fbpx

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

Stan faktyczny

Dnia 18.01.2013 roku doszło do potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło na ulicy Wojska Polskiego w Zakopanem. Poszkodowany wszedł na przejście dla pieszych wcześniej upewniwszy się, że nic nie zagraża jego bezpieczeństwu. Gdy poszkodowany znalazł się już na przejściu nagle z pobliskiego zakrętu wyjechał samochód marki Opel Meriva. Jadąc z prędkością przekroczoną o 50 km/h wjechał na przejście dla pieszych, gdzie znajdował się już poszkodowany.

Skutki wyżej opisanego zdarzenia

Na skutek tak silnego uderzenia poszkodowany doznał urazów: wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości czaszki, złamania stawu barkowego lewego oraz otwartego złamania kości piszczelowej w kończynie dolnej lewej. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja, która sporządziła notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, jak również ukarała sprawcę wypadku mandatem. Na miejscu zdarzenia pojawiło się również pogotowie, które przewiozło poszkodowanego do szpitala w Zakopanem. Na miejscu poszkodowany trafił pod opiekę lekarzy chirurgów, neurologów oraz ortopedów. Koniecznością było wykonanie skomplikowanej operacji czaszki, jak również poskładanie połamanej nogi. Poszkodowany musiał być hospitalizowany przez 30 dni. Przez cały okres hospitalizacji był stale odwiedzany przez swoją małżonkę oraz dzieci mieszkające w odległości 30 km od Zakopanego. Poszkodowany po wyjściu ze szpitala poddany zostanie rehabilitacji oraz dalszemu leczeniu. Ponadto Poszkodowany na skutek doznanego cierpienia, bólu oraz szoku po wypadku musi korzystać z konsultacji swojego stanu z psychologiem. Jest mu ciężko ponieważ na skutek wypadku nie może powrócić do pracy do momentu zakończenia leczenia, jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu

Jakie roszczenia po wypadku?

W przestawionym przypadku poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy ze względu na to, iż poszkodowany doznał poważnych długotrwałych obrażeń fizycznych. Na skutek doznanego szoku, stresu, bólu oraz cierpienia, jakie po zdarzeniu odczuwał pokrzywdzony musi korzystać z pomocy lekarza psychologa. W takiej sytuacji, jak najbardziej poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie z tytułu zadośćuczynienia za doznane straty fizyczne, jak i psychiczne. Do uzyskania zadośćuczynienia niezbędne jest okazanie ubezpieczycielowi, w której wykupioną ma polisę OC sprawca wypadku pełnej dokumentacji medycznej, która zobrazuje doznane przez poszkodowanego szkody.

Więcej na temat szkód komunikacyjnych i uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy przeczytasz w naszym Vademecum.

Koszty dojazdu na leczenie

W sytuacji, kiedy poszkodowany jest hospitalizowany tak jak w wyżej przedstawionym zdarzeniu, ponosi koszty związane z dojazdem do placówek medycznych i ewentualnym pokryciem kosztów leczenia. Dlatego też poszkodowanemu należy się odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów. Jednak, aby takie roszczenie otrzymać należy przedstawić paragony, rachunki, które będą przedstawiały poniesione straty.

Koszty opieki osób bliskich

W opisanym przypadku poszkodowany po wyjściu ze szpitala będzie wymagał dodatkowej opieki osób bliskich, bądź pielęgniarki środowiskowej w codziennych czynnościach życiowych. W takiej sytuacji, jeśli poszkodowany wymaga pomocy ze strony innych osób w codziennym funkcjonowaniu wówczas należy mu się również zwrot kosztów opieki. Niezbędne jest wówczas przedstawienie zalecenia lekarskiego o konieczności wystosowania takowej opieki dla pokrzywdzonego. Tutaj również konieczne jest sporządzenie przez osoby, które takową opiekę sprawują oświadczenia o zakresie tej opieki, ile godzin dziennie, tygodniowo ma być/ była ona sprawowana, na jaki czas jest/była zalecona.

Rehabilitacja po wypadku

Jak wspomniano wyżej poszkodowany będzie wymagał również długotrwałej rehabilitacji za co przysługuje poszkodowanemu również roszczenie z tytułu zwrotu kosztów rehabilitacji oraz leczenia. Oczywiście tak jak w przypadku powyższych rekompensat poszkodowany będzie zobowiązany do okazania dokumentów, które będą potwierdzały konieczność zastosowania u niego takowej rehabilitacji.

Utracone dochody po wypadku

Na skutek wypadku poszkodowany stracił również możliwość zarobkowania. Przebywał na zwolnieniu L4 przez co jego dochody wynosiły 80% wcześniej przysługującej pensji. Ze względu na pogorszenie się sytuacji materialnej pokrzywdzonego może on dochodzić odszkodowania z tytułu utraconych dochodów za okres, w którym nie osiągał on pełnych dochodów. Tutaj niezbędne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzać będzie utratę dochodów przez poszkodowanego. Zaliczyć tu można: kopię umowy o pracę, zaświadczenie od pracodawcy o dochodach poszkodowanego sprzed wypadku (3 miesiące wstecz), jak i po wypadku (za czas w jakim pokrzywdzony był niezdolny do pracy).

Poszkodowany ma prawo ubiegania się o wskazane wyżej roszczenia do 3 lat od daty wystąpienia negatywnego w skutkach wypadku, jeśli nie doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni. Natomiast jeśli dochodzi do długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni, gdzie wszczęte było postępowanie karne względem sprawcy, wówczas przedawnienie możliwości ubiegania się o roszczenia odszkodowawcze z polisy OC sprawcy upływa po 20 latach.