fbpx
Zgłoszenie szkody po nieszczęśliwym wypadku do ubezpieczyciela z polisy NNW
Wbrew pozorom zgłoszenie szkody nie jest tak proste. Należy wiedzieć jak skonstruować pismo i jakie informację należy w nim zawrzeć. Poszkodowany musi wiedzieć, jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia. Niestety nieprofesjonalne pisma czy braki mogą sprawić, że ubezpieczyciel nie potraktuje poważnie poszkodowanego i nie przyzna lub zaniży odszkodowanie. Dlatego też...
Wniosek do zakładu pracy o zaświadczenie o utraconych dochodach
Jak wykazać utracony dochód? Zaświadczenie od pracodawcy, które wskazuje na wysokość wynagrodzenia netto w okresie przed wypadkiem, w trakcie przebywania na świadczeniu chorobowym oraz po powrocie do pracy po okresie rekonwalescencji „Paski płacowe” Formularz ZUS RMUA Coroczna dokumentacja podatkowa Zaświadczenie od pracodawcy Pracodawca, ma obowiązek na żądanie pracownika udostępnić mu...
Oświadczenie o przyczynieniu do powstania szkody
Podstawa prawna Art. 362 Kodeksu cywilnego mówi „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”. Co to jest przyczynienie do powstania szkody? Poszkodowany swoim działaniem lub jego zaniechaniem może przyczynić się do powstania,...
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym? udzielić pomocy poszkodowanym i wezwać w razie potrzeby odpowiednie służby; zabezpieczyć miejsce zdarzenia; wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów; spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Kiedy wezwać policję? Połączenie na nr 112 i wezwać policję należy, gdy ktoś z uczestników zdarzenia doznał...
Umowa darowizny pojazdu
Elementy umowy darowizny pojazdu datę oraz miejsce zawarcia umowy; oznaczenie stron umowy oraz stopniu pokrewieństwa; oznaczenie przedmiotu umowy, czyli marka samochodu, rok produkcji, nr silnika oraz jego pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny; oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich; określenie wartości darowizny; oświadczenie...
Zgłoszenie szkody na pojeździe z OC sprawcy
Kiedy zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy? Poszkodowany ma na zgłoszenie szkody na pojeździe 3 lata od momentu zdarzenia. Jednakże szkodę na pojeździe należy zgłosić bez zbędnej zwłoki, czyli jak najszybciej, aby nie doszło do powiększenia szkody np. poprzez wystawianie pojazdu na czynniki atmosferyczne. Jak napisać zgłoszenie szkody na pojeździe?...
Wzór zgłoszenia ubytku wartości rynkowej pojazdu
Co to jest utrata wartości rynkowej pojazdu? Rynkowy ubytek wartości pojazdu to utrata wartości pojazdu z tytułu wystąpienia uszkodzenia o charakterze kolizyjnym. Ru czyli rynkowy ubytek wartości pojazdu to różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością ustaloną w tym samym stanie warunków rynkowych z uwzględnieniem naprawy powypadkowej...
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu po wypadku lub kolizji
Kiedy wyrejestrowuje się pojazdu? Wyrejestrowanie jest konieczne po: zezłomowaniu pojazdu, czyli przekazania pojazdu (niekoniecznie kompletnego) do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów; kradzieży pojazdu; wywozie pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę; kasacji pojazdu za granicą; udokumentowanej trwałej i zupełnej...
Zgłoszenie szkody na osobie z OC sprawcy
Kiedy zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy? Poszkodowany ma na zgłoszenie szkody 3 lub 20 lat, czas ten jest uzależniony od kwalifikacji czynu sprawcy zdarzenia. Co do zasady szkody osobowe przedawniają się po 3 latach od momentu zdarzenia, zgłoszenia szkody lub decyzji ubezpieczyciela. Inaczej wygląda to, gdy szkoda powstała na...
Wzór zgłoszenia zniszczonych rzeczy w wypadku
Jak zgłosić zniszczone rzeczy z OC sprawcy wypadku W skutek wypadku komunikacyjnego, czy wypadku w rolnictwie, jak również wypadku przy pracy z winy pracodawcy mogą ulec zniszczeniu rzeczy osobiste poszkodowanych, w postaci ubrań czy sprzętu elektronicznego (np. telefon, laptop, tablet itd). W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za zniszczone rzeczy...
