fbpx

Jak uzyskać odszkodowanie po błędzie w leczeniu lub diagnozie lekarskiej?

Jak uzyskać odszkodowanie po błędzie w leczeniu lub diagnozie lekarskiej?

Jeśli jako pacjent mamy podejrzenie, że padliśmy ofiarą błędu medycznego, leczenie było przeprowadzone nieprawidłowo lub na skutek błędu pracownika medycznego doznaliśmy szkody pojawiają się liczne pytania. Jak dochodzić odszkodowania? Gdzie można zgłosić roszczenia? Czy potrzebna będzie pełna dokumentacja? Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z odszkodowaniami za błąd medyczny.

Kiedy dochodzi do błędu medycznego?

Błąd medyczny to każde niewłaściwe działanie pracownika służby zdrowia. Jest to błędna diagnostyka, nieprzeprowadzenie badań, konsultacji medycznych, nieprawidłowe wykonanie zabiegów, operacji czy procedur medycznych, których skutkiem jest szkoda  lub trwały uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

Jeśli leczenie przeprowadzane jest niezgodnie ze sztuką medyczną, nieprawidłowo lub nieodpowiednio do schorzenia, powodując uszczerbek zdrowotny lub wydłużenie procesu leczenia mamy do czynienia z błędem medycznym. Także podanie czy przepisanie niewłaściwego leku lub błąd śródoperacyjny mogą być podstawą do roszczeń odszkodowawczych.

Czym różni się błąd medyczny od zaniedbania?

Aby można mówić o błędzie medycznym, konieczne jest wystąpienie szkody zdrowotnej po stronie pacjenta. Jeśli pracownik medyczny lub lekarz dopuści się zaniedbania (świadomie lub nieświadomie), ale w porę wprowadzi prawidłowe leczenie lub procedury naprawcze, nie dojdzie do uszczerbku zdrowotnego u pacjenta. Nie będzie więc możliwości udowodnienia błędu medycznego.

Jeśli zaś zaniedbanie w organizacji pracy czy brak nadzoru nad pracownikami albo przestarzałe procedury medyczne spowodują zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta – nie ma wątpliwości co do błędu w sztuce lekarskiej.

Czy doszło do błędu, jeśli leczenie nie odniosło przewidywanego skutku?

Należy pamiętać, że proces leczenia nie zależy jedynie od wiedzy lekarza oraz stosowanych leków. Ludzki organizm różnie reaguje na procedury lub farmaceutyki. Tak więc mimo prawidłowego leczenia nikt nie jest w stanie przewidzieć końcowego efektu leczenia. Każda ingerencja w ciało ludzkie wiąże się również z ryzykiem powikłań.

Błąd lekarski nie jest związany z brakiem efektów leczenia, jeśli dochowano należytej staranności i stosowano nowoczesne metody leczenia. Przed każdym zabiegiem czy procedurą medyczną lekarz powinien szczegółowo wyjaśnić proces leczenia. Lekarz musi wskazać powikłania oraz możliwe efekty także nieudanego leczenia. Powikłania pozabiegowe nie są następstwem błędnego leczenia. Niestety są jednak wpisane w ryzyko związane z zabiegami medycznymi. Wyrażając zgodę na zabieg powinniśmy mieć ich świadomość.  

Czy za niewłaściwie przeprowadzoną operację należy się odszkodowanie?

Podstawą do uzyskania odszkodowania za błąd medyczny jest wykazanie, iż operacja czy procedura medyczna była wykonana nieprawidłowo. Mówimy tu o błędnej technice, niezgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, z użyciem nieodpowiedniego sprzętu lub w nieprawidłowy sposób wobec istniejącego schorzenia. Do oceny wszelkich nieprawidłowości najlepsza jest opinia biegłego lekarza. Powinien on wskazać zaniedbanie czy błąd przeprowadzającego zabieg lekarza. Warto jednak pamiętać, że wystąpienie powikłań pozabiegowych czy brak efektów leczenia nie przesądza od razu o błędzie medycznym.

