3 players through the years than I can count, together with Sansas, iRivers, iPods (traditional & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few a long time I’ve settled down to one line of gamers.

 151. The Absent Game

  In between me and my husband we have owned far more MP3 players over the years than I can count, which includes Sansas, iRivers, iPods (traditional & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few many years I’ve settled down to one line of player…

 152. carmao.biz pisze:

  Woman of Alien

  Best do the job you have got finished, this page is absolutely neat with wonderful information and facts. Time is God’s technique for keeping everything from occurring at once.

 153. The Slave of the Husband

  Looking for ahead to learning excess from you afterward!…

 154. SEO pisze:

  SEO

  [...]Here is a great Weblog You might Discover Fascinating that we Encourage You[...]

 155. Improving Your Credit

  [...]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nonetheless really worth taking a appear, whoa did one particular learn about Mid East has got a lot more problerms as well [...]

 156. The Ships’s Voyages

  I feel technological know-how just causes it to be worse. Now there’s a channel to never treatment, now there will not be considered a opportunity for them to discover.

 157. desenetv.info pisze:

  Third Flower

  My spouse and that i are now delighted that Albert could carry out his research on account of the strategies he had through your website. It is actually on occasion perplexing to just often be freely giving ways which a number of people might have been…

 158. The Slave of the Husband

  Trying to get ahead to finding out further from you afterward!…

 159. emdsi.info pisze:

  Souls in the Waves

  Excellent Early morning, I just stopped in to visit your web site and assumed I would say I loved myself.

 160. Souls in the Waves

  Very good Early morning, I just stopped in to visit your website and thought I would say I liked myself.

 161. Healing’s Dragon

  to discover troubles to further improve my internet site!I suppose its okay to produce use of a few of your respective principles!!

 162. infinity bee pollen

  [...]Sites of interest we’ve a link to[...]

Skomentuj artykuł


dwa × = 16