fbpx

Odszkodowanie po wypadku w Niemczech

Odszkodowanie po wypadku w Niemczech

W Niemczech podobnie jak w Polsce obowiązuje generalna zasada, że poszkodowany może dochodzić od sprawcy wypadku bądź jego ubezpieczalni, odszkodowania za powstałe szkody rzeczowe i osobowe. W ramach odszkodowania uwzględnia się więc zadośćuczynienie za ból i cierpienia oraz utracone korzyści spowodowane wypadkiem.

Najlepszą drogą dochodzenia odszkodowania jest bezpośrednie wystąpienie z roszczeniami do ubezpieczalni sprawcy w Niemczech. W przypadku, jeżeli sprawcą jest osoba zagraniczna to do przedstawiciela ubezpieczalni zagranicznej na terenie Niemiec.

Szkody rzeczowe

Poszkodowanemu przysługują poniższe rodzaje roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi powstałymi w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Sprawdź też kiedy można uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy w Niemczech.

1. Faktycznie poniesione koszty naprawy uszkodzonego pojazdu lub koszty naprawy wg. kosztorysu lub opinii rzeczoznawcy

UWAGA: Inaczej niż w Polsce w razie dochodzenia kosztów wg. kosztorysu lub opinii nie przysługuje zwrot wyliczonego podatku VAT.

W przypadku tzw. szkody całkowitej poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania odpowiadającego różnicy między wartością pojazdu sprzed momentu zajścia szkody a wartością oszacowaną po wypadku.

UWAGA: Inaczej niż w Polsce poszkodowany może się zdecydować na remont samochodu i żądać kosztów naprawy, jeżeli nie będą one przekraczały 130% wartości pojazdu sprzed wypadku.

Przeczytaj więcej o szkodzie komunikacyjnej na terenie Niemiec.

2. Utracona wartość handlowa pojazdu w związku z uszkodzeniami

Z reguły może być dochodzona przy pojazdach, które nie są starsze niż 5 lat oraz mają przejechane nie więcej niż 100.000 km.

3. Koszty dodatkowe zasadniczo dochodzone przez poszkodowanego

a. Koszty sporządzenia opinii przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę

UWAGA: Można żądać zwrotu, jeżeli oszacowana wartość szkody wyniesie co najmniej 700-750 euro. Taka sytuacja występuje w zdecydowanej większości wypadków. Z reguły niemiecki rzeczoznawca rozlicza się z poszkodowanym w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przez poszkodowanego cesji roszczeń w stosunku do ubezpieczalni sprawcy. Na rynku niemieckim powszechnym jest korzystanie z rzeczoznawcy niezależnie wybranego przez poszkodowanego. Inaczej niż w Polsce, poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru rzeczoznawcy. Niewskazane jest powierzanie wykonania opinii rzeczoznawcy polecanego przez ubezpieczalnię sprawcy. W takim wypadku bezstronność rzeczoznawcy wydaje się być wątpliwa.

b. Koszty doradztwa prawnego przez niemieckiego adwokata związane z dochodzeniem odszkodowania od ubezpieczalni sprawcy (pojazdu)

UWAGA: Inaczej niż w Polsce koszty adwokackie są pokrywane przez ubezpieczalnię już w fazie dochodzenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczalni. Ma to również miejsce w wypadku dobrowolnego uregulowania odszkodowania przez ubezpieczalnię. Dotyczy to też sytuacji gdy nie dojdzie do żadnej sprawy sądowej. Stąd często adwokaci w ramach doradztwa nie pobierają zaliczki ani innych kosztów, żądając bezpośrednio zwrotu swoich kosztów od ubezpieczalni sprawcy.

c. Koszty wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy lub w przypadku szkody całkowitej na czas niezbędny na zakup pojazdu

UWAGA: Niemieccy rzeczoznawcy określają w swoich opiniach czas niezbędny na poszukiwanie samochodu od 10 do14 dni. W wypadku szybszego zakupu nowego pojazdu decyduje faktyczny czas jego nabycia.

d. Odszkodowanie za niekorzystnie z pojazdu

Wynagrodzenie z tego tytułu przysługuje poszkodowanemu po dokonaniu naprawy i przy nieskorzystaniu z pojazdu zastępczego. Wysokość wynagrodzenia jest z reguły określana w opinii rzeczoznawcy wg. stawki ryczałtowej za dzień. Stawki za niemożność korzystania z samochodu osobowego kształtują się w zależności od marki oraz roku produkcji samochodu na poziomie pomiędzy 15 a 75 euro za dzień.

