fbpx

Zasiłek pogrzebowy i jego wpływ na odszkodowanie z OC

Zasiłek pogrzebowy i jego wpływ na odszkodowanie z OC

Każda śmierć jest dla najbliższych osób zmarłego (rodziny) niezwykle traumatycznym doświadczeniem. Najczęściej w nieoczekiwanym momencie stają oni również w obliczu wydatków związanych z pogrzebem (ostatnią drogą zmarłego). Państwo Polskie a dokładnie ZUS i KRUS staje naprzeciw oczekiwaniom, w takiej sytuacji wypłacając zasiłek pogrzebowy.

Podstawa prawna roszczeń do ZUS i KRUS

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje osobie lub podmiotowi, który pokrył koszty pogrzebu mowa tu o:

 • członku rodziny, może to być: małżonek, wdowa i wdowiec, także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna;
 • pracodawcy;
 • domu pomocy społecznej;
 • gminie;
 • powiatowi;
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego;
 • osobie obcej.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje tylko z jednego tytułu, po śmierci osoby która:

 • ma przyznaną emeryturę pomostową;
 • jest ubezpieczona w ZUS;
 • ma przyznaną emeryturę lub rentę;
 • ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia;
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne;
 • w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny;
 • pobierała rentę socjalną;
 • zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Jak również członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje niezależnie od faktycznej kwoty poniesionych kosztów pogrzebu i wynosi obecnie 4000 zł. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba czy podmiot wówczas zasiłek jest proporcjonalnie dzielony między osoby, czy też te podmioty.

Niezębne dokumenty

 • druk Z-12 dla ZUS lub SR-26 dla KRUS, czyli Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego;
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego);
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;

Kiedy złożyć dokumenty, czyli przedawnienie roszczeń o zasiłek pogrzebowy

Osoba lub podmiot uprawniony do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy ma na to 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłacono koszty pogrzebu.

Rodzaje świadczeń z OC sprawcy po śmierci poszkodowanego

Wpływ zasiłku pogrzebowego na wysokość odszkodowania z OC sprawcy

Uprawniona osoba do odszkodowania, która pokryła koszty związane z pochówkiem osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym (jak również wypadku przy pracy czy wypadku w rolnictwie, jak również zmarłej w wyniku błędu lub zaniedbania medycznego) ma prawo do zwrotu kosztów związanych w pogrzebem (pochówkiem) osoby najbliższej. Na wysokość świadczeń wypłacanych przez ubezpieczyciela OC sprawcy ma wysokość wypłaconego zasiłku z KRUS i ZUS. Ubezpieczyciel zawsze wypłaca różnicę między faktycznie poniesionymi kosztami a wypłaconym zasiłkiem pogrzebowym. Co ważne poniesione koszty muszą być realne i w żaden sposób nie mogą powiększać możliwe poniesionej szkody.

Aktualizacja 13/11/2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.