fbpx

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie, które nastąpiło w wyniku przyczyny zewnętrznej i miało miejsce w drodze do miejsca lub z miejsca wykonywania pracy. Pod warunkiem jednak, że droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Przerwa w drodze z lub do pracy nie przerywa związku z pracą jedynie wtedy, gdy była życiowo uzasadniona. Przykładem jest naprawa samochodu, zatrzymanie się w celu spożycia posiłku. Jej czas nie może przekraczać średniego czasu potrzebnego na jej załatwienie.

Wyjątek stanowi również sytuacja, w której poszkodowany wybrał dłuższą drogę, ponieważ była ona dogodna ze względów komunikacyjnych. Zerwanie powiązania wypadku z pracą następuje w sytuacji, gdy pracownik przerywa drogę z pracy, w celu uczestniczenia w spotkaniu towarzyskim, lub gdy jest pod wpływem alkoholu, czy też innych środków odurzających.

Pojęcie „nagłości zdarzenia” oznacza, iż zdarzenie było krótkotrwałe i czas jego zajścia nie wychodził poza granice czasu przebycia z drogi do pracy lub z pracy. Pojęcie „przyczyny zewnętrznej” dotyczy źródła wypadku, które leży poza poszkodowanym, tzn. nie jest związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem jego organizmu.

Co oznacza droga do pracy lub z pracy?

  • droga z domu do pracy lub pracy do domu;
  • do miejsca innego zatrudnienia lub działalności uprawniającego do ubezpieczenia chorobowego;
  • droga do miejsca spożywania posiłków;
  • do miejsca odbywania nauki lub studiów, na które pracownik został skierowany przez zakład pracy.

Drogą do pracy określa się również drogę przebywaną powtórnie przez pracownika z miejsca pracy do domu i z domu do miejsca pracy, w przypadku gdy pracownik uzyskał czasowe zwolnienie w trakcie godzin pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Pracownik rozpoczyna drogę do pracy z chwilą wyjścia z mieszkania, a kończy z chwilą przekroczenia bramy zakładu lub wejścia do budynku, w którym znajduje się miejsce pracy.

Informacje dotyczące okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy zostają zamieszczone w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Karta ta powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach (jeden dla poszkodowanego lub członka jego rodziny, drugi egzemplarz zostaje załączony do dokumentacji powypadkowej) w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, wskutek czego staje się niezdolny do pracy przez łącznie 33 dni, ma prawo do 100% wynagrodzenia. Po upływie okresu 33 dni poszkodowanemu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 182 dni. Jeśli po tym okresie czasu poszkodowany w wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a zdolność do pracy przywrócić może mu jedynie rehabilitacja, poszkodowanemu powinno zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne (wypłacane przez okres nie dłuższy niż 1 rok).

Odszkodowanie po wypadku w drodze do lub z pracy

Poszkodowany w wypadku pracownik w zależności od okoliczności zdarzenia może dochodzić odszkodowania z OC sprawcy wypadku np. komunikacyjnego i/lub własnej polisy NW.

Aktualizacja 21.10.2019