fbpx

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania po wypadku przy pracy

Po decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania każdy poszkodowany w wypadku przy pracy (jak również osoba uprawniona w momencie, gdy poszkodowany poniósł śmierć w wyniku wypadku) ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Termin na złożenie odwołania

Odwołanie od decyzji ZUS można złożyć zarówno gdy świadczenie nie zostaje przyjęte, jak również, gdy poszkodowany ma zastrzeżenia co do wysokości przyznanego świadczenia. Na odwołanie jest zawsze miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli ZUS nie wydał decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o świadczenie, to w takiej sytuacji odwołanie można wnieść w dowolnym terminie.

Odwołanie od decyzji – gdzie i jak złożyć?

Odwołanie w formie pisemnej składa się zawsze do sądu powszechnego (sądu ubezpieczeń społecznych), gdzie sprawa toczy się według przepisów kpc czyli kodeksu postępowania cywilnego (jako postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych). Odwołanie traktowane jest jako pozew, czyli poszkodowany w wypadku przy pracy będzie tu powodem, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie stroną pozwaną.

Wymogi formalne odwołania od decyzji, czyli jak wygląda pismo z odwołaniem do ZUS

Pismo wg kpc musi spełniać wymogi formalne i zawierać takie elementy jak:

  • imię i nazwisko oraz oznaczenie miejsca zamieszkania osoby odwołującej się (lub pełnomocnika);
  • zaskarżoną decyzję (z datą i numerem nadanym przez ZUS);
  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane;
  • oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu;
  • określenie, czy skarżymy decyzję w całości czy w części;
  • wskazanie i uzasadnienie zarzutów;
  • podpis ubezpieczonego (lub pełnomocnika);
  • wykaz załączników.

Procedura odwoławcza w ZUS

ZUS powinien w ciągu 30 dni od momentu złożenia odwołania ponownie rozpatrzyć sprawę, dokonując zmiany lub uchylenia swojej decyzji, lub wydać decyzję niedokonującą zmiany swojego stanowiska. W sytuacji, gdy optyka ZUS nie satysfakcjonuje nadal poszkodowanego, to sprawa musi zostać przekazana do sądu do rozpatrzenia w ustawowym terminie. Każde postępowanie sądowe kończy się wydaniem wyroku, w którym oddala się odwołanie, albo uwzględnia się je zmieniając zaskarżoną decyzję w całości lub części. Od wyroku Pierwszej Instancji zarówno powodowi, jak i pozwanemu przysługuje prawo do apelacji do sądu II instancji. Wyrok sądu II Instancji, czyli sądu apelacyjnego jest prawomocny już w momencie jego ogłoszenia. Istnieje tzw. środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę można wnieść się w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wyroku sądu apelacyjnego wraz z uzasadnieniem.