fbpx

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

Zgodnie z art. 13 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Są to przypadki, gdy roszczenie osoby poszkodowanej w wypadku zostanie zostanie uznane za zasadne prawomocnym wyrokiem sądu lub na podstawie wewnętrznych ustaleń zakładu ubezpieczeń. Odszkodowanie wypłacane jest w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wypłacane jest, w przypadku gdy posiadacz lub użytkownik pojazdu spowodowały wypadek. Rekompensata należy się gdy następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata lub zniszczenie mienia.

Regres roszczenia – wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Jeśli osoba objęta ubezpieczeniem OC umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa nie dopełniła swoich obowiązków, a miało to wpływ na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić od tej osoby zwrotu części wypłaconego odszkodowania.

Art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK stanowi, iż zakład ubezpieczeń ma prawo domagać się zwrotu odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy) wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku, gdy kierujący:

  • umyślnie spowodował wypadek;
  • był pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych, lub innych środków odurzających;
  • jechał pojazdem mechanicznym, w którego posiadanie wszedł w sposób nielegalny;
  • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem (wyjątek stanowią sytuacje krytyczne; ratowanie życia ludzkiego lub pościg za osobą, która popełniła przestępstwo);
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Umyślne wyrządzenie szkody

Przypadki umyślnego wyrządzenia szkody występują bardzo rzadko. Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu spowodowane jest najczęściej przez kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu (ponad 0,2‰ alkoholu we krwi).

Szkoda na pojeździe z OC sprawcy

W trakcie wypadków komunikacyjnych nie zawsze dochodzi do szkody osobowej, ale za to prawie zawsze do szkody na pojeździe. Poszkodowany może zgłosić szkodę do ubezpieczyciela OC sprawcy, aby uzyskać odszkodowanie za uszkodzony pojazd. Nawet w przypadku powyższych przykładów, gdy dojdzie do regresu ubezpieczeniowego likwidacja szkody przeprowadzona jest normalnie. Nie zmienia to faktu, że niektóre sytuacje są skomplikowane, lub po prostu kwota odszkodowania zostaje zaniżona. Warto dowiedzieć się więcej i przeczytać nasze Vademecum szkody na pojeździe po wypadku komunikacyjnym.

Aktualizacja z 03.09.2019