Od czego zależy wysokość przyznanego odszkodowania za błąd medyczny?

Wysokość świadczeń odszkodowawczych w przypadku błędów medycznych jest bardzo indywidualna. Jest uzależniona od wielu czynników. Nie zależy tylko od wysokości doznanego uszczerbku na zdrowiu, ale również obejmuje konieczność leczenia naprawczego, wydłużenia procesu leczenia, bolesność i niedogodności związane z leczeniem oraz wszelkie koszty badań lekarskich, konsultacji medycznych i zabiegów.

Im dokładniej będziemy w stanie udowodnić doznaną krzywdę, przedstawić bogatą dokumentację z leczenia i konsultacji lekarskich, wykazać koszty leczenia lub rehabilitacji – tym bardziej wzrastają szanse na uzyskanie adekwatnego zadośćuczynienia oraz odszkodowania, czyli zwrotu wszelkich poniesionych kosztów leczenia. Ocena wysokości świadczenia powinna obejmować wszystkie aspekty szkody oraz indywidualne odczucia osoby Poszkodowanej.

Jakie roszenia mogę zgłosić jeśli jestem ofiarą błędu medycznego?

Przede wszystkim roszczeniem podstawowym jest zadośćuczynienie (za ból i cierpienie oraz doznany uszczerbek na zdrowiu). Następnym roszczeniem jest odszkodowanie. Jest to refundacja wszystkich kosztów związanych z leczeniem, kontrolą, dojazdami, wizytami lekarskimi czy rehabilitacją.

Jeśli wskutek zaniedbania lekarza utraciliśmy możliwość pracy i zarobkowania możemy wnosić także roszczenia o zwrot utraconych dochodów, czy rentę wyrównawczą.  Jeżeli skutek błędu śmierć poniosła nasza bliska osoba, możemy również żądać zwrotu kosztów pogrzebu i stypy, a dla małoletnich dzieci – rent.

Czy jeśli nie wiem kto spowodował mój błąd mam prawo do odszkodowania?

Brak wiedzy o sprawcy czy winnym zaniedbania nie przesądza o braku roszczeń odszkodowawczych. Jeśli do błędu doszło w placówce medycznej – to właśnie do jej ubezpieczyciela zgłaszamy roszczenia. Istnieje również pojęcie winy anonimowej, gdy nie mamy pewności, kto popełnił błąd czy dopuścił się zaniedbania. Koniecznie należy jednak pozyskać pełną dokumentację medyczną z prowadzonego leczenia, w tym wszelkie karty konsultacyjne czy kontrolne.

Czy jeśli przez nieprawidłową diagnozę leczenie znacznie się wydłużyło to jest to błąd lekarski?

Postawiona błędna diagnoza, a tym samym wprowadzone błędne leczenie czy farmakoterapia jest oczywiści podstawą do roszczeń o błąd medyczny. Leczenie niezgodne z faktyczną chorobą może być bardzo niebezpieczne dla organizmu. Stosowanie silnych leków stanowić nawet zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta.

Jeśli diagnoza nie niosła za sobą wdrożenia niewłaściwego leczenia, a postawienie prawidłowego rozpoznania jedynie nieznacznie wydłużyło proces leczenia (nie zagrażając przy tym zdrowiu pacjenta) nie możemy mówić o błędzie w sztuce lekarskiej. Jednak jeżeli błędną diagnozę zweryfikował inny członek zespołu medycznego bez szkody dla pacjenta – również nie ma mowy o błędzie czy zaniedbaniu, tym samym roszczenia są bezpodstawne.

Jeśli podczas operacji pozostawiono w moim ciele kawałek opatrunku lub narzędzia – gdzie mogę zgłosić roszczenia i o co rościć?

