fbpx

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czyli Protokół BHP (powypadkowy)

Po każdym zgłoszonym przez pracownika lub jego rodzinę wypadku przy pracy (czy też w drodze do i z pracy), pracodawca a dokładnie powołany do zespół ludzi (zespół powypadkowy) ma obowiązek przygotować Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, czyli Protokół BHP potocznie nazywany również Protokołem powypadkowym. Protokół powypadkowy wraz z załączonymi do niego dokumentami pracodawca musi przechowywać przez 10 lat.

Podstawa prawna określenie zdarzenia jako wypadek przy pracy i przygotowania protokołu powypadkowego

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Poprawnie przygotowany protokół pozwala na uzyskanie jednorazowego odszkodowanie ZUS oraz odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy.

Wzór protokołu powypadkowego jest ściśle odkreślony przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy.

Z jakich części składa się protokół BHP?

 • informacje na temat przedsiębiorcy, poszkodowanego, imiona i nazwiska członków zespołu powypadkowego oraz osoby zgłaszającej wypadek, plus przebiegu zdarzenia;
 • opis przyczyn zdarzenia, z uwzględnieniem ewentualnych zaniedbań ze strony pracodawcy lub pracownika, w tym miejscu uwzględnia się również urazy, jakich doznał poszkodowany (na podstawie dokumentacji medycznej);
 • potwierdzenie lub nie wypadku przy pracy;
 • podpisy potwierdzające zapoznanie się z ustaleniami komisji powypadkowej oraz odebrania protokołu powypadkowego.

Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy

 • udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy;
 • zabezpieczenie miejsca wypadku;
 • zawiadomienie o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy i innych organów;
 • powołanie zespołu powypadkowego;
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku;
 • sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego;
 • doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu;
 • doręczenie protokołu powypadkowego właściwemu inspektorowi pracy;
 • zarejestrowanie wypadku;
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS;
 • określenie środków i wniosków profilaktycznych.

W jakim terminie poszkodowany lub rodzina zmarłego pracownika w związku z wypadkiem przy pracy powinni otrzymać Protokół BHP.

Protokół powypadkowy powinien zostać przygotowany („niezbędnej liczbie egzemplarzy”, najczęściej dwóch) do 14 dni od daty zgłoszenia wypadku. Jeżeli sporządzenie protokołu przez powołany zespół powypadkowy następuje w terminie późniejszym, wówczas wymagane jest podania powodu takiej sytuacji w protokole.

Prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy pozwala na:

 • dochodzenie dodatkowych świadczeń takich jak odszkodowania z polisy OC;
 • wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS;
 • wypłatę zasiłku chorobowego w wysokości 100%;
 • wypłatę zasiłku rehabilitacyjnego;
 • ubieganie się o rentę czy świadczenie pielęgnacyjnego.

Kiedy złożyć Protokół powypadkowy do ZUS?

Protokół powypadkowy wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie, druk OL9 lub N9 oraz dokumentację medyczną należy złożyć w ZUS po zakończeniu leczenia.

Czy Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jest potrzebny do ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy?

Po zakończeniu postępowania z ZUS poszkodowany pracownik lub uprawniony członek rodziny może działać w temacie dochodzenia roszczeń od pracodawcy (lub jego polisy OC) o ile ten przyczynił się, lub spowodował zdarzenie, w którym poszkodowany pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, lub poniósł śmierć. Z OC pracodawcy można dochodzić następujących roszczeniach:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie (pomniejszone o wypłatę z ZUS);
 • zwrot kosztów leczenia;
 • zwrot kosztów opieki;
 • zwrot utraconych dochodów;
 • zwrot kosztów utraconych rzeczy;
 • zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej (pomniejszone o wypłatę z ZUS);
 • zwrot kosztów pochówku, przygotowania stypy.