fbpx

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją jest powiązana ze stopniem zniszczenia pojazdu, O kolizji mówimy w przypadku zdarzeń, w których nie ma ofiar w ludziach, czyli nikt z kierowców i pasażów nie doznał rozstroju zdrowia powyżej 7 dni i w takiej sytuacji najszczęśniejszej nie wzywa się policji, gdyż strony najczęściej dochodzą do porozumienia i podpisują wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym?

 1. udzielić pomocy poszkodowanym i wezwać w razie potrzeby odpowiednie służby;
 2. zabezpieczyć miejsce zdarzenia;
 3. wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów;
 4. spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Kiedy wezwać policję?

Połączenie na nr 112 i wezwać policję należy, gdy ktoś z uczestników zdarzenia doznał obrażeń ciała, jak również, gdy strony zdarzenia nie potrafią dojść do porozumienia w temacie kto jest sprawcą zaistniałej sytuacji.

Jak spisać oświadczenie o wypadku?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym to forma oświadczenia spisywana między sprawcą i poszkodowanym. Nie ma ono druku uregulowanego przez przepisy prawa, jednakże powinno zawierać takie elementy jak:

 • dane sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, dane pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu oraz dane polisy OC);
 • dane poszkodowanego (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, dane pojazdu nr rejestracyjny pojazdu);
 • dane pasażerów obu pojazdów (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)
 • opis okoliczności zdarzenia wraz z mapką (szkicem sytuacyjnym);
 • wskazane uszkodzenia obu pojazdów.

Do czego potrzebne jest oświadczenie sprawcy?

Warto w tym miejscu podkreślić, że im więcej szczegółów zawartych w oświadczeniu sprawcy, tym łatwiej będzie określić okoliczności zdarzenia i zakończyć proces likwidacji szkody zarówno na pojeździe, jak również na osobie. Poszkodowani mogą na podstawie oświadczenia ustalić polisę OC sprawcy, natomiast zakład ubezpieczeń na podstawie oświadczenia może, jednakże nie musi, przyjąć odpowiedzialności za zdarzenie.

Jakie roszczenia z polisy OC sprawcy, na podstawie podpisanego wspólnego oświadczenia uczestników zdarzenia?

 • odszkodowanie za szkody na pojeździe;
 • odszkodowanie za przewożony uszkodzony towar oraz rzeczy osobiste;
 • holowanie pojazdu;
 • zadośćuczynienie;
 • zwrot poniesionych kosztów (np. dojazdy do placówek medycznych, koszty leczenia, koszty opieki);
 • zwrot utraconych dochodów;

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania mimo oświadczenia sprawcy?

Jeżeli ubezpieczyciel OC sprawcy nie ma pewności co do okoliczności zdarzenia, poddaje pod wątpliwość zakres uszkodzeń pojazdu w stosunku do zaistniałego zdarzenia, może odmówić wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji poszkodowanemu pozostaje jedynie dochodzić swoich roszczeń na etapie postępowania sądowego, gdzie sąd powołuje biegłych, którzy powinni ustalić okoliczności zdarzenia oraz zakres możliwych uszkodzeń.