fbpx

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to ogół czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania dla poszkodowanego. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Wydłużenie tego okresu jest możliwe w uzasadnionych przypadkach, jednak nie może przekroczyć 90 dni. W przypadku likwidacji szkód przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym termin likwidacji szkody ulega wydłużeniu do 60 dni.

Na etapie likwidacji szkody nie ma obowiązkowego postępowania odwoławczego. Istnieje jednak możliwość zakwestionowania decyzji jednostki operacyjnej. Na podstawie obowiązujących przepisów odwołanie można wnieść po wydaniu decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni do właściwego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – jak służą poszkodowanym przy szkodach na pojeździe? Dowiedź się też więcej o likwidacji szkód osobowych, na pojeździe i majątkowych: