fbpx

Zgłoszenie szkody po wypadku przy pracy do pracodawcy i jego ubezpieczyciela OC

Zgłoszenie szkody po wypadku przy pracy do pracodawcy i jego ubezpieczyciela OC

Dochodzenie odszkodowania od pracodawcy nie zawsze jest procesem łatwym, szczególnie gdy musi on zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. Niestety zbyt wielu pracodawców podchodzi do tematu odszkodowań bardzo defensywnie, odmawiając wypłaty i uznania roszczeń. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w przypadku posiadania polisy OC, nie ponosi on skutków finansowych wypadku, gdyż odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel.

Wszelkie informacje na temat zgłoszenia szkody do pracodawcy lub jego ubezpieczyciela poniżej.

O jakie roszczenia może się ubiegać poszkodowany w wypadku przy pracy pracownik?

Pracownik poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy, o ile nie zdarzył się z jego winy lub na skutek rażącego niedbalstwa, może się ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, odszkodowanie z OC pracodawcy (jeśli pracodawca ponosi winę za zdarzenie) oraz z własnej polisy NW lub ubezpieczenia grupowego.

Odszkodowanie z ZUS nie pokryło kosztów leczenia i rehabilitacji

Odszkodowanie z ZUS przysługuje, jeśli poszkodowany doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypłata wynosi 917 zł za każdy % orzeczonego przez komisję lekarską uszczerbku. Nie obejmuje zwrotu kosztów leczenia czy drogiej rehabilitacji. Jeśli winę za wypadek ponosi pracodawca, można ubiegać się o uzupełniające odszkodowanie z jego polisy OC (jeśli firma posiada ubezpieczenie lub branża wymaga takiego ubezpieczenia). Odszkodowanie z polisy odpowiedzialności cywilnej jest zadośćuczynieniem za ból i cierpienie (z uwzględnieniem wypłaty ZUS), ale również zobowiązuje do pokrycia wszystkich kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją czy dojazdami do lekarzy.

Zgłoszenie roszczeń do pracodawcy – jak i w jakiej formie?

Ubiegając się o odszkodowanie należy zgłosić roszczenia w formie pisemnej, wskazując podstawę prawną odpowiedzialności, zakres doznanych szkód w wypadku przy pracy, sprecyzować roszczenia odszkodowawcze oraz wskazać dyspozycję płatniczą. Wstępne zgłoszenie roszczeń do pracodawcy może mieć również formę wniosku o udostępnienie danych polisy OC firmy, celem likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela pracodawcy, aby nie musiał on wypłacać go z własnej kieszeni.

Należy pamiętać, iż zgłoszenie szkody z OC pracodawcy jest roszczeniem uzupełniającym ponad to, co zostało wypłacone przez ZUS. Zgłoszenie roszczeń przed zakończeniem leczenia może być więc przedwczesne i spotkać się z odmową (ze strony pracodawcy i jego ubezpieczyciela).

Co zrobić, gdy pracodawca nie udostępnia polisy lub nie uznaje swojej odpowiedzialności?

Jeśli boimy się samodzielnie zgłaszać roszczenia o odszkodowanie, zawsze można skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej lub prawnej. W przypadku odmowy pełnomocnik będzie w stanie wyegzekwować od pracodawcy dane polisy lub zgłosić roszczenia nawet na drogę sądową.

Możliwe, że pracodawca nie ma wiedzy, że odpowiedzialność finansową za pokrycie szkód weźmie na siebie jego ubezpieczyciel i obawia się, że będzie musiał sam zapłacić odszkodowanie. Jedynie w przypadku braku polisy oraz znacznych zaniedbań z jego strony, które przyczyniły się do wystąpienia wypadku, będzie osobiście odpowiedzialny za szkody pracownika.

Pracodawca może także zaproponować rozwiązanie polubowne, które nie będzie korzystne dla poszkodowanego. Warto więc powierzyć sprawę przedstawicielowi, który poprowadzi sprawę o odszkodowanie od początku do końca.

