fbpx

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w Holandii?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w Holandii?

Liczba Polaków wyjeżdżających do Holandii nie maleje. Decydując się na pracy czy wyjazd na stałe w Niderlandach oprócz wiedzy dotyczącej języka urzędowego, stolicy, waluty czy atrakcji turystycznych warto wiedzieć jak zachować się w sytuacji wypadku oraz jakie kroki podjąć aby uzyskać odszkodowanie.

W Królestwie Niderlandów można dochodzić odszkodowania w związku z:

Wypadek drogowy w Holandii

Do odszkodowania za wypadek komunikacyjny mają prawo osoby, które doznały szkód nie ze swojej winy i są to:

 • kierowcy;
 • pasażerowie pojazdów;
 • motocykliści;
 • rowerzyści i piesi potrąceni przez pojazdy;
 • pasażerowie środków komunikacji zbiorowej.

Co zrobić po wypadku drogowym w Holandii?

Poszkodowani w wypadkach samochodowych na terenie Holandii muszą pamiętać ,że należy ze sprawcą przygotować i podpisać oświadczenie o okolicznościach zdarzenia z uwzględnieniem opisu zdarzenia, mapki sytuacyjnej, danych pojazdu sprawcy i poszkodowanego oraz nazwa zakładu ubezpieczeń. Jeżeli sprawca zdarzenie nie chce podpisać notatki lub w zdarzeniu doszło do poważnych urazów poszkodowanych a nawet śmierci obowiązkowo należy wezwać policję na miejsce wypadku czy kolizji.

Jak zachować się po wypadku w Holandii?

 • zgłoś się jak najszybciej do lekarza (domowego) aby ten przygotował raport;
 • pamiętaj aby zdarzenie zgłosić swojemu ubezpieczycielowi;
 • skrupulatnie notuj wszystkie koszty i zbieraj rachunki czy faktury;
 • nawiąż współpracę z adwokatem/pełnomocnikiem.

Brak ubezpieczenia OC holenderskiego sprawcy zdarzenia

W Holandii powołana została instytucja odpowiadająca polskiemu Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) i nazywa się Waarborgfonds Motorverkeer. Zatem jeżeli sprawca nie posiadał wykupionego OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia, poszkodowany nadal ma prawo do uzyskania odszkodowania. Jednakże wymaganym elementem się to, że poszkodowany musi dysponować świadkami wypadku lub notatką policyjną nazywaną w Holandii raportem policji, który potwierdza okoliczności wypadku.

Wypadek przy pracy w  Holandii

Odszkodowanie za wypadek przy pracy należy się pracownikowi, który uległ wypadkowi i doznał obrażeń, o ile do zdarzenia przyczynił się pracodawca lub jeden ze współpracowników. Wypadkiem przy pracy jest również:

 • wypadek w czasie przerwy;
 • zdarzenie podczas podróży służbowej;
 • wypadek podczas zabawy lub wycieczki zakładowej. 

Odszkodowanie najczęściej wypłaca agencja ubezpieczeniowa pracodawcy.

Procedura po wypadku w pracy powinna dla poszkodowanego wyglądać następująco:

 • procedura ustalenia czy zdarzenie można uznać za wypadek w pracy oraz ustalenie przyczyn wypadku;
 • wydanie protokołu powypadkowego;
 • poinformowanie o zdarzeniu Inspekcji Pracy;
 • odnotowanie wszystkich szkód w związku z wypadkiem;
 • w przypadku winy pracodawcy lub współpracownika zgłoszenie roszczeń do przedsiębiorcy oraz jego ubezpieczyciela;
 • wypłata zaliczki w momencie przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela;
 • spotkanie osoby poszkodowanej z reprezentantem ubezpieczyciela oraz ekspertem medycznym;
 • mediacje z ubezpieczycielem;
 • zakończenie likwidacji szkody w formie ugody lub na etapie postępowania sądowego.

Za co odszkodowanie po wypadku w Holandii?

W Holandii poszkodowany ma prawo do odszkodowania za:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie (holenderskie „smartengeld”, oznaczające zwrot kosztów szkód niematerialnych);
 • koszty pomocy (domowej) oraz opieki nad poszkodowanym;
 • wydatki dotyczące dojazdów;
 • koszty opieki medycznej;
 • utracone dochody czyli jak mawia się w Holandii stracona zdolność zarobkowa.

