fbpx

Odszkodowanie za szkody na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego na terenie Niemiec

Odszkodowanie za szkody na osobie w wyniku wypadku komunikacyjnego na terenie Niemiec

Prawo polskie i niemieckie, podobnie określa uprawnienia poszkodowanych w wypadku komunikacyjnych do odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z wypadkiem.

Podstawa prawna roszczeń

Paragraf 823 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie: BGB) określa na kim spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wypadu. Zgodnie z § 249 BGB sprawca ma obowiązek przywrócenia pierwotnego stanu uszkodzonej rzeczy. Poszkodowany zgodnie z § 250 i § 251 BGB może domagać się zapłaty kwoty koniecznej do przywrócenia tego stanu. Natomiast temat zadośćuczynienia za doznaną krzywdę reguluje § 253 BGB.

  • 115 ust. 1 pkt. 1 niemieckiej Ustawy o umowach ubezpieczeniowych (Versicherungsvertragsgesetz) wskazuje, że poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Rodzaje roszczeń – zwrot kosztów

Zgodnie z § 249 ust. 2 Kodeksu Cywilnego (BGB) poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może dochodzić m. in. zwrotu kosztów za szkody rzeczowe (majątkowe). Mowa tu o:

  • kosztach leczenia;
  • utrata zarobków (w tym zwiększenie potrzeb);
  • wydatki i koszty(w tym pomoc ortopedyczna, udogodnienia dla niepełnosprawnych oraz  opieka. Dodatkowo udogodnienia w mieszkaniu, aktywizacja zawodowa, specjalne wyżywienie, środki medyczne itp.

Sprawdź co należy się poszkodowanemu po wypadku w pracy w Niemczech.

Zadośćuczynienie po wypadku w Niemczech

Szkody osobowe czyli zadośćuczynienie za ból cierpienie i rozstrój zdrowia dochodzi się na podstawie § 253 ust. 2 BGB.

Zadośćuczynienie niemieckie sądy ustalają zawsze indywidualnie na podstawie okoliczności sprawy. Jednakże w orzecznictwie niemieckim spotkać się można z katalogami lub tabelami. Mowa tu o tabeli Becka (Beck’sche Schmerzensgeldtabelle) i tabeli Sądu Okręgowego w Celle (Celler Schmerzensgeldtabelle) oraz tabeli stawek zadośćuczynienia (Schmerzensgeldtabellen). Zawierają one zestawienia typowych urazów różnych części ciała wraz ze stawkami zadośćuczynienia, jakie pojawiały się w wyrokach sądowych w podobnych sprawach we wcześniejszych procesach.

Sprawdź możliwości uzyskania odszkodowania po wypadku komunikacyjnym w Niemczech.

Utracone zarobki

W oparciu o dokumenty pracodawcy lub w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia sporządzonego przez doradcę podatkowego lub księgową, poszkodowany musi wykazać, jakie zarobki uzyskałby przez czas niezdolności do pracy. Dodatkowo muszą zostać przedstawione zwolnienia lekarskie dokumentujące okres niezdolności do pracy poszkodowanego.

Dowiedź się więcej o odszkodowaniach po wypadku w Niemczech.

Szkody osobowe

Przy dochodzeniu szkód osobowych niezmiernie ważne jest zebranie i przedstawienie dokumentacji medycznej ubezpieczalni sprawcy. Nawet przy drobnych obrażeniach zaleca się wizytę u lekarza.

Często występują problemy przy dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczalni w przypadku zaświadczenia lekarskiego wystawionego po upływie tygodnia od wypadku. Dlatego ważne jest jak najszybsze zgłoszenie się do lekarza, nawet jeżeli odczuwalne dolegliwości są nieznaczne. Uzyskiwana dokumentacja medyczna powinna być sporządzona czytelnie (najlepiej w wersji drukowanej).

Tłumaczenie dokumentów

Często występują problemy z dokonaniem tłumaczeń zaświadczeń, odręcznie sporządzonych w języku polskim. Przed dokonaniem tłumaczeń zaświadczenia lekarskiego oraz innych dokumentów należy nawiązać kontakt z ubezpieczalnią sprawcy. Należy ustalenić czy wyraża ona zgodę na przyjęcie kosztów tłumaczenia lub czy też sama zleci dokonanie tłumaczeń. Ważne jest, aby zaświadczenia lekarskie zawierały najważniejsze informacje o pacjencie i leczeniu. Dokument powinien stwierdzać diagnozę (np. zespół bólowy kręgosłupa szyjnego), diagnozę szczegółową (stłuczenia, złamania). Ważny jest też opis dolegliwości (bóle głowy, bóle barku), przepisane leki i inne środki (kołnierz ortopedyczny). Aby uzyskać dokumentację w pełni opisującą obrażenia i dolegliwości powypadkowe, pacjent powinien podczas wizyty lekarskiej szczegółowo poinformować o dolegliwościach powypadkowych.

Poszkodowani w wypadkach drogowych w Niemczech mogą starać się o:

a) zwrot kosztów leczenia – w przypadku, gdy koszty nie są fundowane przez środki publiczne. Z reguły poszkodowany żąda bezpośredniego pokrycia kosztów służb ratowniczych i pogotowia przez ubezpieczalnie sprawcy. W Niemczech zwrotowi podlegają również koszty odwiedzin poszkodowanego w szpitalu, o ile lekarze orzekli, że przyczyniają się one do powrotu jego zdrowia.

b) zadośćuczynienia z tytułu odniesionych cierpień i bólu. Tą formę odszkodowania, orzecznictwo sądów niemieckich orzeka znacznie częściej niż w innych krajach Europy. Ubezpieczalnie wypłacają zadośćuczynienia nawet przy drobnych szkodach komunikacyjnych np. przy odniesionych urazach w wypadku najechania na samochód poszkodowanego, gdzie różnica w szybkości pojazdów wynosiła 4-10 km/h. Przy ustaleniu wysokości zadośćuczynienia niezbędnym jest skorzystanie z aktualnej niemieckiej tabeli zawierającej wyroki sądowe określające jego wysokość w zależności od obrażeń.

c) zwiększone potrzeby związane z poniesionymi obrażeniami, takie jak koszty kuracji, podwyższone koszty powstałe z konieczności korzystania ze specjalnie dostosowanego mieszkania, koszty pielęgnacyjne, koszty przeszkoleń zawodowych itp.

d) szkody wywołane niemożnością wykonywania dotychczasowego zawodu lub zajęcia. W przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą można dochodzić kosztów zatrudnienia zastępcy np. dyrektora przedsiębiorstwa za czas niezdolności do pracy w wyniku wypadku.

e) roszczenia związane ze śmiercią osoby w wyniku wypadku przysługujące jego najbliższym. Wysokość odszkodowania określa się w formie renty lub jednorazowej wypłaty w oparciu o ustalenia jakie hipotetyczne alimenty według przepisów prawa rodzinnego przysługiwały by osobom najbliższym.

Aktualizacja: 29.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.