fbpx

Renta z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy

Renta z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy

Dokumenty i warunki konieczne do uzyskania renty. Okresy składkowe

Osoba, która chce się starać o rentę z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, może to zrobić tylko i wyłącznie jeżeli posiada orzeczenie z ZUS (KRUS) takową niezdolność jej przyznające. Jest to kwestia obligatoryjna.  Wniosek o rentę składa się w odpowiednim do miejsca zamieszkania oddziale ZUS (KRUS).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Formularz ZUS N-9 czyli dokument wydany przez lekarza prowadzącego leczenie (obrazujący stan zdrowia).
 2. Ankietę wypełnioną przez płatnika składek (pracodawcę) czyli formularz ZUS N-10.
 3. Druk ZUS Rp-6 lub formularz unijny E 207 PL  czyli kwestionariusze dotyczące okresów składkowych i nieskładkowych.
 4. Dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy).
 5. Zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) bądź legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy.
 6. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy jeżeli wypadek miał miejsce w takich okolicznościach.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać prawo do renty

 1. Mieć orzeczenie o niezdolności do pracy
 2. Mieć odpowiedni staż pracy – stosownie  do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy

Ważne: staż pracy wynosi 1 rok – jeżeli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat, lub 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat (okres ten musi przypadać w ostatnim dziesięcioleciu przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub dniem powstania niezdolności).

 • Niezdolność do pracy musiała powstać w określonych Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 748) okresach składkowych lub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Nabycie i ustanie praw do renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy może być czasowa lub stała:

 1. Renta stała przysługuje wtedy, kiedy niezdolność do pracy została uznana za trwałą.
 2. Renta okresowa przysługuje wówczas, kiedy niezdolność do pracy ma charakter przemijający (czasowy) z dobrymi rokowaniami na powrót do zdrowia.

Prawo do renty powstaje w momencie spełnienia przez ubezpieczonego wszystkich warunków, jednak nie wcześniej niż po miesiącu od złożenia wniosku. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego, Poszkodowany nabędzie prawo do renty tylko wtedy, kiedy zaprzestanie pobierania tych świadczeń

Prawo do renty ustaje wówczas, gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa lub minie okres na jaki renta została przyznana, z dniem przyznania emerytury oraz wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Renta z ubezpieczenia OC pracodawcy?

Pamiętaj, że możesz mieć także prawo do renty od pracodawcy (w przypadku stwierdzenia jego odpowiedzialności za zdarzenie), jak również jej kapitalizacji.

Aktualizacja 23.10.2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.