Zdarza się, że podczas operacji czy zabiegu w naszym ciele pozostawiono część opatrunku, sprzętu medycznego czy narzędzia. Bezsprzecznie mamy wtedy prawo do odszkodowania. Oczywiście nie zawsze mamy świadomość, że w ciele posiadamy ciało obce. Bywa, że podczas kolejnego zabiegu czy kontroli dochodzi do ujawnienia takiego zaniedbania.

Ostre przedmioty pozostawione w ciele mogą być bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia oraz powodować wewnętrzne uraz czy krwotoki. W takim przypadku konieczna jest niezwłoczna operacja usunięcia ciała obcego.

Roszczenia należy zgłosić do placówki medycznej, gdzie podczas zabiegu pozostawiono ciało obce lub bezpośrednio do jej ubezpieczyciela. Należy udowodnić fakt usunięcia ciała obcego lub jego pozostawienie poprzez dokumentację medyczną, diagnostyczną czy też opinię biegłego.

Wszelkie koszty związane z leczeniem i usunięciem ciała obcego także obejmują roszczenia odszkodowawcze.

W takim przypadku termin przedawnienia roszczeń liczyć należy od momenty, kiedy pacjent dowiedział się o szkodzie.

Nie jestem zadowolona z efektu mojej operacji plastycznej, długo się goiło i pozostały widoczne blizny, czy mogę podać lekarza o odszkodowanie?

Niestety brak zadowalających efektów nie jest jeszcze błędem medycznym upoważniającym do roszczeń o odszkodowanie. Jeśli zabieg spowodował deformację ciała, rozległe blizny w związku z nieumiejętnym szyciem lub amputacje, albo podczas zabiegu uszkodzono nerwy czy narządy wewnętrzne – co wskazuje na szkodę zdrowotną – mamy prawo żądać odszkodowania.

Przed każdą procedurą medyczną lekarz musi wyjaśnić zarówno prognozowane efekty leczenia, ale także wskazać na możliwe powikłania oraz brak żądanych efektów. Komplikacje zdrowotne po zabiegach medycyny estetycznej są bardzo powszechne. Przed podjęciem leczenia należy szczegółowo zapoznać się z ryzykiem i możliwymi powikłaniami.

Ile mam czasu na zgłoszenie roszczeń o błąd medyczny? Czy od razu muszę kierować sprawę do sądu?

Roszczenia za błąd w sztuce medyczne przedawniają się z upływem 3 lat od zdarzenia lub momentu, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie. Nie dłużej jednak niż 10 lat od samego zdarzenia. Jeśli skutkiem zaniedbania lekarza jest przestępstwo to roszczenia można zgłaszać do 20 lat od zdarzenia.

Nie ma konieczności od razu kierować roszczeń na drogę sądową. Najpierw należy wyczerpać drogę polubowną, zgłaszając roszczenia do placówki medycznej, lekarza lub ich ubezpieczyciela.

Jeśli roszczenia są zasadne, ale ubezpieczyciel odmawia wypłaty, można skierować sprawę do sądu. Wtedy należy liczyć się ze sporymi kosztami obsługi prawnej oraz sporządzenia opinii przez biegłych lekarzy.

Możliwe jest również zgłoszenie do Wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, jeśli do błędu doszło w szpitalu. Informacje i wytyczne można znaleźć na stronie urzędów wojewódzkich zgodnie z miejscem wystąpienia zdarzenia medycznego.

Przepisanie niewłaściwego leku jako błąd medyczny

Często słyszymy o tym, że lekarz przepisał zły lek lub złą dawkę leku. Czasami nie powoduje to negatywnych skutków. Bywa jednak, że konsekwencja zażycia złego leku może spowodować duży uszczerbek. Dowiedź się więcej i przeczytaj artykuł w temacie odszkodowania za błąd lekarski poprzez przepisanie niewłaściwego leku.

Aktualizacja z 21.01.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.