fbpx

Vademecum wypadków w rolnictwie

Vademecum wypadków w rolnictwie

Co roku kilkadziesiąt tysięcy rolników czy ich rodziny staje przed pytaniem, jakie świadczenia należą mi się po wypadku przy pracy oraz czy mogą w jakiś sposób pomóc, czy też zadośćuczynić osobom, które uległy wypadkowi na terenie ich gospodarstwa. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania osób zgłaszających się do kancelarii i firm odszkodowawczych.

Co to jest OC rolnika?

Ubezpieczenie OC, czyli Odpowiedzialności Cywilnej, rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Ma na celu zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa. Ma ono również chronić samego rolnika, gdyż to zakład ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Przeczytaj także Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników a odszkodowanie aby dowiedzieć się więcej.

Co ronić po wypadku przy pracy w rolnictwie?

 • udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby, czyli policję, straż czy pogotowie;
 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
 • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem np. KRUS;

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla rolnika?

Tak, każdy rolnik ma obowiązek wykupić polisę OC. Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje już w dniu objęcia gospodarstwa rolnego.

Jakie OC musi posiadać rolnik?

Na jakie pojazdy rolnik nie musi posiadać odrębnego OC?

 • kombajny,
 • kosiarki samojezdne,
 • opryskiwacze,
 • prasy,
 • sadzarki,
 • sieczkarnie,
 • zgrabiarki.

Obowiązkowe OC rolnika obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, które są w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i przede wszystkim użytkowanych w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Komu przysługuje odszkodowanie z OC rolnika?

O odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC rolników może starać się rolnik, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracujące w gospodarstwie rolnym w sytuacji poniesienia szkody, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia. Za osobę pracującą w gospodarstwie rolnym rolnika uważa się również osobę dokonującą nagłych napraw na terenie gospodarstwa oraz osobę świadczącą rolnikowi pomoc sąsiedzką.

Jakie świadczenia pojawiają się z OC po wypadku w rolnictwie?

Poszkodowany może domagać się z OC rolnika:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne);
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
 • renty lub jej kapitalizacji;
 • zwrotu utraconych zarobków;
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej, lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w gospodarstwie rolnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

 • stosowne odszkodowanie;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
 • rentę alimentacyjną;
 • zadośćuczynienie.

Za co nie odpowiada ubezpieczyciel OC rolnika?

Ubezpieczyciel OC rolnika nie odpowiada przede wszystkim za szkody majątkowe, wyrządzone rolnikowi oraz osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie. Ubezpieczyciel również odmówmy wypłaty świadczeń za szkody:

 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
 • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług;
 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych, lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Uszczerbek na zdrowiu po wypadku rolniczym?

Uszczerbek na zdrowiu biorąc pod uwagę kodeks karny to zaburzenie w funkcjonowaniu organizmu polegające na rozstroju zdrowia albo naruszeniu czynności narządu ciała powodujące upośledzenie czynności organizmu.

Kiedy zgłosić się do ubezpieczyciela OC rolnika?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (z tym że termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę). Jeśli zaś szkoda wynikła z przestępstwa, roszczenie jej o naprawienie ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na, to kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Kiedy decyzja wypłaty z OC rolnika?

30 dni od dnia wpływu zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, o ile ten posiadania niezbędne dokumenty i informacje do przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty kwoty bezspornej.

Czy likwidacja szkody rolnej może się wydłużyć?

Tak, jeżeli nie posiada dokumentów i informacji pozwalających mu na przyjęcie odpowiedzialności. Wówczas musi poinformować o tym fakcie poszkodowanego i jego pełnomocnika. W przypadku uzupełnienia powyższych elementów decyzja musi zapaść w ciągu 14 dni od ich uzyskania.

Odwołanie po wypadku decyzji w szkodzie rolnej

Tak, może to zrobić w ustawowym terminie, najlepiej w formie pisemnej.

Czy za wypadek z udziałem zwierząt gospodarskich należy się odszkodowanie z OC rolnika?

Tak, jednakże poszkodowany musi wykazać, że rolnik swym działaniem doprowadził do powstania szkody np. przez źle uwiązaną krowę, czy też niepilnowanego psa. Wówczas mamy do czynienia ze szkodą, która występuje w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, dlatego też odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC rolnika ma tutaj miejsce co do zasady.

Które zwierzęta zaliczamy do zwierząt gospodarskich?