Terminy przedawnienia roszczeń wypadkowych w Holandii

Zgłoszenie szkody w przypadku holenderskiego sprawcy wypadku należy złożyć w ciągu 5 lat od momentu ustalenia szkód oraz osoby/strony odpowiedzialnej za zdarzenie. Wyjątkiem są wypadki samochodowe gdyż z wnioskiem powinno się zgłosić do 3 lata. W przypadku gdy poszkodowany był małoletni w momencie zdarzenia i dowiedzenia się o szkodzie i stronie odpowiedzialnej, jego sprawa przedawni w dniu uzyskania pełnoletności. Zgłoszenie roszczeń po terminie zawitym będzie skutkowało ich odrzuceniem przez ubezpieczyciela.

Czas wypłaty odszkodowania w Holandii

W Holandii nie ma określonego czasu w jakim powinna odbyć się likwidacja szkody, czyli wypłata odszkodowania. W przypadku szkody na pojeździe można liczyć za szybszą realizację odszkodowania niż w przypadku szkody na osobie, mowa tu o poszkodowanym zarówno w wypadku komunikacyjnym czy wypadku przy pracy.

Moment wypłaty odszkodowania jest uzależniony od terminu zakończenia leczenia. Przedłużający się proces powrotu do zdrowia lub przynajmniej ustabilizowanie się stanu zdrowia powoduje, że ubezpieczyciel ma trudności z oszacowaniem doznanego uszczerbku.

Trwanie sprawy dotyczącej odszkodowania

Likwidacja szkody w Holandii może trwać nawet 5 lat i więcej, jednakże w okresie tym gdy ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność, osoba poszkodowana w wypadku może liczyć na wypłatę zaliczek na poczet wypłaconego w przyszłości odszkodowania.

Szkoda osobowa w Holandii

Ze szkodą osobową mamy do czynienia gdy dojdzie do naruszenia  dóbr osobistych czyli dochodzi do szkody niemajątkowej (uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym np. utrata kończyny, załamanie nerwowe itd) czy majątkowej  (utracone korzyści np. wynagrodzenie).

Wysokość odszkodowania za wypadek w Holandii

Wysokość odszkodowania powypadakowego za urazy fizyczne w Holandii może wynieść kilka set euro ale również kilkaset tysięcy euro. Na wysokość odszkodowania wpływa:

 • ból i cierpienie (obrażenia ciała, okres leczenia, sposób przebiegu leczenia, okres rehabilitacji oraz konsekwencje wypadku na dalsze życie poszkodowanego);
 • utrata zarobków lub innych dochodów;
 • opieka;
 • opłaty sądowe i inne;
 • koszty adaptacji domu;
 • wydatki dotyczące narzędzi pomocniczych (wózek inwalidzki, krzesło do kąpieli itp.);
 • koszty leczenia, które nie pokrywa ubezpieczenie zdrowotne;
 • wydatki związane z reintegracją i / lub uzyskaniem innej pracy;
 • koszty związane z odzyskaniem zdrowia i rehabilitacją;
 • wydatki związane z podróżami i transportem.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej lub żywiciela rodziny w wypadku w Holandii

Holenderskie prawo różni się znacznie od polskiego w przypadku gdy w wypadku poszkodowany umiera.  Najbliższym czyli rodzinie zmarłej osoby przysługuje prawo zwrotu kosztów pochówku, a w uzasadnionych przypadkach mają również prawo do renty. Roszczenie zadośćuczynienia generalnie wyklucza legislatura krajów germańskich takich jak Niemcy czy Holandia, chociaż w ostatnich latach pojawia się orzecznictwo sądowe wprost przeciwne w przypadku doznania ekstremalnego szoku np. u członka rodziny który był świadkiem wypadku.

Proces o odszkodowanie w Holandii

Likwidację szkody przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika można podzielić na 6 etapów.

Etap 1 – Analiza wypadku, czyli wywiad z poszkodowanym, weryfikacja posiadanej dokumentacji medycznej oraz potwierdzającej okoliczności zdarzenia. Analiza ma za  zadanie ocenić możliwości prawne oraz szanse na uzyskanie odszkodowania dla poszkodowanego.

