fbpx

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Danii

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Danii

Duński pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenia społecznego dla siebie i swoich pracowników na podstawie Rozporządzenia WE 883/2004. W Danii wszyscy zatrudnieni pracownicy muszę być objęci ubezpieczeniem od następstw wypadków przy pracy („arbejdsskaldeforsikring”).

Ubezpieczenia od wypadków przy pracy w Danii

Pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć swoich pracowników przed skutkami wypadków w pracy, w związku z czym musi wykupić ubezpieczenie w prywatnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeżeli pracodawca nie ubezpieczy się na taką ewentualność to w momencie wypadku przy pracy musi liczyć się z tym, że będzie musiał zapłacić składki za okres, w którym pracownicy powinni byli być objęci ubezpieczeniem. Na właściciela firmy zostanie również nałożona kara grzywny oraz będzie musiał wypłacić odszkodowania na rzecz poszkodowanego pracownika. Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków w drodze do i z pracy.

Pojęcie wypadku przy pracy w Danii

W Danii wypadek przy pracy to szkoda (fizyczna lub psychiczna) spowodowana zdarzeniem w pracy, która występuje nagle lub w ciągu 5 dni od momentu wypadku.

Zgłaszanie wypadków

Każdy wypadek przy pracy należy zgłaszać ubezpieczycielowi oraz Urzędowi ds. Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Po otrzymaniu zawiadomienia, pracownicy Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oceniają zdarzenie i kwalifikują je lub nie jako wypadek w miejscu pracy. Aby ustalić wysokość świadczeń niezbędne są informacje otrzymane od pracodawcy, poszkodowanego i jego lekarza prowadzącego.

Ubezpieczenie obejmuje:

  • leczenie, rehabilitację oraz określone wydatki na leki,
  • wypłatę odszkodowania za utratę zdolności do pracy zawodowej,
  • wypłatę odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • tymczasową pomoc dla krewnych w przypadku śmierci.

Wysokość świadczeń odszkodowawczych w Danii

W Danii rozróżnia się świadczenia pieniężne z roszczenia krótkoterminowego i długoterminowego. Krótkoterminowe to zasiłki chorobowe wypłacane w przypadku niezdolności do pracy. Świadczenie długoterminowe to renta w wysokości 80 proc. zarobków osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawę wymiaru renty stanowią: maksymalna wysokość rocznych zarobków – 367 tys. koron duńskich, minimalna – 137 tys. koron duńskich i waloryzowany wskaźnik wzrostu płac raz w roku. Gdy utrata zdolności do pracy wynosi mniej niż 50 proc., renta wypłacona jest w łącznej sumie. Gdy jest to 50 proc. i więcej, wtedy połowa świadczenia może być wypłacona na żądanie.

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Gdy poszkodowany nie zgadza się się z decyzją Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, wówczas może listownie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną zwrócić się do Urzędu ds Wypadków przy Pracy z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podczas odwołania należy zwrócić uwagę na informacje wcześniej nie ujawnione, które mogą mieć wpływ na decyzję, lub jakie błędy lub nieprawidłowości zdaniem pracownika znajdują się w decyzji.

Skonsultuj bezpłatnie swoją sprawę wypadku w Danii.

Szkody na pojazdach za granicą

Jako Polacy coraz częściej wyjeżdżamy za granicę do innych krajów i podróżujemy swoim samochodem. W razie wystąpienia kolizji drogowej z winy innego kierowcy powinniśmy standardowo pozyskać oświadczenie od sprawcy zdarzenia lub wezwać policję o ile wystąpi  problem z komunikacją lub uznaniem winy. Jako poszkodowany mający samochód zarejestrowany w Polsce możesz szkodę zgłosić do bezpośredniego, zagranicznego ubezpieczyciela lub Polskiego korespondenta (można go odnaleźć na stronie PBUK). Więcej o szkodach na pojeździe w Polsce i za granicą można przeczytać w naszym Vademecum.

Aktualizacja z dnia 27.08.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.