fbpx

Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

Teoretycznie wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką nie powinno być trudne, jednakże często procedura ta bywa dla dłużników wyzwaniem. Poniżej znajdziesz najważniejsze elementy, na które warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosku.

Dowiedź się więcej w temacie procedury ogłoszenia upadłości w przypadku upadłości konsumenckiej.

Wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką

Każdy wniosek o upadłość powinien być sporządzony wg wzoru, czyli musi zawierać takie dane jak:

 • dane sądu, do którego składasz wniosek,
 • personalia osoby składającej wniosek;
 • dane wszystkich wierzycieli;
 • określenie rodzaj żądania wniosku poprzez zaznaczenie „Tak” w polu „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”;
 • wykaz wierzytelności spornych, czyli kwestionowanych przez wnioskodawcę;
 • dodatkowo wykaz majątku wnioskodawcy wraz z oszacowaniem przez wnioskodawcę jego składniki np. lodówka, Amonika model as128yete, rok zakupu, wartość ok. 1500zł, należy do majątku wspólnego, zlokalizowana w mieszkaniu przy ul. Wspólości 334c w Częstochowie
 • podpis dłużnika, czyli wnioskodawcy.

Uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Każdy wniosek musi zostać uzasadniony, gdyż głównie od tego zależeć, czy sąd ogłosi upadłość konsumencką. W uzasadnieniu należy:

 • opisać, w jakiej sytuacji materialnej i osobistej był wnioskodawca, gdy zaciągał każde ze swoich zobowiązań i jak wyglądały szanse na ich spłatę;
 • wskazać dowody, które potwierdzają zdarzenia wskazane w uzasadnieniu wniosku;
 • wypisać wszystkie załączniki, czyli dokumenty dołączone do wniosku;
 • podpisać się jeszcze raz zawarte w formularzu wniosku oświadczenie dłużnika.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o upadłość konsumencką?

Dokumenty składane do wniosku dzielimy na:

 • dotyczące zadłużeń,
 • mówiące o sytuacji osobistej wnioskodawcy.

Dokumenty dotyczące zadłużeń, czyli dokumenty wskazujące na to, kto jest wierzycielem i jakie ma w stosunku do wnioskodawcy roszczenia. Mogą to być np.:

 • umowy pożyczki i najmu,
 • wezwania do zapłaty, w których wierzyciel wskazuje kwotę zadłużenia,
 • rozliczenia i pisma wierzyciela (również te niewzywające do zapłaty),
 • korespondencja mailowa dotycząca zadłużenia itd.

Dokumenty dotyczące sytuacji osobistej wnioskodawcy potwierdzające opisaną sytuację, dlaczego powstało takie, a nie inne zadłużenie, a także, dlaczego nie jest w stanie spłacić zadłużenia. Trzeba pamiętać, że sąd nie ogłosi upadłości, jeśli niewypłacalność powstała z winy wnioskodawcy np. wskutek nagłej utrata pracy czy choroby. Dlatego też warto do wniosku dołączyć takie elementy jak:

 • umowy o pracę;
 • wypowiedzenie umowy o pracę lub inne dokumenty wskazujące na to, dlaczego praca została utracona;
 • zaświadczenia, protokół wypadku przy pracy, notatki urzędowe, policyjne, itp.;
 • wszelkie zaświadczenia lekarskie dotyczące przebytych chorób, ogólnego stanu zdrowia, również psychicznego.

Do dokumentów wskazujących aktualną sytuacją materialną wnioskodawcy zalicza się:

 • akty notarialne czy też inne dokumenty wskazujące na własność danej nieruchomości;
 • aktualną umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych zarobkach;
 • potwierdzenia przelewów dotyczące bieżących opłat – czynsz, media itp. (mogą to być także rachunki i faktury);
 • inne dokumenty wskazujące na wydatki – stałe opłaty związane np. z uczęszczaniem dziecka do szkoły czy też zajęcia dodatkowe, stałe wizyty lekarskie itp.

Kiedy sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości?

Sąd oddali wniosek jeżeli:

 • dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub znacznie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe (wg przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej) i jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika;
 • również w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono ze względu na jego niewykonanie;
 • w czasie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • a także w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
 • dane podane we wniosku przez dłużnika są niezgodne z prawdą lub niezupełne.

Jak odzyskać płynność majątkową?

Osoby po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zainteresują zapewne sposoby jak odzyskać płynność majątkową. Sprawdź jak ma się upadłość konsumencka do całkowitego umorzenia długów. Co to jest syndyk i masa upadłościowa? Więcej dowiesz się w naszym artykule, którego lekturę polecamy.

Aktualizacja z 28.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.