fbpx

Brak ważnej polisy OC pojazdu w czasie kolizji lub wypadku

Brak ważnej polisy OC pojazdu w czasie kolizji lub wypadku

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Pomimo tego, według szacunkowych danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na koniec 2008 r. około 200 tysięcy osób jeździło bez ważnej polisy. Teraz, kiedy policja nie odholowuje pojazdów w przypadku braku polisy, ta liczba może wzrosnąć. Stosunkowo niskie kary nakładane przez UFG za brak polisy również nie wpłyną na jej zmniejszenie. Dla przypomnienia maksymalna kara za brak ważnego OC, nakładana jeżeli okres bez ubezpieczenia wynosi więcej niż 14 dni, to 500 Euro, czyli zgodnie z przyjętym kursem z 2 stycznia 2009 r., 2090 zł.

Co może zrobić osoba poszkodowana przez kierowcę poruszającego się bez ubezpieczenia OC?

Na pomoc przyjdzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podstawowym zadaniem UFG jest m.in. zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC na terenie RP. Każdy ubezpieczyciel, który ma prawo sprzedawać ubezpieczenia obowiązkowe, odprowadza część zebranej składki do kasy UFG. Czyli wszyscy uczciwi kierowcy składają się na szkody wyrządzone przez tych, którzy omijają przepisy.

Kiedy można ubiegać się wypłatę odszkodowania z UFG?

Przede wszystkim w sytuacji, kiedy sprawca zdarzenia jest znany i nie posiada ubezpieczenia OC. W takim przypadku odszkodowanie przysługuje za uszkodzone mienie i za szkody na osobie (uszczerbek na zdrowiu). Odszkodowanie za szkody na osobie będzie wypłacone również, kiedy sprawca zdarzenia nie zostanie zidentyfikowany ale okoliczności zdarzenia wskazują na udział pojazdu mechanicznego. Kiedy sprawca zdarzenia pozostaje nieznany, odszkodowanie za uszkodzone mienie przysługuje tylko wtedy, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 14 dni, np. pobyt w szpitalu dłuższy niż 2 tygodnie.
Bardzo ważne jest to, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci odszkodowania, jeżeli przysługuje wypłata świadczenia z innego, dobrowolnego ubezpieczenia, np. autocasco! W takim przypadku, Fundusz uzupełni różnicę pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a pełną wartością szkody.

Jak należy postępować, jeżeli zdarzy się wypadek a sprawca nie posiada ubezpieczenia OC?

Postępowanie jest takie samo jak przy „zwykłym” wypadku. Wystarczy spisać oświadczenie o przebiegu zdarzenia i oświadczenie o braku ważnej polisy OC, chociaż najbezpieczniej będzie wezwać Policję i uzyskać notatkę o zdarzeniu drogowym. Oświadczenie sprawcy lub notatkę policyjną, wraz z pozostałymi dokumentami m.in. dowód rejestracyjny, polisę OC, oświadczenie o braku ubezpieczenia AC, dokumentację świadczącą o wysokości szkody: rachunki, faktury za holowanie itp. można złożyć w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, który sprzedaje ubezpieczenia obowiązkowe. Zgodnie z ustawą każdy z ubezpieczycieli ma obowiązek zgromadzić komplet dokumentów i przekazać je do UFG celem wypłacenia odszkodowania.

Zapoznaj się też z innymi informacjami na temat szkód na pojazdach zawartych w naszym Vademecum.

Informacja w pigułce

Kiedy można uzyskać odszkodowanie z UFG?

  • gdy sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia a policja go nie zidentyfikuje,
  • gdy sprawca zdarzenia nie ma wykupionego ubezpieczenia OC,
  • kiedy ubezpieczalnia odpowiedzialna by zbankrutowała i nie miła możliwości wypłaty należności,
  • gdy szkodę spowoduje nieubezpieczony rolnik.

Kiedy UFG nie wypłaci odszkodowania?

  • przy szkodzie osobowej gdy obrażenia nie spowodują rozstroju zdrowia powyżej 14 dni (nie jest to jednoznaczne z L4),
  • przy szkodzie na pojeździe także nie zostanie wypłacone odszkodowanie jeżeli żaden z uczestników nie doznał rozstroju zdrowia na ponad 14 dni,
  • przy szkodach na pojeździe (nawet gdy sprawa się kwalifikuje) jeżeli poszkodowany ma wykupione ubezpieczenie AC.

Aktualizacja z dnia 23.08.2019 r.