fbpx

Zgłoszenie szkody na pojeździe z OC sprawcy

Co roku na polskich drogach dochodzi do dziesiątków tysięcy wypadków komunikacyjnych, w wyniku których uszkodzeniu ulega uszkodzeniu pojazd osoby poszkodowanej w zdarzeniu. W takiej sytuacji szkodę na można zgłosić ubezpieczycielowi OC sprawcy telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w formie pisemnej pocztą. Najlepszą formą, która pozwala np. na późniejsze pełne odtworzenie likwidacji szkody, jest pisemne zgłoszenie szkody.

Kiedy zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy?

Poszkodowany ma na zgłoszenie szkody na pojeździe 3 lata od momentu zdarzenia. Jednakże szkodę na pojeździe należy zgłosić bez zbędnej zwłoki, czyli jak najszybciej, aby nie doszło do powiększenia szkody np. poprzez wystawianie pojazdu na czynniki atmosferyczne.

Jak napisać zgłoszenie szkody na pojeździe?

Zgłoszenie szkody powinno zawierać takie elementy jak:

 • miejscowość i data przygotowania zgłoszenia;
 • nazwa i adres zakładu ubezpieczeń;
 • data zdarzenia;
 • imię i nazwisko, adres i PESEL osoby poszkodowanej;
 • dane sprawcy zdarzenia (model i marka pojazdu, nr rejestracyjny, imię i nazwisko sprawcy);
 • miejsce zdarzenia;
 • wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego;
 • określenie rodzaju roszczeń;
 • opis okoliczności zdarzenia;
 • opis uszkodzeń pojazdu;
 • wskazanie podstawy prawnej roszczeń;
 • wskazanie konta bankowego do przelewu odszkodowania;
 • wskazanie adresu korespondencyjnego;
 • podpis;
 • wykaz załączników wymienionych w treści pisma.

Gdzie zgłosić szkodę, gdy sprawca wypadku nie miał OC?

W sytuacji gdy sprawca  zdarzenia komunikacyjnego nie posiadał wykupionej polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia wówczas szkodę likwiduje UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale tylko w przypadku, gdy równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni.

Jakie świadczenia przysługują z OC sprawcy oprócz odszkodowania za zniszczony pojazd (samochód motocykl, motorower, rower, ciągnik siodłowy, naczepa)?

 • samochód zastępczy;
 • holowanie pojazdu;
 • utrata wartości handlowej pojazdu;
 • zwrot utraconych korzyści;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne;
 • renta wyrównawcza i tymczasowa;
 • zwrot innych kosztów (np. za zniszczoną nawigację samochodową, zniszczony fotelik itd.).