 • koniowate – koń i osioł;
 • bydło – bydło domowe (krowa, buchaj) i bawoły;
 • jeleniowate – jeleń szlachetny, sarna, jeleń sika i daniel utrzymywane w celu pozyskania mięsa lub skór (chów i hodowla fermowa);
 • drób – kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz struś (hodowla fermowa);
 • świnie;
 • owce;
 • kozy;
 • pszczoła miodna;
 • zwierzęta futerkowe – lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórza, jenota, nutria, szynszyle oraz królik (przemysł futrzarski, mięsny i włókienniczy).

Czy należy się odszkodowanie z OC rolnika za pogryzienie przez psa?

Tak, o ile pies wykorzystywany jest przez rolnika w gospodarstwie rolnym, a nie jest tylko jego pupilem hodowanym dla przyjemności i towarzystwa.

Kiedy poszkodowany rolnik może nie otrzymać odszkodowania z posiadanego OC?

Jeżeli spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub;

będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Czy otrzymanie odszkodowania z OC wyklucza możliwość otrzymania odszkodowania z KRUS lub polisy NW?

Nie, otrzymanie odszkodowania z OC rolnika, nie wyklucza możliwości otrzymania odszkodowania z KRUS w związku z wypadkiem przy pracy czy też polis o charakterze dobrowolnym, czyli NW.

Czy wysokość uzyskanego odszkodowania z OC rolnika ma wpływ na wysokość odszkodowania z KRUS, czy NW po wypadku w rolnictwie?

Nie, wysokość uzyskanego odszkodowania nie ma wpływu na wysokość wypłat z innych źródeł i polis pod warunkiem, że nie ma takiego zapisu w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia np. polisy NW.

Czy będę musiał zeznawać w sądzie?

W przypadku wyczerpania możliwości przedsądowych podczas dochodzenia swoich praw z OC rolnika poszkodowanemu przysługuje prawo do dziania na etapie sądowym. W takiej sytuacji poszkodowany musi liczyć się z tym, że będzie musiał pojawić się przynajmniej raz w sądzie w celu złożenia zeznań oraz będzie musiał pojawić się na badaniu przez biegłego lekarza, który to określi rodzaj oraz wielkość uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj więcej: Urazy po wypadkach rolniczych

Czy potrzebny jest pełnomocnik podczas dochodzenia odszkodowania z OC po wypadku w rolnictwie?

Proces dochodzenia roszczeń z KRUS czy OC rolnika jest bardzo złożony, dlatego też, warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Ile kosztuje zatrudnienie pełnomocnika podczas dochodzenia odszkodowania z KRUS?

Koszt współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem podczas dochodzenia jednorazowego odszkodowania z KRUS jest uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkich od tego, na jakim etapie współpraca zostanie nawiązana oraz od tego, czy poszkodowany rolnik zdecyduje się na współpracę z adwokatem lub radcą prawnym (którzy najczęściej pobierają swoje honorarium z góry bez względu na efekt) czy też kancelarią lub firmą odszkodowawczą (która pobiera wynagrodzenie od uzyskanej kwoty dla klienta).

Na jakie wysokie odszkodowanie może liczyć poszkodowany w wypadku na roli?

Wysokość świadczeń z OC rolnika jest uzależniona od wielu czynników a mowa tu m.in. o wysokości uszczerbku na zdrowiu, wieku poszkodowanego, poniesionych kosztów. Może to być kilkaset złotych, jak również kilka milionów złotych. Kwoty te są ustalane indywidualnie dla każdego uprawnionego do odszkodowania zarówno przez ubezpieczyciela, jak również Sąd.

Czy jest maksymalna kwota, jaką można otrzymać z OC rolnika?

 • w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
 • w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Co to jest kwota bezsporna?

Kwota bezsporna odszkodowania to świadczenie, które, niezależnie od dalszych ustaleń, należy się poszkodowanemu, w przypadku potwierdzenia okoliczności zdarzenia oraz przyjęcia odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Co, jeżeli rolnik nie posiadał wykupionej polisy OC? Czy poszkodowanemu należy się odszkodowanie, jak rolnik nie miał wykupionego OC?

W takiej sytuacji świadczenia wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli UFG, zarówno za szkodę na osobie, jak i na mieniu, zatem będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. UFG ma prawo regresem odzyskać wypłacone środki z majątku nieubezpieczonego rolnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.