fbpx

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypadkowe przysługują osobom, które uległy wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej. Świadczenia te są określone w tzw. ustawie wypadkowej. Jeśli więc miałeś wypadek w pracy to przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej. Sprawdź kiedy należy się świadczenie z ZUS.

Rodzaje świadczeń wypadkowych

Zasiłek chorobowy

Wypłacana należność od pierwszego dnia niezdolności do pracy, wynosi 100% podstawy wymiaru kwoty składek na ubezpieczenie wypadkowe. Zasiłek nie zostanie wypłacony ubezpieczonemu, któremu przysługuje prawo do wynagrodzenia, stypendium lub innego świadczenia za czas niezdolności do pracy. Przysługuje przez okres 182 dni, a w przypadku gruźlicy – przez 270 dni.

Zasiłek wyrównawczy

Przysługuje osobie ubezpieczonej, która jest pracownikiem ze zmniejszoną zdolnością do pracy zmuszonej do poddania się rehabilitacji zawodowej mającej na celu przyuczenie się do określonej pracy. Wypłacany jest przez okres rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 2 lata. Nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne

Przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy. Wypłacane jest przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Stanowi 100% podstawy wymiaru.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Wypłacane jest poszkodowanemu wskutek wypadku przy pracy, który doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zostaje oceniony przez lekarza po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Pobierz bezpłatny wzór wniosku o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Pamiętaj jednak, że aby uzyskać świadczenie, wypadek musi spełniać definicję wypadku przy pracy. Nie dostaniesz więc odszkodowania jeśli nie było przyczyny zewnętrznej. Przykładem jest skręcenie kostki poprzez złe nadepnięcie na równe i czyste podłoże.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Przysługuje osobom, które wskutek wypadku przy pracy całkowicie lub częściowo straciły zdolność do pracy i nawet przekwalifikowanie nie pomoże im tej zdolności przywrócić. Kwota tego świadczenia może być niższa niż 80% podstawy jej wymiaru (osoby całkowicie niezdolne do pracy) lub 60% podstawy jej wymiaru (osoby częściowo niezdolne do pracy).

Renta szkoleniowa

Wypłacana jest jeśli jesteś niezdolny do pracy w dotychczasowym zawodzie. Wtedy wymagane jest przekwalifikowanie zawodowe. Wypłacana kwota nie może być niższa niż 100% podstawy jej wymiaru.

Renta rodzinna

Przysługuje członkom rodziny zmarłego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do świadczenia.

Dodatek dla sieroty zupełnej

Stanowi dodatek do renty rodzinnej.

Dodatek pielęgnacyjny

Przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy, samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 rok życia.

Pokrycie kosztów leczenia

Obejmuje usługi stomatologiczne, szczepienia ochronne oraz wyposażenie w przedmioty ortopedyczne. Zwrot wydatków związanych ze świadczeniami zdrowotnymi, na które poszkodowany został skierowany przez lekarza na wniosek lekarza prowadzącego. Obejmuje również zwrot kosztów poniesionych na przedmioty ortopedyczne.

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie przysługują:

 • Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy będącego wynikiem naruszenia przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowanemu przez umyślne działania lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego.
 • Będącemu pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych lub środków odurzających ubezpieczonemu. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że ubezpieczony znajdował się pod wpływem ww. substancji, zostaje on skierowany na badanie mające za zadanie ustalenie zawartości tych substancji w organizmie. Ubezpieczony jest zobowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu jest równoznaczna z pozbawieniem prawa do świadczeń.
 • Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, członkom ich rodzin, osobom z nimi współpracującym. Także duchownym, którzy płacą składki na własne ubezpieczenie. Prawo do świadczeń z tytułu choroby zawodowej przedawnia się jeśli spłata zadłużenia nie zostanie uregulowana w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o przyznanie tych świadczeń.
 • Świadczenia uzupełniające.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest ochrona zdrowia pracownika oraz szanowanie praw pracownika, w tym jego godności i dóbr osobistych. Jeśli pracodawca zaniedba tego obowiązku, pracownik poszkodowany w wypadku będącym wynikiem tego zaniedbania ma prawo dochodzić wyrównania szkód zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. Pracownicy, którzy odnieśli uszczerbek na zdrowiu będący wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mogą sobie rościć prawo nie tylko do przyznania świadczeń wymienionych w ustawie wypadkowej, lecz również do tzw. świadczeń uzupełniających. Ponadto mogą się oni starać o wypłatę określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia.

W sytuacji, gdy odniesione wskutek wypadku przy pracy obrażenia doprowadziły do śmierci pracownika, osoba zobowiązana do naprawienia szkody zobligowana jest do wyrównania szkód majątkowych powstałych w wyniku śmierci poszkodowanego. Zmniejszenie odszkodowania następuje wtedy, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania szkody lub jej zwiększenia. Pamiętaj więc, aby zawsze przestrzegać przepisów BHP. Jeżeli przyczynisz się do swojego wypadku, ZUS może odmówić wypłaty świadczenia.

Obowiązku pracownika po wypadku

Aby pracownik mógł dochodzić przyznania prawa do świadczeń uzupełniających na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności muszą zostać ustalone świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy wypadkowej. Wynika to z następującego faktu: uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy jest niezbędne do określenia i przyznania poszkodowanemu pracownikowi należnych mu świadczeń uzupełniających.

Przy przyznawaniu zadośćuczynienia powinno się brać pod uwagę fizyczne i psychiczne cierpienie, którym poszkodowany został dotknięty w wyniku wypadku. Przy ustalaniu odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pod uwagę bierze się:

 • rodzaj, czas trwania i natężenie cierpień fizycznych i psychicznych;
 • rodzaj naruszonego dobra;
 • zakres i rodzaj rozstroju zdrowia;
 • wiek poszkodowanego;
 • stopień winy sprawcy.

Co obejmuje wyrównanie szkód majątkowych?

 • rentę – o jej przyznanie możesz się domagać, jeśli zmarły wypłacał alimenty. Mogą ją też dostać osoby bliskie, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego. Renta nie przysługuje małżonkowi, który jest w stanie utrzymywać się samodzielnie;
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu;
 • jednorazowe odszkodowanie – przysługuje najbliższym członkom rodziny w przypadku, gdy ich sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu po śmierci poszkodowanego w wypadku pracownika.

Aktualizacja 21.10.2019