fbpx

Renta odszkodowawcza na podstawie art.446 §2k.c.- krąg osób uprawnionych i jej wysokość

Renta odszkodowawcza na podstawie art.446 §2k.c.- krąg osób uprawnionych i jej wysokość

Na podstawie art. 446 § 2 k.c. w przypadku śmierci poszkodowanego jednym z roszczeń, które przysługują wobec zobowiązanego do naprawienia szkody jest żądanie renty. Uprawnionym do wystąpienia z takim roszczeniem jest osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny.

Kto ma uprawnienia do renty?

W tym zakresie zasadnicze znaczenie mają przepisy k.r.o. wyznaczające krąg osób uprawnionych oraz wskazujące czas trwania obowiązku świadczenia renty. Ponadto zgodnie ze zdaniem drugim art. 446 § 2 k.c. takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Przy obliczaniu renty uwzględnia się stosownie potrzeby poszkodowanego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

Sąd Najwyższy w temacie rent…

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.05.2008 r. o sygn III CSK 386/07 (Opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2009, Nr B, poz. 50, str. 124) podniósł, że: „art. 446 § 2 k.c. przewiduje samodzielne przesłanki określenia wysokości renty. Są nimi potrzeby poszkodowanego oraz możliwości majątkowe i zarobkowe zmarłego. Pierwsza z przytoczonych przesłanek jest zbliżona do przewidzianej w art. 135 k.r.o. przesłanki stanowiącej kryterium ustalenia wysokości alimentów, jednakże zachodzi między nimi znacząca różnica.

W myśl art. 135 k.r.o., potrzeby uprawnionego, stanowiące przesłankę określenia wysokości alimentów, zostały ograniczone przez wskazanie, że chodzi jedynie o usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, nie zostały jednak w ten sposób ograniczone potrzeby uprawnionego jako przesłanka ustalenia wysokości renty na podstawie art. 446 § 2 k.c. To oznacza, że w rozumieniu tego przepisu omawiana przesłanka może obejmować wszystkie potrzeby uprawnionego, których został on pozbawiony w wyniku czynu niedozwolonego. Zaspokaja potrzeby rzeczywiście zaspakajane przez zmarłego, niezależnie od tego czy mieściły się one, czy też wykraczały poza granice usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego w rozumieniu art. 135 k.r.o.”

Stąd wysokość renty obliczonej na podstawie art. 446 § 2 k.c. może być wyższa niż świadczenia alimentacyjnego ustalonego według zasad przewidzianych w k.r.o. Renta taka nie ma charakteru alimentacyjnego, lecz charakter odszkodowawczy i winna uwzględniać zasadę pełnej restytucji.

Więcej w temacie renty

Temat renty jest bardziej obszerny niż mogłoby się wydawać. Poszkodowany po śmierci bliskiej osoby może liczyć nie tylko na rentę alimentacyjną ale też obligatoryjną i fakultatywną. W zależności od rodzaju zdarzenia można otrzymać rentę z ZUSu lub z OC sprawcy zdarzenia. Sprawdź jak zgłosić roszczenie o rentę. Sprawdź na jaki okres czasu należy się renta. Przeczytaj więcej TUTAJ.

Aktualizacja z 12.09.2019 r.