UWAGA: W przypadku uszkodzenia pojazdu służącego celom zarobkowym musi zostać określona konkretna kwota odszkodowania. Przykładowo przy firmie transportowej odpowiadająca kwocie utraconych zarobków wynikających z zawartych umów.

e. Koszty holowania

Z reguły zwracane są koszty poniesione za holowanie z miejsca wypadku do najbliżej położonego autoryzowanego warsztatu.

f. Koszty złomowania

W razie zupełnego zniszczenia pojazdu poszkodowanemu przysługują poniesione przez niego koszty złomowania.

UWAGA: Przy poważniejszych uszkodzeniach pojazdu, jeżeli na pierwszy rzut oka zachodzi ryzyko szkody całkowitej, nieodzownym jest dokonanie wyceny przez rzeczoznawcę na miejscu wypadku w Niemczech. Rozsądne wtedy wydaje się zdecydowanie się na złomowanie w Niemczech. Powodem jest nie zwracanie przez ubezpieczalnię kosztów holowania pojazdów do Polski, stąd poszkodowany dokonuje takiego holowania na własne ryzyko.

g. Koszty postojowego

Poszkodowany może dochodzić od ubezpieczalni kosztów związanych z postojem pojazdu na terenie bazy pomocy drogowej lub warsztatu naprawczego do czasu podjęcia decyzji o wyborze warsztatu lub sprzedaży pojazdu. Koszty postojowe samochodów osobowych w Niemczech kształtują się średnio na poziomie 10-15 EUR za dzień. Przy ich dochodzeniu poszkodowany powinien przestrzegać reguły tzw. minimalizowania poniesionych szkód co oznacza w tym konkretnym przypadku jak najkrótszy postój uszkodzonego pojazdu.

h. Koszty wyrejestrowania i zarejestrowania nowego pojazdu

Przy szkodzie całkowitej poszkodowany może dochodzić kosztów wyrejestrowania i zarejestrowania innego pojazdu.

i. Koszty demontażu i montażu

W razie konieczności złomowania uszkodzonego pojazdu poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów za demontaż urządzeń znajdujących się w pojeździe. Mowa tutaj o odtwarzaczu CD, systemie nawigacji GPS lub stanowiących wyposażenie dodatkowe pojazdu (np. zaczep do przyczepy). Zwrotowi podlega też ich montaż w innym pojeździe, o ile nie zostały one wcześniej uwzględnione w opinii biegłego rzeczoznawcy.

j. Zwrot za uszkodzone mienie

Poszkodowanemu przysługuje zasadniczo prawo do odszkodowania za wszystkie rzeczy uszkodzone w wypadku samochodowym. Po wypadku należy dokonać dokumentacji powstałych zniszczeń w formie zdjęć. W miarę możliwości warto zatrzymać je do wglądu uszkodzonych przedmiotów oraz sporządzenia list. Bardzo przydatnym może okazać się przedstawienie posiadanych faktur zakupu lub paragonów.

k. Zwrot wydatków w związku z prowadzeniem rozmów telefonicznych, kosztów korespondencji pocztowej

Z reguły ubezpieczalnie wypłacają ryczały na poczet ww. wydatków w wysokości 20 lub 25 euro. W wypadku odpowiedniego udokumentowania fakturami, paragonami fiskalnymi itp. można dochodzić faktycznie poniesionych kosztów tym zakresie.

Szkody osobowe w Niemczech

Poruszając się pojazdem możemy doznać również szkód osobowych. Urazy powstające w wypadkach w Niemczech powodują bardzo dotkliwe szkody.  Czasami nawet śmierć uczestników wypadku. Więcej o szkodach osobowych w Niemczech dowiesz się z artykułu Odszkodowanie za szkody na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego na terenie Niemiec.

Aktualizacja: 29.01.2020