fbpx

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ten typ ubezpieczenia chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wynikające z ruchu pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela lub kierowcy pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Na mocy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w związku z ruchem tego pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest:

  • śmierć,
  • uszkodzenie ciała czy też rozstrój zdrowia,
  • utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę, która powstała:

  • przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu,
  • bezpośrednio przy załadowaniu oraz rozładowaniu pojazdu,
  • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

W przypadku ubezpieczenia OC za granicą w ramach każdej polisy OC udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa także w przypadku zdarzeń powstałych na terytorium krajów należących do systemu Zielonej Karty.

Umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Wyjątkiem są jednak przewidziane w ustawie przypadki, kiedy umowa może zostać zawarta na czas krótszy, nie mniej jednak niż 30 dni (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Przeczytaj więcej o uzyskaniu odszkodowanie z ubezpieczenia OC pojazdu po wypadku komunikacyjnym: