fbpx

Wniosek o dokumentację medyczną

Zadośćuczynienie jest to świadczenie pieniężne, którego celem jest kompensacja, czyli wyrównanie szkody w postaci skutków doznanej krzywdy. Dokumentacja medyczna jest bardzo cennym źródłem wiedzy dla ubezpieczyciela, gdyż pozwala zakładowi ubezpieczeń na określenie rodzaju poniesionych obrażeń przez poszkodowanego, jak również ich uciążliwość czy okres leczenia i rekonwalescencji.

Poszkodowany np. w wypadku komunikacyjnym czy też wypadku przy pracy, jak również wypadku w rolnictwie powinien skompletować pełną dokumentację z leczenia doznanych obrażeń ciała. Powinien to zrobić, składając wniosek o przesłanie / udostępnienie dokumentacji z leczenia następstw wypadku do wszystkich placówek medycznych, szpitali, przychodni, lekarzy, gdzie tylko podjęto leczenie następstw wypadku.

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186) oraz ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.):

 • pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu wszelkich świadczeń zdrowotnych;
 • podmiot leczniczy, państwowy jak również prywatny, który udziela świadczeń zdrowotnych, jest zobowiązany kompleksowo prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną pacjentowi;
 • podmiot medyczny musi zapewnić ochronę danych zawartych w prowadzonej przez siebie dokumentacji.

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej poszkodowanego w wypadku?

 • poszkodowany, czyli pacjent;
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta, jeżeli ten jest małoletni lub ubezwłasnowolniony;
 • osoba trzecia (mąż, żona, partner, rodzic) upoważniona przez pacjenta do wglądu w jego dokumentację medyczną;
 • ubezpieczyciel na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez poszkodowanego;
 • kancelaria odszkodowawcza, radca prawny czy adwokat na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez poszkodowanego.

Ile kosztuje dokumentacja medyczna?

Maksymalna wysokość opłaty (art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w wysokości:

 • 0,002 za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej;
 • 0,00007 za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej;
 • 0,0004 za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o dokumentację medyczną:

 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
 • adres placówki medycznej;
 • dane pacjenta
 • wskazanie okresu, z jakiego poszkodowany pacjent chce pozyskać dokumentację medyczną;
 • wskazanie podstawy prawnej wniosku;
 • adres do doręczeń
 • załączniki w przypadku opiekuna / rodzica czy pełnomocnika.