fbpx

Tabele norm i procent uszczerbku na zdrowiu a wysokość odszkodowania

Tabele norm i procent uszczerbku na zdrowiu a wysokość odszkodowania

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Ogólnie pod pojęciem uszczerbku na zdrowiu rozumie się rozstrój zdrowia, powodujący upośledzenie czynności organizmu, lub też trwałe lub długotrwałe uszkodzenie ciała, naruszające jego sprawność.

Wysokość uszczerbku niezależnie w jakich okolicznościach powstał zawsze jest określana przez lekarzy. W celu jej ustalenia z reguły powołuje się komisję lekarską, badającą Poszkodowanego oraz całość jego dokumentacji medycznej z leczenia. Na podstawie analizy stanu zdrowia oraz zgromadzonych akt medycznych, komisja ustala procentowo wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Tabele norm oceny procentowej

Komisje lekarskie są powoływane przez podmiot, który jest zobligowany do wypłaty odszkodowania, np. ZUS czy też zakłady ubezpieczeń (TU). Przy ustalaniu procentu uszczerbku na zdrowiu posługują się one ustanawianymi przez dany podmiot tabelami norm oceny procentowej. Tabele opisują w sposób szczegółowy uszkodzenia części ciała oraz innych organów i klasyfikują je według ciężkości stopnia dysfunkcji.

Warto zaznaczyć, że towarzystwa ubezpieczeniowe, orzekając o stałym lub długotrwałym uszczerbku, nie mają obowiązku stosować Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2002 r., Nr 234 poz. 1974). Rozporządzenie to wraz z załącznikiem jest stosowane przez komisje lekarskie w ZUS. Niemniej jednak normy ustanawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe są bardzo zbliżone i tym samym oceny procentu nie odbiegają zbytnio od siebie.

Procent uszczerbku na zdrowiu a wysokość odszkodowania i roszczenia dodatkowe

Określony stopień uszczerbku ma co prawda nie jedyny, ale bardzo duży wpływ na ustalenie wysokości odszkodowania. Zdarza się czasami, że dla towarzystw ubezpieczeniowych jest jedynym odnośnikiem stanowiącym o wysokości kwoty.

Niezależnie od okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu zawsze wymaga on określonych możliwości leczenia i rehabilitacji oraz poniesionych z tego tytułu kosztów.

W związku z tym Poszkodowani mogą dodatkowo starać się o:

Wysokość świadczenia w przeliczeniu na procent uszczerbku może być w tym przypadku różna – zależy głównie od rodzaju obrażeń, ich rozległości oraz negatywnych następstw jakie mogą spowodować w przyszłości. Najważniejszym roszczeniem jest jednak samo zadośćuczynienie, którego wysokość jest ściśle uzależniona od rodzaju doznanych obrażeń, ich rozległości oraz rokowań. Kwota roszczenia jaką można tutaj uzyskać nie jest z góry określona ani stała – niemniej jednak może oscylować wokół kwoty ok 2000 zł za 1% przyznanego uszczerbku.

Roszczeń Poszkodowany może dochodzić, w zależności od okoliczności zdarzenia z polis: OC sprawcy (ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, np. w przypadku wypadku drogowego), oraz polis indywidualnych, np. NNW.

W przypadku kiedy sprawca nie miał wykupionej lub ważnej polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia, wypłaty dokonuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

W przypadku wypadku przy pracy Poszkodowanemu należy się tzw. jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Świadczenie przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.