fbpx

Wzór zawezwania na próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej a przerywanie biegu przedawnienia

Zawezwanie do próby ugodowej jest alternatywnym sposobem rozwiązania sporu z ubezpieczycielem OC sprawcy wypadku komunikacyjnego czy wypadku przy pracy. Jako forma mediacji, jest dobrowolna i wymaga zgody obu stron sporu. Efektem zawezwania do próby ugodowej powinna być ugoda sądowa, zawarta w takim postępowaniu po nadaniu jej klauzuli wykonalności co stanowi tytuł wykonawczy (na podstawie którego można wszcząć egzekucję komorniczą). Jednakże rozwiązanie, jakim jest zawezwanie do próby ugodowej najczęściej jest stosowane, aby po prostu przerywać bieg przedawnienia roszczenia w stosunku do objętych wnioskiem roszczeń.

Co to jest zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwaniem do próby ugodowej to rodzaj postępowania sądowego, w którym jedna ze stron wzywa drugą do zawarcia ugody. Forma wykorzystywana w postępowaniach odszkodowawczych, gdzie na celu dochodzenie zapłaty określonych roszczeń, poprzez zawarcie porozumienia.

Elementy wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

 • Datę i miejscowość sporządzenia wniosku;
 • Oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek;
 • Oznaczenie stron (Poszkodowanego, czyli wnioskodawcy-imię nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny), jak i dane drugiej strony (Ubezpieczyciela, czyli przeciwnika – pełna nazwa ubezpieczyciela, adres siedziby);
 • Oznaczenie wartości przedmiotu sporu, czyli kwota naszego roszczenia;
 • Oznaczenie rodzaju pisma, czyli „Zawezwanie do próby ugodowej”;
 • Zwięzłe „oznaczenie sprawy”;
 • Precyzyjne oznaczenie roszczenia;
 • Podpis (własnoręczny, czytelny) poszkodowanego lub jego pełnomocnika;
 • Lista załączanych do wniosku dokumentów wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty (40 zł do kwoty przedmiotu sporu 10000 zł lub 300 zł powyżej 10000 zł).

Procedura zawezwania do próby ugodowej w procesie o odszkodowanie

 • złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej;
 • zawiadomienie przez sąd strony pozwanej (ubezpieczyciela w sprawach o odszkodowanie);
 • wyznaczenie terminu posiedzenia;
 • posiedzenie z zawarciem ugody lub bez (Sąd najczęściej w jednoosobowym składzie pyta obie strony, czy widzą możliwość zawarcia ugody w sprawie, najczęściej strony nie dochodzą do porozumienia);

Sąd podczas posiedzenia nikogo nie zmusza do wzięcia udziału w negocjacjach oraz do podpisania ugody, pełni jedynie funkcję obserwatora. Sąd musi umożliwić stronom podjęcie negocjacji w celu ustalenia warunków ugody. Sąd ma obowiązek czuwać nad tym, aby ugoda była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, aby przede wszystkim nie służyła obejściu prawa.

Stawiennictwo na posiedzeniu sądowym

Stawienie się strony jest nieobowiązkowe, ale brak stawiennictwa może nieść za sobą ujemne skutki finansowe np. jeżeli sąd na wniosek stawiającej się strony zasądzi na jego rzecz koszty postępowania ugodowego (np. koszty zastępstwa procesowego), lub skierowania przez sąd sprawy do sądu w celu odbycia standardowego postępowania, w orzeczeniu kończącym to postępowanie (niezależnie od wyniku sprawy).

Kiedy można wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej można wnieść wyłącznie, gdy nie został jeszcze złożony pozew w danej sprawie. Jeżeli pozew został złożony, wówczas istnieje możliwość zawarcia ugody w ramach toczącego się postępowania sądowego.

Kiedy zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa biegu przedawnienia?

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, jeżeli:

 • jest czynnością pozorną i nie zmierza bezpośrednio do dochodzenia roszczenia;
 • poszkodowany nie uwzględni wszystkich roszczeń w zawezwaniu (bieg zostanie przerwany tylko w stosunku do zawartych roszczeń we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej).