fbpx

Wniosek do zakładu pracy o zaświadczenie o utraconych dochodach

Zgodnie z art. 361 § 2 k. C. naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, jak również korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Roszczenie z OC tytułu utraconych korzyści pojawia się gdy poszkodowany, w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy czy wypadku w rolnictwie, utracił zarobki które mógłby osiągnąć gdyby nie nastąpiło zdarzenie i szkoda. Należy tutaj podkreślić, że zgodnie z treścią art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia straty zawsze spoczywa na poszkodowanym, oraz że utracone korzyści mieszczą się w granicach normalnego związku przyczynowego ze zdarzeniem wywołującym szkodę.

Jak wykazać utracony dochód?

  • Zaświadczenie od pracodawcy, które wskazuje na wysokość wynagrodzenia netto w okresie przed wypadkiem, w trakcie przebywania na świadczeniu chorobowym oraz po powrocie do pracy po okresie rekonwalescencji
  • „Paski płacowe”
  • Formularz ZUS RMUA
  • Coroczna dokumentacja podatkowa

Zaświadczenie od pracodawcy

Pracodawca, ma obowiązek na żądanie pracownika udostępnić mu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. Wystawić stosowane zaświadczenie, z którego będzie wynikać ile pracownik zarabiał netto przed wypadkiem i w jakiej wysokości świadczenie otrzymywał w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim. Różnica pomiędzy tymi dwoma wielkościami, to kwota utraconego dochodu, którą powinien zwrócić ubezpieczyciel OC sprawcy.

Zaświadczenie od pracodawcy powinno obejmować premie, bonusy, udziały w zyskach i/lub inne dodatki. Jak również informacje gdy dana praca miała zakończyć się przed okresem niezdolności do pracy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach

Poszkodowany pracownik o zaświadczenie o zarobkach netto powinien zgłosić się do pracodawcy, a dokładnie do Działu Kadr lub HR. Najczęściej wystarczy poprosić osobiście o wystawienie zaświadczenia, czasem należy złożyć wniosek pisemny ze wskazaniem okresu, którego ma dotyczyć zaświadczenie oraz czy ma wskazywać kwotę netto czy brutto.

Renta za utracone dochody

W sytuacji gdy poszkodowany w utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej może żądać sprawcy lub jego ubezpieczyciela OC naprawienia szkody w postaci renty. Renta ta ma charakter odszkodowawczy, podobnie jak renta zwiększone potrzeby lub zmniejszone widoki powodzenia na przyszłość.

Warto podkreślić, że o rentowe z tytułu utraty zdolności do pracy może ubiegać się osoba małoletnia, która w dacie wypadku była jeszcze niezdolna do pracy, podobnie jak osoba, która wskutek osiągnięcia odpowiedniego wieku bądź też kalectwa już wcześniej utraciła zdolność do pracy.