fbpx

Terminy likwidacji szkód komunikacyjnych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

Terminy likwidacji szkód komunikacyjnych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu

W procesie likwidacji szkody rysuje się znaczna dysproporcja pomiędzy ubezpieczycielem a uprawnionym z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną spowodowaną przez ubezpieczonego. Wykorzystując powyższą dysproporcję ubezpieczyciel będzie dążył do zmniejszenia wartości należnego odszkodowania lub opóźnienia w jego wypłaceniu uprawnionemu z tytułu odszkodowania

Ubezpieczyciel ocenia własną odpowiedzialność

Ustawodawca pozostawia ubezpieczycielowi możliwość prowadzenia szeregu czynności zmierzających do ustalenia faktów zmierzających do ustalenia odpowiedzialności szkody. Zakład ubezpieczeń podejmuje czynności niezbędne w celu jak najszybszego naprawienia szkody spowodowanej wystąpieniem zdarzenia powodującego szkodę. Czasem pomimo ustalenia zasadniczych okoliczności decydujących o wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel uchyla się od wypłaty wskazując za podstawę nieustalenie wiążących okoliczności rzutujących na wypłacenie odszkodowania.

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania?

Krańcowy termin wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy regulowany jest ustawą z dnia 22 maja 2005 roku „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Artykuł 14 ustęp 1 określa terminy, w których odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinno zostać wypłacone. Zgodnie z przywoływanym przepisem firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody przez uprawnionego.

Przedłużenie likwidacji szkody

Ustęp drugi przytaczanego artykułu mówi o możliwości przedłużenia postępowania celem zbadania spornych okoliczności na okres do 90 dni. Dalsze przedłużenie terminu wypłaty odszkodowania może zostać uzależnione od prowadzonego w sprawie postępowania. Artykuł 14 ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje możliwość wstrzymania wypłaty odszkodowania jedynie gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela jest uzależniona od efektu prowadzonego postępowania cywilnego lub karnego.

Ustanawiając powyższe terminy ustawodawca określił ramy działania towarzystw ubezpieczeniowych bez uszczuplania interesów osób poszkodowanych. Jest zachowaniem jawnie sprzecznym z intencją ustawodawcy niewypłacanie odszkodowania w terminie mimo ustalenia okoliczności potrzebnych do jego wypłacenia.

Likwidacja szkody przez ubezpieczyciela OC, PBUK i UFG

Jako osoba poszkodowana możemy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela OC sprawcy, do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (gdy sprawca miał samochód ubezpieczony w innym kraju) lub do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub miał nieważne ubezpieczenie OC). Ważne jest, aby dowiedzieć się w jaki sposób szkody są likwidowane. Więcej na ten temat w artykule „Terminy wypłaty odszkodowań po wypadku – UFG, PBUK, OC„.

Aktualizacja z 02.09.2019 r.