fbpx

Wzór pozwu o zadośćuczynienie

Jak napisać pozew o zadośćuczynienie po wypadku?

Artykuł 415 Kodeksu cywilnego jasno mówi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Oznacza to, że osoba poszkodowana może rościć o naprawienie (usunięcie skutków) szkody w formie rekompensaty pieniężnej. Jeżeli wyrządzono mu  krzywdę jaką jest cierpienie psychiczne czy fizyczne ma prawo do zadośćuczynienia. Ostatecznie w przypadku niezaspokojenia roszczeń polubownie to poszkodowany ma prawo dochodzić swoich praw na etapie sądowy.

Kto ma prawo do zadośćuczynienia?

Termin zadośćuczynienia pojawia się w 2 przypadkach tzn.:

 • gdy doszło to uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia lub inwalidztwa, a co za tym idzie potrzeby podjęcia leczenia;
 • gdy dochodzi do naruszenie dóbr osobistych (w tym zerwane więzi i relacje).

Co powinien zawierać pozew o zadośćuczynienie?

Wzór pozwu o zadośćuczynienie możesz pobrać z początku strony.

Każdy pozew składa się z taki elementów jak:

 • Miejscowość i data sporządzenia pozwu;
 • Określenie sądu i wskazanie wydziału (właściwość sądu określają przepisy Kodeksu cywilnego np. pozew o zadośćuczynienie w którym WPS stanowi kwotę wyższą niż 75 000 zł należy kierować do sądu okręgowego);
 • Określenie stron postępowania (pozwany, powód);
 • Wskazanie kwoty dochodzonej pozwem (zawsze zaokrąglanej w górę do pełnego złotego);
 • Określenie rodzaju pisma (Pozew o zapłatę zadośćuczynienia);
 • Uzasadnienie pozwu wraz z załącznikami;
 • Czytelny podpis powoda;
 • Wykaz załączników wraz z uregulowaną opłatą od pozwu (5% WPS) lub „oświadczeniem o stanie rodzinno-majątkowym”.

Wartość przedmiotu sporu (WPS) czyli jak ocenić wysokość zadośćuczynienia?

Najczęściej powtarzającymi się czynnikami które sąd bierze pod uwagę zasądzając wysokość zadośćuczynienia są:

 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego;
 • długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji;
 • wiek poszkodowanego;
 • płeć poszkodowanego;
 • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości;
 • aktualna i zmieniająca się stopa życiowa społeczeństwa polskiego oraz sytuacja materialna społeczności na terenie zamieszkania poszkodowanego.

Określając wartość przedmiotu sporu w pozwie należy brać po uwagę powyższe elementy oraz orzecznictwo sądu właściwego czyli sądu do którego pozew został złożony. W pozwie należy uwzględnić już otrzymane zadośćuczynienie na etapie przedsądowym.

Opłata od pozwu o zadośćuczynienie

Warunkiem koniecznym skutecznie złożonego pisma procesowego jest uiszczenie przez stronę powodową opłaty w odpowiedniej wysokości (por. art. 3 u.o.k.s.). Wynosi ona 5% WPS przy czym jest to minimum 30 zł, a maksimum 100 000 zł.

Opłatę sądową w sprawach cywilnych najlepiej uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu.

Jeżeli poszkodowanego nie stać na ponoszenie kosztów postępowania sądowego, możesz złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania potocznie nazywanym oświadczeniem rodzinno-majątkowym (wzory dostępne stronie www każdego sądu).