fbpx

Karta wypadku po wypadku przy pracy

Karta wypadku jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę, czyli płatnika składek/zleceniodawca. Ma on na celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku w trakcie wykonywania pracy.

Pracodawca / płatnika składek / zleceniodawca

Pracodawca, który sporządza kartę wypadku jest podmiotem, dla którego osoba poszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy wykonywała pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

Podstawa prawna sporządzenia karty wypadku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r., w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Kto sporządza Kartę wypadku i kiedy?

Karta wypadku jest sporządzana przez powołany do tego celu zespół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w ciągu 14 dni od momentu jego zgłoszenia.

Jak wygląda Karta wypadku

  • Dane identyfikacyjne płatnika (m.in. NIP, REGON, PESEL);
  • Dane poszkodowanego (m.in. imię nazwisko, data i miejsce urodzenia, tytuł ubezpieczania);
  • Informacje o wypadku (m.in. data i godzina wypadku, opis wypadku, informacja o długości zwolnienia lekarskiego, świadkowie);
  • Pozostałe informacje (m.in. informacje, kiedy i gdzie sporządzono kartę wypadku czy załączniki).

Po co sporządza się Kartę wypadku?

Karta wypadku jest niezbędna do uzyskania:

  • świadczenia chorobowego (100%);
  • świadczenia rehabilitacyjnego;
  • jednorazowego odszkodowania z ZUS po zakończeniu leczenia;
  • zasiłku wyrównawczego
  • renty z uwagi na niezdolność do kontynuowania pracy;
  • dodatku pielęgnacyjny.

Czy Karta wypadku jest potrzebna, aby otrzymać odszkodowanie od pracodawcy?

Karta wypadku ma wskazać co lub kto był winnym zdarzenia zakwalifikowanego lub nie jako wypadek przy pracy oraz co spowodowało jego zainicjowanie. Jeżeli wskaże, że do wypadku doszło z zaniedbania lub winy pracodawcy, poszkodowany pracownik może dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego m.in. z polisy OC zleceniodawcy.