Wzory wniosków na zwolnienie z kosztów sądowych
Zwolnienie od kosztów sądowych (odszkodowanie z OC sprawcy) Spora część sporów z ubezpieczycielem OC sprawcy zdarzenia o odszkodowanie kończy się na etapie sądowym.  Poszkodowany w wypadku lub uprawniony do odszkodowanie nie zawsze dysponuje środkami aby opłacić koszty jakie pojawiają się na tym etapie sądowym. Jednakże istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku...
Wzór zawezwania na próby ugodowej
Zawezwanie do próby ugodowej a przerywanie biegu przedawnienia Zawezwanie do próby ugodowej jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu z ubezpieczycielem OC sprawcy wypadku komunikacyjnego czy wypadku przy pracy. Jako forma mediacji, jest dobrowolna i wymaga zgody obu stron sporu. Efektem zawezwania do próby ugodowej powinna być ugoda sądowa, zawarta w takim...
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS po wypadku przy pracy
Wniosek o odszkodowanie z ZUS Nie ma wzoru, czyli ściśle ustalonego szablonu wniosku, jaki należy złożyć w ZUS, starając się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednakże są wytyczne, jak taki wniosek powinien wyglądać i jakie elementy musi zawierać, czyli: data złożenia wniosku; data wypadku przy pracy; dane poszkodowanego, uprawnionego do...
Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu lub innego pojazdu
Czym kierować się dokonując zakupu pojazdu? Podstawowym elementem jest stan techniczny pojazdu oraz ważne badania okresowe tzw. przegląd (warto, aby pojazd obejrzał zaufany mechanik oraz wykonać nim jazdę próbną). Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dowody osobiste kupującego i sprzedającego, jeżeli obecnych i nowych właścicieli ma być więcej, każdy...
Odwołanie od szkody całkowitej
Szkoda całkowita na pojeździe – jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela OC sprawcy Co roku na polskich drogach dochodzi do dziesiątków tysięcy wypadków, w wyniku których obrażenia ponosi jeszcze więcej poszkodowanych. Warto zwrócić uwagę, że poszkodowanymi są tutaj również właściciele pojazdów, których np. samochody uległy w tych zdarzeniach uszkodzeniu. Szkoda...
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czyli Protokół BHP (powypadkowy)
Podstawa prawna określenie zdarzenia jako wypadek przy pracy i przygotowania protokołu powypadkowego Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Poprawnie przygotowany protokół pozwala na uzyskanie jednorazowego odszkodowanie ZUS oraz odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy. Wzór protokołu powypadkowego jest ściśle odkreślony przez...
Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania po wypadku przy pracy
Termin na złożenie odwołania Odwołanie od decyzji ZUS można złożyć zarówno gdy świadczenie nie zostaje przyjęte, jak również, gdy poszkodowany ma zastrzeżenia co do wysokości przyznanego świadczenia. Na odwołanie jest zawsze miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli ZUS nie wydał decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o...
Karta wypadku po wypadku przy pracy
Pracodawca / płatnika składek / zleceniodawca Pracodawca, który sporządza kartę wypadku jest podmiotem, dla którego osoba poszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy wykonywała pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Podstawa prawna sporządzenia karty wypadku Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r.,...
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – szkoda częściowa na pojeździe
Jak wygląda procedura likwidacji szkody na pojeździe? zgłoszenie szkody; oględziny pojazdu i uszkodzeń przez rzeczoznawcę; wykonanie kosztorysu naprawy w jednym w programów eksperckich; decyzja ubezpieczyciela do 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Prawie zawsze kwota przyznanego odszkodowania nie pozwala na pełną naprawę pojazdu, a co za tym idzie poszkodowany musi...
Wzór pozwu o zadośćuczynienie
Jak napisać pozew o zadośćuczynienie po wypadku? Artykuł 415 Kodeksu cywilnego jasno mówi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Oznacza to, że osoba poszkodowana może rościć o naprawienie (usunięcie skutków) szkody w formie rekompensaty pieniężnej. Jeżeli wyrządzono mu  krzywdę jaką jest cierpienie psychiczne...