fbpx

Jak napisać pozew o zadośćuczynienie po wypadku

Jak napisać pozew o zadośćuczynienie po wypadku

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, przy pracy czy w rolnictwie ma prawo żądać od sprawcy lub jego ubezpieczyciela OC naprawienia (usunięcie skutków) szkody w formie rekompensaty pieniężnej. W przypadku wyrządzenia krzywdy w postaci cierpienia psychicznego czy fizycznego, poszkodowany może żądać zadośćuczynienia, mimo że poszkodowany nie poniósł jakichkolwiek strat finansowych jak również uszczerbku finansowego o materialnym charakterze .

Niestety sporo spraw o odszkodowanie po wyczerpaniu możliwości przedsądowych, nie raz łącznie z interwencją Rzecznika Finansowego, kończy się dopiero na etapie sądowym.

Podstawa prawna

Podstawy prawnej zadośćuczynienia należy szukać w Kodeksie cywilnym w dokłąnie w art. 445 k.c., art. 446 § 4 k.c. oraz art. 448 k.c. Poszkodowany może dochodzić zapłaty od osoby lub podmiotu odpowiedzialnego odpowiednich kwot tytułem zadośćuczynienia za powstałą po jego stronie krzywdę.

Kiedy można domagać się zadośćuczynienia?

 • Gdy w związku ze wypadkiem dochodzi do naruszenie dóbr osobistych (w tym zerwane więzi i relacje).
 • Gdy zdarzenie powoduje uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia lub inwalidztwo, a co za tym idzie potrzebę podjęcia leczenia.

Co zawiera pozew o zadośćuczynienie

 • Miejscowość i data sporządzenia pozwu.
 • Wskazanie sądu i wskazanie wydziału.
 • Wskazanie stron postępowania (pozwany, powód).
 • Określenie kwoty zadośćuczynienia czyli kwoty dochodzonej pozwem (zaokrąglanej w górę do pełnego złotego).
 • Wskazanie rodzaju pisma („Pozew o zapłatę zadośćuczynienia”).
 • Uzasadnienie pozwu wraz z załącznikami.
 • Czytelny podpis powoda lub jego pełnomocnika.
 • Wykaz załączników.

Jak określić wysokość zadośćuczynienia

Określając wartość przedmiotu sporu, w przypadku gdy powodem jest bezpośrednio poszkodowany w wypadku, bierze się pod uwagę

 • wiek poszkodowanego;
 • płeć poszkodowanego;
 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego;
 • otrzymane zadośćuczynienie na etapie przedsądowym;
 • długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji;
 • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości;
 • aktualna i zmieniająca się stopa życiowa społeczeństwa polskiego oraz sytuacja materialna społeczności na terenie zamieszkania poszkodowanego;
 • przyjęta linia orzecznictwa sądu właściwego dla przedmiotu sporu.

Opłata od pozwu

Składając pozew, czyli pismo procesowe, powód musi uiścić opłatę w odpowiedniej wysokości, która wynosi 5% WPS (wartości przedmiotu sporu) przy czym jest to minimum 30 zł, a maksimum 100 000 zł. Opłata zawsze powinna zostać zaokrąglona w górę do pełnej złotówki, czyli jeżeli opłata wynosiłaby z obliczeń rachunkowych 234,2 zł to należy uiścić kwotę 235zł w kasie sądu lub wykonać przelew bankowy na odpowiedni rachunek bankowy.

Tytuły przelewu ma również określony wzór czyli „opłata od pozwu ws z powództwa ………… p-ko ………………………”. Jeżeli poszkodowany decyduje się na pomoc pełnomocnika w postępowaniu sądowym musi ponieść jeszcze jedną opłatę 17 zł od pełnomocnictwa, tytuł przelewu to „opłata skarbowa od pełnomocnictw dla ………………. od ………….. SR/SO ……………..”.

Jeżeli sytuacja materialna poszkodowanego jest ciężka może on starać się o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego, składając wniosek o zwolnienie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.