fbpx

Zasiłek rehabilitacyjny po wypadku przy pracy?

Zasiłek rehabilitacyjny po wypadku przy pracy?

Jeżeli poszkodowany w wypadku pracownik po pół roku od dnia pobierania świadczeniu chorobowego nadal nie jest zdolny aby wrócić do pracy to przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne z ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Ma ono umożliwić dalsze leczenie lub rehabilitację a co za tym idzie powrót do pracy.

Wypadek przy pracy

Wypadkiem przy pracy określa się zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedziba pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

L4 po wypadku przy pracy

Zasiłek chorobowy potocznie nazywany przez pracowników L4. Przysługuje ono z ubezpieczenia wypadkowego już od pierwszego dnia niezdolności do pracy.  W momencie uznania przez zespół powypadkowy, że zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy i zatwierdzeniu opinii przez pracodawcę, poszkodowany pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Świadczenie chorobowe nie może jednak trwać w nieskończoność. Zgodnie z przepisami maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego to 182 dni. 

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

 • Poszkodowanemu, który pobierał zasiłek chorobowy z powodu wypadku w pracy i mimo leczenia nadal nie możesz wrócić do pracy i wymaga dalszego leczenia albo rehabilitacji, które mogą ci pomóc w powrocie do pracy;
 • poszkodowanemu, który był pracownikiem na podstawie umowy o pracę lub był zleceniobiorcą na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowę o świadczenie usług, posłom, duchownym itd.

Komu świadczenie rehabilitacyjne nie zostanie przyznane?

 • osobie, która umyślnie lub przez swoje rażące niedbalstwo naruszyła przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia, co było jedyną przyczyną wypadku;
 • pracownikowi, który przyczynił się w znacznym stopniu do wypadku. Np. gdy był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • osobom prowadzącym działalność pozarolniczą, współpracującym z osobą prowadzącą taką działalność lub samodzielnie opłacającym składki na ubezpieczenia społeczne, jako duchowny i mający zadłużenie na kwotę wyższą niż 6,60 zł w dniu wypadku;
 • ludziom, którym przyznano emeryturę;
 • osobom, pobierającym zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek lub świadczenie przedemerytalne;
 • osobom, którym przyznano rentę z powodu niezdolności do pracy;
 • pracownikom na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym;
 • osobom odbywającym karę pozbawienia wolności albo tymczasowo aresztowanym.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne z ZUS?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, przez który (poszkodowany w wypadku przy pracy) pracownik może pobierać zasiłek chorobowy, (obecnie jest to 182 dni). Świadczenie rehabilitacyjne zostanie wypłacone po skończeniu się zasiłku chorobowego. Maksymalnie można złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym to z jakichś powodów wniosek nie mógł być złożony np. gdy poszkodowany leżał w szpitalu.  

Jak złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (Znp-7) wraz z niezbędnymi dokumentami medycznymi, zaświadczeniem o stanie zdrowia (OL-9) itd. składa się w jednostce ZUS (pocztą, osobiście lub za pomocy pełnomocnika) zgodnie z miejscem zamieszkania poszkodowanego pracownika. Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 

Kiedy poszkodowany otrzyma decyzję przyznającą świadczenie rehabilitacyjne?

Decyzję wydaje ZUS do 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku decyzji odmownej poszkodowany pracownik może złożyć sprzeciw. Z decyzją lekarza orzecznika ZUS może również nie zgodzić się prezes ZUS. W przypadku każdego ze sprzeciwów ZUS organizuje naoczne badanie przez komisję lekarską. Decyzja ZUS zapada wówczas w ciągu 30 dni od dnia badania przez komisję lekarską.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. ZUS albo płatnik składek oblicza wysokość świadczenia na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie. Uwzględnia się jednak, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne (w części, którą opłaca pracownik).

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wylicza się na podstawie wynagrodzenia poszkodowanego pracownika lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym nastąpił wypadek, lub z całego okresu, w którym pracownik był ubezpieczony o ile było to krócej niż rok.

Czy na świadczeniu rehabilitacyjnym pracodawca może zwolnić pracownika?

Pracodawca może rozwiązać bez wypowiedzenia z pracownikiem umowę o pracę, jeżeli ten przebywa więcej niż 90 dni na świadczeniu rehabilitacyjnym. Jest to sytuacją wyjątkową i dopuszczalną jedynie w ściśle określonych przez prawo przypadkach. Zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b – pracodawca może rozwiązać umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną po upływie okresu pobierania zasiłku chorobowego i 3-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego.

Po powrocie do zdrowia (poszkodowany w wypadku przy pracy) pracownik powinien zgłosić swoją gotowość powrotu do pracy, a pracodawca w miarę możliwości powinien zatrudnić go na wcześniejsze stanowisko.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o świadczeniach wypłacanych z ZUS przeczytaj artykuł: Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Aktualizacja z 02.03.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.