Ile czasu na zgłoszenie roszczeń – termin przedawnienia

Roszczenie z polisy odpowiedzialności cywilnej przedawnia się w terminie 3 lat o daty zdarzenia. Zgłoszenie szkody samemu pracodawcy nie przerwie biegu przedawnienia, konieczne jest zgłoszenie do Ubezpieczyciela. W przypadku ciężkich lub śmiertelnych wypadków w pracy, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność karną i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu – roszczenia o odszkodowanie przedawniają się z upływem 20 lat.

Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela pracodawcy

Po uzyskaniu danych polisy oraz nazwy ubezpieczyciela można przystąpić do zgłoszenia szkody. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub listownie zgodnie z preferowaną przez ubezpieczyciela formą. Roszczenia należy jednak sprecyzować pisemnie, wskazać na odpowiedzialność pracodawcy (wina lub zaniedbanie wskazane w protokole powypadkowym) oraz udokumentować szkodę i jej skutki. W zgłoszeniu należy wskazać kwotę roszczeń i ją uargumentować. Należy także zgłosić wszelkie pozostałe roszczenia związane z wypadkiem i leczeniem.

Dokumentacja konieczna do zgłoszenia roszczeń

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć:

  • dokumentację medyczną z leczenia i konsultacji medycznych
  • dokumentację kosztową – faktury i rachunki związane z leczeniem powypadkowym
  • zestawienie kosztów dojazdów
  • oświadczenie dot. kosztów opieki osób trzecich, koszty rehabilitacji
  • potwierdzenie utraconych korzyści np. premii, diet, dodatków w związku z niedyspozycją powypadkową
  • decyzję wypłaty jednorazowego odszkodowania z ZUS
  • protokół powypadkowy i wyjaśnienia świadków wypadku

Jakie roszczenia przysługują w przypadku roszczeń z OC pracodawcy?

Odszkodowanie z ZUS obejmuje tylko rekompensatę za doznane obrażenia. W przypadku roszczeń z OC pracodawcy zgłaszane roszczenia dotyczą:

Skierować sprawę do sądu czy załatwić ją polubownie?

W przypadku, gdy do porozumienia ma dojść z pracodawcą, który osobiści musi pokryć odszkodowanie – w przypadku dojścia do konsensusu oraz kwoty akceptowalnej przez poszkodowanego, warto zawrzeć ugodę. Jednakże jeśli polubowne zakończenie sporu będzie bardzo niekorzystne dla poszkodowanego pracownika, warto rozważyć zakończenie sporu w sądzie.

W przypadku dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela, zawarcie ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia także na przyszłość. Musi więc być kwotą adekwatną i odpowiednią, by zrekompensować szkodę. Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaca należnego odszkodowania, warto skierować roszczenia do sądu. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów takiego postępowania, można skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej. Obsługa prawna i prowadzenie sprawy w sądzie może być kosztowne, zaś pełnomocnik może prowadząc sprawę, pokryć te koszty za nas.

Zgłoszenie szkody do pracodawcy – samodzielnie czy przez pełnomocnika?

Wszystko zależy od tego, jak pracodawca podchodzi do tematu odszkodowania, czy wzbrania się przed podaniem danych swojego ubezpieczyciela, grozi zwolnieniem, czy w ogóle nie chce prowadzić z poszkodowanym rozmów w tym temacie. Jeśli czujemy się na siłach – można spróbować walczyć z pracodawcą, jednak to bardzo delikatna materia.

W takim wypadku warto skorzystać z pomocy i doradztwa profesjonalisty. Nie tylko dlatego, że ma wiedzę i doświadczenie w podobnych sprawach. Przede wszystkim również dlatego, iż jest postronnym i obiektywnym uczestnikiem sporu, nie kieruje się emocjami, lecz podchodzi do tematu rzeczowo i konkretnie. Co więcej, jest w stanie w ostateczności skierować roszczenia na drogę sądową i uzyskać najwyższe odszkodowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.