fbpx

Śmiertelny wypadek w pracy – świadczenia z ZUS-u

Śmiertelny wypadek w pracy – świadczenia z ZUS-u

Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku w miejscu pracy możesz ubiegać się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żadne pieniądze nie wrócą życia bliskiej osoby, ale zniwelują problemy życia codziennego. Jeśli zmarły był legalnie zatrudniony w zakładzie pracy, gdzie doszło do wypadku oraz odprowadzał składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługują Ci świadczenia po jego śmierci.

Stan faktyczny

W zakładzie pracy X dnia 16.02.2012 roku doszło do wypadku przy pracy. Pracownik, który pracował na maszynie tnącej, która nie miała zabezpieczonych ostrzy został nimi raniony w klatkę piersiową oraz brzuch. Doznał licznych ran kłutych klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. Na miejscu zdarzenia była Policja. Sporządziła ona protokół z miejsca zdarzenia. Została ustalona odpowiedzialność pracodawcy za zaistniałe zdarzenie (brak przestrzegania przepisów BHP). W trybie natychmiastowym zostało wezwane również pogotowie, które przetransportowało poszkodowanego do miejscowego szpitala. Na skutek odniesionych obrażeń poszkodowany musiał zostać poddany bezzwłocznie operacji. Niestety w trakcie zabiegu chirurgicznego poszkodowany poniósł śmierć.

Poszkodowany był jedynym żywicielem rodziny. Na jego utrzymaniu była małżonka oraz dwójka dzieci w wieku szkolnym. Jakie świadczenia należą się członkom rodziny zmarłego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Renta Rodzinna – kto może ubiegać się o rentę rodzinną po śmierci bliskiej osoby

Do świadczenia w formie renty rodzinnej uprawnieni są małżonek zmarłego, jego dzieci biologiczne, dzieci przysposobione, dzieci drugiego małżonka, wnuki przed 18 rokiem życia, które zostały przyjęte na utrzymanie oraz wychowanie w ramach ustanowienia zmarłego rodzicem zastępczym.

Osobami uprawnionymi do takiego świadczenia są osoby:

 • pobierające rentę po śmierci rencisty, który zmarł po 31 grudnia 2002 r. na skutek wypadku przy pracy lub w wypadku w drodze do lub z pracy;
 • pobierające rentę w wyniku powstania szczególnych okoliczności, bądź z tytułu zaistniałej zawodowej choroby, gdzie śmierć osoby bliskiej nastąpiła po 31 grudnia 2002 roku.

O jaką wysokość świadczenia mogę się ubiegać?

Wysokość renty rodzinnej wylicza się procentowo, w zależności od ilości osób uprawnionych do otrzymania takiej renty. Gdy do renty uprawniona jest jedna osoba, wówczas takiej osobie należy się 85% świadczenia jakie otrzymywałby zmarły. 90% należy się gdy uprawnione do renty rodzinnej są dwie osoby oraz 95% świadczenia jakie otrzymywałby zmarły, gdy do takiej renty uprawnione są 3 lub więcej osób.

Czy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę takiego świadczenia?

Jeśli dochód będzie przewyższał 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustanowionego przez Prezesa GUS renta rodzinna może zostać zawieszona. Natomiast w przypadku, gdy dochód wynosi 70%, ale nie przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas świadczenie renty rodzinnej może zostać pomniejszone. Świadczenie zostaje w takiej sytuacji pomniejszone o kwotę, o jaką dochód przekracza te 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli jednak osiągany przychód nie przekracza tych 70% wówczas renta przysługuje w pełnej jej wysokości. Zawieszenie lub zmniejszenie wysokości renty rodzinnej następuje również z tytułu osiągania przychodu z prowadzonej działalności, która podlega obowiązkowemu świadczeniu społecznemu, nawet jeśli taka działalność prowadzona jest poza granicami naszego kraju.

Czy każda osoba uprawniona do otrzymania renty rodzinnej otrzymuje taką rentę z osobna?

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnione jest kilka osób, wówczas taka renta jest łączona w jedną rentę rodzinną, która podlega podziałowi na równe części dla wszystkich osób uprawnionych.

Czy do renty rodzinnej przysługuje jakikolwiek dodatek?

Jeśli na skutek śmierci bliskiej osoby w wypadku przy pracy jesteś sierotą zupełną, wówczas przysługuje Ci dodatek dla sieroty zupełnej.

Zasiłek pogrzebowy – kiedy przysługuje

Zasiłek pogrzebowy przysługuje między innymi wówczas, gdy osoba zmarła:

 • miała ustalony stosunek do emerytury, emerytury pomostowej lub renty,
 • poniosła śmierć w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego;
 • była niewidomą ofiarą działań wojennych, która pobierała świadczenia pieniężne;
 • pobierała świadczenia lub zasiłek przedemerytalny, rentę socjalną;
 • na skutek wypadku przy pracy, choroby zawodowej, które to powstały w wyniku szczególnych okoliczności.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy z ZUS-u?

Od dnia 01 marca 2011 wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000 zł. Jeśli koszty pogrzebu zostaną poryte przez pracodawcę czy dom pogrzebowy zasiłek należy się wówczas instytucjom, która je pokryła.

Czy zasiłek pogrzebowy jest dzielony, jeśli koszty pogrzebu pokrywa więcej niż jedna osoba?

W sytuacji, gdy pokrycia kosztów pogrzebu podejmie się kilka osób, wówczas zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów na poszczególne osoby.

Czy złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy do Zakładu Ubezpieczeń społecznych ulega przedawnieniu?

Roszczenie o przyznanie takiego zasiłku ulega przedawnieniu jeśli w terminie 12-tu miesięcy od dnia śmierci osoby, po której taki zasiłek przysługuje. W przypadku, gdy nie dotrzymanie tego terminu nastąpiło nie z naszej winy, wówczas okres 12-tu miesięcy przedawnienia odlicza się od dnia pogrzebu osoby, po śmierci której taki zasiłek przysługuje. Jednak jeśli taka sytuacja wystąpi, należy przedstawić odpowiednie dokumenty. Muszą one potwierdzać będą brak naszej winy w przedawnieniu złożenia wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego. Do takich dokumentów należą: zaświadczenie Policji, prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu. Ewentualnie inny dokument urzędowy, które potwierdzi wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiły złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy należy przedstawić:

 • skrócony odpis aktu zgon;
 • jeśli dziecko urodziło się martwe niezbędny będzie akt zupełny zgonu;
 • oryginały, lub kopie rachunków potwierdzających koszty poniesione przy organizacji pogrzebu;
 • dokumenty, które potwierdzą pokrewieństwo z osobą zmarłą;
 • zaświadczenie płatnika składek rentowych o podleganiu ich ubezpieczeniu w dniu śmierci.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy wynosić będą:

 • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego;
 • 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego inny niż małżonek lub dziecko;
 • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego. 16 048 zł przysługuje z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 82 531 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego. Dodatkowo 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 16 048 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego. Każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 41 265 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego. Dodatkowo 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Jeżeli do wypadku doszło z winy pracodawcy bliscy zmarłego mogą starać się o odszkodowania za śmierć bliskiej osobystosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC pracodawcy.

Aktualizacja 22.10.2019