Etap 2 – Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Specjalista na podstawie posiadanej dokumentacji, opisie zdarzenia przez poszkodowanego oraz  oświadczeń świadków ustala podmiot odpowiedzialny za zasiniałą szkodę, po czym przystępuje się do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawy i np. pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy. Od tego momentu obie strony rozpoczynają mediacje między sobą.

Etap 3 – Podczas sporu między stronami poszkodowany musi przedłożyć dowód odpowiedzialności. Gdy strony nie dochodzą do porozumienia i ubezpieczyciel nie bierze pod uwagę np. pisemnych oświadczeń świadków istnieje możliwość przeprowadzenia przez sąd wstępnego przesłuchania świadków.

Dalsze etapy likwidacji szkody

Etap 4 – Udowodnienie przyczyny i skutku szkody. Praktycznie zawsze pojawia się  w procesie likwidacji szkody ekspert medyczny, jest to najczęściej lekarz specjalista lub rzeczoznawca higieny pracy. Sporządza on orzeczenie, które wiąże obie strony. Jeżeli któraś ze stron sprzeciwia się powołaniu ekspertyzy medycznej, można ją wyegzekwować postanowieniem sądu.

Etap 5 – Obliczenie wysokości szkody czyli dochodzi do odwzorowania szkody i przeliczenia jej w pieniądzach. Na tym etapie ma miejsce wiążące  negocjowanie wysokości odszkodowania. Gdy strony nie mogą się porozumieć wówczas spór może zostać rozstrzygnięty na etapie sądowym.

Etap 6 – Zamknięcie sprawy czyli podpisanie porozumienia ustalającego rekompensatę, czyli odszykowanie, za szkodę w formie piśmiennej (podpisanie ugody). Wypłata odszkodowania następuje w ciągu kilku następnych tygodni po i potrąceniu wcześniej wypłaconych zaliczek. Ugoda charakteryzuje się tym, że poszkodowany nie może już odwołać się od ustaleń zawartych w porozumieniu. Nawet  gdy po latach okaże się, że szkoda  jest wyższa niż początkowo określano (np. sprawność ręki nie wróciła do przewidywanego stanu).

Przykład wypadku przy pracy i drogowego i wysokości odszkodowania w Holandii

Wypadek w fabryce w Holandii

Pani Aleksandra pracowała w holenderskiej fabryce przy maszynie, przy której nie było instrukcji obsługi oraz kierownik źle poinstruował ją w kwestii obsługi. Maszyna w drugim dniu pracy wciągnęła jej rękę łamiąc ją, uraz wymagał leczenia operacyjnego. Pani Aleksandra otrzyma kwotę końcową odszkodowania w wysokości 210 000,00 euro (na kwotę tę składały się następujące komponenty: utrata zdolności do pracy, pomoc domowa/opieka oraz zadośćuczynienie. Likwidacja szkody trwała 4 lata.

Potrącenie przez wózek widłowy w Holandii

Podczas pracy na magazynie operator wózka widłowego postawił ciężkie samochodowe elementy na dłoni pana Przemysława miażdżąc mu palce. Holenderki ekspert medyczny potwierdził brak czucia w jednym z uszkodzonych palców. Finalnie poszkodowany uzyskał 7500 euro odszkodowania. Sprawa zakończyła się po 2 lata od momentu zdarzenia.

Potrącenie przez samochód w Holandii

Pan Mariusz jadąc na motorowerze został potrącony przez samochód, z związku z czym doznał złamania ręki. Policji nie było na miejscu, pogotowia tez nie, do szpitala zawiózł go sam sprawca wypadku. Pan Mariusz w trakcie likwidacji szkody otrzymał 1 500,00 euro zaliczki, finalnie na jego konto wpłynęło 9 200.00 odszkodowania. Likwidacja szkody trwała 3,5 roku.

Wypadek samochodowy w Holandii na wakacjach

Pani Marlena, studentka, podczas pobytu na wakacjach w Holandii uległa wypadkowi samochodowemu, była pasażerką pojazdu którego kierowca stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w drzewo. Pani Marlena doznała obrażeń głowy. Likwidacja szkody trwałą 3 lata a Pani Marlena otrzymała od ubezpieczyciela 16 250,00 euro.

Aktualizacja z 28.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.