fbpx

Termin likwidacji szkody

Ubezpieczenia obowiązkowe

Termin likwidacji szkody to okres czasu w jakim zakład ubezpieczeń powinien dokonać likwidacji szkody i wypłacić odszkodowanie lub odmówić jego wypłaty. Terminy likwidacji szkody zależą od rodzaju ubezpieczenia i w związku z tym są regulowane odrębnymi przepisami. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie OC pojazdów termin likwidacji szkody określony jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 zpóźn. zm.).

Zgodnie z jego treścią zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Wyjątkiem są sytuacje, w których mają miejsce czynniki utrudniające określenie sprawcy lub odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zgodnie z ustawą, jeśli okoliczności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie tych okoliczności. Decyzja nie może być jednak wydana później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Jeżeli ustawowe terminy wypłaty odszkodowania nie zostają zachowane, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia o przyczynach niezaspokojenia roszczeń. W przypadku wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do świadczenia przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe.

Ubezpieczenia dobrowolne

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych termin likwidacji szkody uregulowany jest w art. 817 kodeksu cywilnego. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek spełnienia roszczeń również w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o powstałej szkodzie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawarta umowa wskazuje inaczej. Zgodnie kodeksem, jeśli nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności w powyższym terminie, świadczenie może może zostać spełnione w 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić sumę bezsporną świadczenia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Również w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń. Jeśli nastąpi zwłoka w postępowaniu likwidacyjnym uprawnionemu przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.

Dowiedź się więcej o terminach likwidacji szkód z naszych artykułów: