fbpx

Oświadczenie o przyczynieniu do powstania szkody

Ubezpieczyciel OC sprawcy ma prawo zapytać poszkodowanego o przyczynienie się do powstania szkody. Co to jest przyczynienie i co zrobić, aby przyśpieszyć proces likwidacji szkody znajdziesz poniżej.

Podstawa prawna

Art. 362 Kodeksu cywilnego mówi „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron”.

Co to jest przyczynienie do powstania szkody?

Poszkodowany swoim działaniem lub jego zaniechaniem może przyczynić się do powstania, lub zwiększenia rozmiarów szkody. Poprzez takie zachowanie rozumie się:
• brak zapiętych pasów,
• jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• jazdę z kierowcą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• brak kasku;
• przekroczenie dozwolonej prędkości,
• podróż z kierowcą bez uprawnień.

Jak przyczynienie wypływa na pomniejszenie odszkodowania?

Nie ma szczegółowych uregulowań prawnych ani tabel informujących o tym, o ile można pomniejszyć odszkodowanie dla poszkodowanego ze względu na stopień jego przyczynienia. Np. w praktyce przyjmuje się, że brak zapiętych pasów to 30-50% przyczynienia. Kwestie te rozstrzygają ubezpieczyciele i sądy różnych instancji, biorąc pod uwagę indywidualnie wszelkie znane okoliczności zdarzenia, czyli:

 • stopień winy obu stron,
 • rozmiar i waga uchybień po stronie poszkodowanego,
 • ocena samej przyczyny wyrządzającej szkodę,
 • stopień przyczynienia się obu stron,
 • wiek poszkodowanego,
 • stopień naruszenia obiektywnych reguł postępowania przez poszkodowanego,
 • ich konfrontacja z zarzutami stawianymi odpowiedzialnemu za szkodę,
 • pobudki, motywy, jakimi kierował się poszkodowany, podejmując działanie nieprawidłowe,
 • ciężar naruszonych przez sprawcę obowiązków i stopień ich naruszenia,
 • szczególne okoliczności danego wypadku,
 • specyficzne cechy osobiste,
 • ocena zachowania się poszkodowanego.

Oświadczenie o przyczynieniu, czyli jak przyśpieszyć proces likwidacji szkody

Ubezpieczyciel ma prawo zadać szereg pytań dotyczących okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych zachowań mogących przyczynić się do zaistniałego zdarzenia. Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym (np. samochodowym) może od razu podczas zgłaszania szkody przedłożyć ubezpieczycielowi oświadczenie potwierdzające brak lub zaistniałe przyczynienie. Takie oświadczenie przyśpieszy proces likwidacji szkody.

Elementy oświadczenia o przyczynieniu

 • data i miejscowość przygotowania oświadczenia;
 • dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres, data urodzenia lub nr PESEL);
 • data wypadku/kolizji;
 • data nr rejestracyjny sprawcy zdarzenia;
 • informacja na temat zajmowanego miejsce w pojeździe;
 • informacje na temat pasów, alkoholu, kasku itd.;
 • podpis poszkodowanego.