fbpx

Upadłość konsumencka – procedura ogłoszenia upadłości

Upadłość konsumencka – procedura ogłoszenia upadłości

Upadłość konsumencka – wniosek do Sądu Upadłościowego

Aby ogłosić upadłość konsumencką konieczne jest przeprowadzenie postępowania przez Sąd Upadłościowy. Może ją ogłosić osoba fizyczna czyli osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, która złożyła odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Składa się go w biurze podawczym sądu miejsca zwykłego pobytu dłużnika lub przesyła pocztą na adres sądu. Opłata od wniosku wynosi 30 zł i powinna być uiszczona z góry.

Warto zaznaczyć, że wniosek nie może zostać złożony przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Nie oznacza to jednak, że nie może ona nigdy starać się o ogłoszenie upadłości. W tym celu musi jednak niezwłocznie dokonać zaprzestania działalności firmy. Dopiero wtedy stanie się konsumentem i bez problemu będzie mogła złożyć wniosek .Po zamknięciu postępowania zostanie oddłużona zarówno z długów powstałych podczas prowadzenia działalności, jak i zobowiązań prywatnych.

Sąd może przeprowadzić postępowanie na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie. W przypadku posiedzenia niejawnego dłużnik nie będzie musiał stawić się w sądzie ale wówczas sąd wyda postanowienie, w którym albo ogłosi upadłość konsumencką albo oddali wniosek. W przypadku  rozprawy sąd wezwie dłużnika, który zostanie przesłuchany, po czym zostanie podjęta decyzja o oddaleniu wniosku lub ogłoszeniu upadłości.

Oddalenie wniosku o upadłość – zażalenie

W przypadku oddalenia wniosku dłużnikowi przysługuje również złożenie zażalenia do sądu drugiej instancji. Termin wynosi 7 dni od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem a opłata wynosi 200 zł.

Po wniesieniu zażalenia akta sprawy są przekazywane do sądu II instancji, który rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym po czym wydaje postanowienie, w którym albo oddala zażalenie albo uchyla postanowienie sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Warto zaznaczyć, że sąd II instancji nie orzeka o ogłoszeniu upadłości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości dłużnika mają miejsce następujące czynności:

1. Ustalenie wszystkich wierzytelności czyli podsumowanie wysokości długów

2. Likwidacja majątku dłużnika

Likwidacji majątku, czyli jego sprzedaży dokonuje syndyk. Jego działania polegają na sporządzeniu listy zobowiązań, ustaleniu wartości masy upadłościowej, sprzedaży majątku dłużnika a także podziału uzyskanych środków między wierzycieli. Likwidacja majątku prowadzona przez syndyka odbywa się pod nadzorem sędziego komisarza.

Reasumując upadłość konsumencka osób fizycznych prowadzi do całkowitego oddłużenia jednak wiąże się też z całkowitym bankructwem osoby zadłużonej i utratą przez nią posiadanego majątku. Biorąc jednak pod uwagę bilans zysków i strat, wynikających z tego postępowania to czasami pozostaje jedyną drogą aby rozpocząć nowe życie. Warto zaznaczyć, że wniosek o ustanowienie upadłości mogą złożyć również osoby, które nie posiadają majątku czyli między innymi nieruchomości.

Kiedy majątek zostanie już zlikwidowany, sąd ustala plan spłat wobec wierzycieli. Brane są tutaj pod uwagę możliwości finansowe upadłego oraz wydatki konieczne na utrzymanie jego samego oraz osób, które utrzymuje a więc przykładowo dzieci. Istotne jest to, że ustalając plan spłaty sąd bierze pod uwagę POTENCJALNE możliwości zarobkowe dłużnika tak więc wiek, doświadczenie oraz wykształcenie a nie faktyczny stan jego dochodów. Ustala również czas spłaty oraz to, jaka część zobowiązań zostanie umorzona po zrealizowaniu planu. W czasie wykonywania planu spłaty wierzycieli na upadłym spoczywają określone w ustawie obowiązki, m. in. składanie corocznych sprawozdań.

Czasami sąd odstępuje od ustalaniu planu spłaty wierzycieli i umarza zobowiązania jednak są to wyjątkowe sytuacje i z reguły są zaskarżane przez wierzycieli. Trzeba również pamiętać, że są zobowiązania, które nigdy nie zostaną umorzone, np. orzeczone przez sąd grzywny czy obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę, alimenty. W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od ustalania planu spłat i umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Postanowienie to może zostać zaskarżone przez wierzycieli.

Jak można odzyskać płynność majątkową?

Osoby fizyczne po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zainteresują zapewne sposoby jak odzyskać płynność majątkową. Sprawdź jak ma się upadłość konsumencka do całkowitego umorzenia długów. Co to jest syndyk i masa upadłościowa? Zachęcam do lektury artykułu w tym temacie.

Aktualizacja z 28.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.