fbpx

Proces sądowy o odszkodowanie od pracodawcy

Proces sądowy o odszkodowanie od pracodawcy

Dla wielu poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników roszczenie sądowe jest ostatecznością, której woleliby uniknąć. Procesowanie się ze swoim pracodawcą może mieć bowiem negatywny wpływ na ich wzajemne relacje oraz dalszą karierę zawodową. Jednak w przypadku poważnych obrażeń, wysokich kosztów leczenia czy rehabilitacji, których nie pokrywa odszkodowanie z ZUS, skierowanie roszczeń do sądu jest koniecznością. Ze względu na powagę oraz zakres roszczeń warto skorzystać z pomocy prawnika lub kancelarii odszkodowawczej, którzy przeprowadzą postępowanie sądowe profesjonalnie i skutecznie.

Odszkodowanie od pracodawcy

Należy pamiętać, iż o odszkodowanie z polisy OC pracodawcy, lub bezpośrednio z jego majątku, może ubiegać się poszkodowany w wypadku przy pracy, za który winę ponosi pracodawca, przez niedopełnienie zasad bhp, zaniedbania lub zaniechanie np. w zakresie kontroli.

To właśnie wina pracodawcy w przypadku roszczeń odszkodowawczych skierowanych w jego stronę jest najważniejsza i to ją przede wszystkim należy wykazać. Wskazują na nią zapisy protokołu powypadkowego, lecz oczywiście dodatkowym argumentem mogą być także zeznania świadków czy inne środki dowodowe.

Nie wolno też zapominać, iż odszkodowanie od pracodawcy jest roszczeniem uzupełniającym, wobec wypłaty jednorazowego odszkodowania z ZUS. Dopiero po uzyskaniu wypłaty świadczeń z ZUS możemy rozpocząć ubieganie się o odszkodowanie od pracodawcy.

Wypłata przez pracodawcę czy ubezpieczyciela?

Pracownik przed skierowaniem roszczeń do pracodawcy zawsze ma obawy, czy nie odbije się to na nim lub majątku całej firmy, doprowadzając do bankructwa lub kłopotów finansowych. W przypadku, gdy pracodawca nie posiada ochrony w postaci polisy OC, roszczenia faktycznie będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Jednak jeśli firma posiada ubezpieczenie, lub jest to branża, która takiego ubezpieczenia wymaga, nie ma problemu z wypłatą świadczeń, gdyż odszkodowanie wypłaca Towarzystwo Ubezpieczeń. Tym samym jeśli zaniży ono odszkodowanie lub odmówi jego wypłaty, roszczenia sądowe także kierowane będą przeciwko niemu, nie zaś samemu pracodawcy.

Skierowanie roszczeń do sądu

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego może mieć miejsce, gdy pracodawca odmawia podjęcia odpowiedzialności za wypadek, odmawia wypłaty odszkodowania z majątku firmy lub wypłata odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń jest znacznie zaniżona. W przypadku zaniżenia odszkodowania należy wykazać, iż uszczerbek na zdrowiu oraz doznana krzywda są znacznie wyższe, niż przyjmuje ubezpieczyciel. W przypadku roszczeń sądowych musi zostać zakończona procedura odszkodowawcza w ZUS wypłatą jednorazowego odszkodowania. Przed skierowaniem roszczeń do sądu warto też wyczerpać procedurę polubowną przed ubezpieczycielem.

Poszkodowany pracownik musi wykazać w postępowaniu sądowym:

  • odpowiedzialność pracodawcy z tytułu czynu niedozwolonego,
  • poniesioną szkodę (uszczerbek na zdrowiu oraz szkodę na majątku)
  • związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody

Przede wszystkim pracownik, bazując na ustaleniach zawartych w protokole powypadkowym oraz dodatkowych dowodach, musi wykazać winę lub zaniedbanie pracodawcy skutkujące wystąpieniem wypadku przy pracy. Potwierdzić dokumentacją medyczną i opiniami lekarskimi doznany uszczerbek oraz uzasadnić roszczenia o zwrot kosztów leczenia, dojazdów, opieki lub utraconych dochodów czy korzyści. Przy czym należy też wykazać, iż istnieje ścisły związek między zaniedbaniem i winą pracodawcy a wystąpieniem wszelkich konsekwencji zdrowotnych i finansowych po stronie pracownika.

W postępowaniu sądowym pracodawca, broniąc się przed roszczeniami pracownika, może powoływać się na okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność i ewentualnie na przyczynienie się pracownika do powstania szkody (art. 362 k.c.).

Jaki rodzaj odpowiedzialności pracodawcy?

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazy, elektryczności) kształtuje się na zasadzie ryzyka. Możliwe jest jednak wyłączenie odpowiedzialności pracodawcy gdy:

  1. szkoda nastąpiła wskutek działania siły wyższej
  2. wyłączną przyczyną była wina poszkodowanego
  3. winę ponosi osoba trzecia, za którą przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności

Dlatego tak ważnym jest przed skierowaniem roszczeń do sądu, szczegółowa analiza prawna stanu faktycznego oraz winy pracodawcy. W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć opinii prawnej lub skonsultować sprawę z profesjonalistą, gdyż skierowanie sprawy do sądu może być bardzo kosztowne.

Koszty procesu przeciwko pracodawcy

Należy mieć na uwadze, iż skierowanie roszczeń na drogę sądową wiąże się ze znacznymi kosztami. Przy złożeniu powództwa należy opłacić wpis sądowy (opłatę od pozwu) w wysokości 5% wartości kwoty roszczeń. Koszty związane z powołaniem biegłego lekarza lub biegłych z dziedziny BHP czy innych specjalistów, to koszt od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Obsługa prawna oraz koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej (płatne w przypadku przegrania sprawcy) to dodatkowe kilka tysięcy, w zależności od wysokości kwoty sporu sądowego.

Możliwe do uzyskania odszkodowanie, w przypadku poważnych wypadków czy trwałego inwalidztwa, sięga nawet kilkuset tysięcy, jednakże w takim wypadku warto skorzystać z usług profesjonalistów zapewniających obsługę prawną i merytoryczną sprawy, a także częściowo lub całkowicie pokrycie kosztów samego postępowania sądowego.

Więcej informacji o tym jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy przeczytasz w Vademecum poszkodowanego po wypadku przy pracy – jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Jak powinien wyglądać pozew o zadośćuczynienie znajdziesz we wzorach a dokładnie we Wzór pozwu o zadośćuczynienie.

Aktualizacja z 02.03.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.