fbpx

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS po wypadku przy pracy

Co roku odnotowuje się blisko 70 tysięcy wypadków przy pracy, niestety w większości z nich przynajmniej jeden pracownik doznaje urazów, który skutkuje stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Polskie prawo w takich sytuacjach przewiduje możliwość otrzymania jednorazowego odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu. Jednym z podstawowych elementów w dochodzeniu roszczeń jest wniosek o jednorazowe odszkodowanie, jaki należy złożyć w ZUS.

Wniosek o odszkodowanie z ZUS

Nie ma wzoru, czyli ściśle ustalonego szablonu wniosku, jaki należy złożyć w ZUS, starając się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednakże są wytyczne, jak taki wniosek powinien wyglądać i jakie elementy musi zawierać, czyli:

 • data złożenia wniosku;
 • data wypadku przy pracy;
 • dane poszkodowanego, uprawnionego do odszkodowania;
 • dane płatnika składek (pracodawcy, firmy);
 • wskazanie oddziału ZUS;
 • wskazanie załączników;
 • treść wniosku: Zgodnie z § 1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974), składam wniosek o skierowanie mnie na badania lekarskie do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem wypadku przy pracy oraz o wypłatę jednorazowego odszkodowania;
 • informację, w jaki sposób ZUS ma przekazać odszkodowanie (przelew lub przekaz pocztowy na adres).

Jak i gdzie złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracy?

Wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania składa się osobiście (za pośrednictwem pełnomocnika) lub wysyłając pocztą do terenowej placówki ZUS (najlepiej za pomocą listu poleconego – za potwierdzeniem odbioru).

Załączniki do wniosku o jednorazowe odszkodowanie

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9 lub N9) zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna;
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta  wypadku — dokumenty przygotowane przez zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę;
 • pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca proces leczenia;
 • prawomocny wyrok sądu pracy, jeżeli taki zapadł.

Załączniki do wniosku o jednorazowe odszkodowanie po śmierci poszkodowanego pracownika

 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której śmierci ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie;
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą (akt małżeństwa, akt urodzenia itp.);
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat;
 • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

Inne świadczenia z ZUS po wypadku przy pracy

 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy oraz chorobowy;
 • jednorazowe odszkodowanie;
 • renta rodzinna oraz renta z uwagi na brak zdolności do pracy zarobkowej;
 • dodatek pielęgnacyjny i do renty rodzinnej.

Odszkodowanie od pracodawcy (z OC pracodawcy) po wypadku przy pracy

Gdy protokół powypadkowy inaczej nazywany protokołem BHP wskazuje zaniedbania ze strony pracodawcy, które przyczyniły się lub doprowadziły do wypadku pracownika przy pracy, poszkodowany pracownik lub jego najbliższa rodzina (w przypadku śmierci pracownika w związku z wypadkiem przy pracy) może dochodzić odszkodowania właśnie od pracodawcy lub z jego polisy OC, jeżeli takową posiada. Roszczenia od pracodawcy mają charakter uzupełniający. Z OC pracodawcy można dochodzić takich roszczeń jak:

 • zadośćuczynienie;
 • stosowne odszkodowanie;
 • zwrot kosztów dojazdów;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • zwrot kosztów zniszczonych rzeczy;
 • zwrot utraconych dochodów;
 • zwrot kosztów pogrzebu;
 • renta alimentacyjna;
 • renta uzupełniająca.