fbpx

Zgłoszenie szkody na osobie z OC sprawcy

Szkodę po wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy czy też wypadku w rolnictwie można zgłosić ubezpieczycielowi OC sprawcy telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w formie pisemnej pocztą. Najlepszą formą, która pozwala np. na późniejsze odtworzenie likwidacji szkody, jest pisemne zgłoszenie szkody.

Kiedy zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy?

Poszkodowany ma na zgłoszenie szkody 3 lub 20 lat, czas ten jest uzależniony od kwalifikacji czynu sprawcy zdarzenia. Co do zasady szkody osobowe przedawniają się po 3 latach od momentu zdarzenia, zgłoszenia szkody lub decyzji ubezpieczyciela. Inaczej wygląda to, gdy szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy poszkodowany ma 20 lat od momentu wypadku na dokonanie zgłoszenia szkody na osobie.

Jakie roszczenia z OC sprawcy?

 • zadośćuczynienie – art. 445 § 1 k.c (w związku z art. 444 k.c.);
 • jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa poszkodowanego – art. 447 k.c;
 • zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw – art. 444 § 1 k.c.;
 • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – art. 361 § 2 k.c;
 • renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, renta uzupełniająca – art. 444 § 2 k.c.

Jak napisać zgłoszenie szkody?

Zgłoszenie szkody powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data przygotowania zgłoszenia;
 • nazwa i adres zakładu ubezpieczeń;
 • data zdarzenia;
 • imię i nazwisko, adres i PESEL osoby poszkodowanej;
 • dane sprawcy zdarzenia (model i marka pojazdu, nr rejestracyjny, imię i nazwisko sprawcy);
 • miejsce zdarzenia;
 • wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego;
 • określenie rodzaju roszczeń oraz ich kwot;
 • opis okoliczności zdarzenia;
 • opis poniesionych obrażeń;
 • wskazanie podstawy prawnej roszczeń;
 • opis poszczególnych roszczeń wraz z uzasadnieniem;
 • wskazanie konta bankowego do przelewu odszkodowania;
 • wskazanie adresu korespondencyjnego;
 • podpis;
 • wykaz załączników.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody

 • oświadczenie o negatywnych skutkach zdarzenia;
 • oświadczenie o opiece;
 • oświadczenie o dojazdach do placówek medycznych;
 • oświadczenie o przyczynieniu np. pasach;
 • oświadczenie o zniszczonych rzeczach;
 • zaświadczenie od pracodawcy o utraconych dochodach;
 • wykaz zwiększonych potrzeb;
 • rachunki i faktury np. zniszczonych rzeczy lub zakupionych leków czy materiałów opatrunkowych;
 • dokumentacja medyczna, w tym zwolnienia lekarskie;
 • notatka policyjna / oświadczenie sprawcy wypadku / protokół powypadkowy / wyrok / opinia biegłego itp.;
 • zdjęcia np. obrażeń.