fbpx

Odszkodowania za poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku

Odszkodowania za poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku

Zima to piękna pora roku. Czas kiedy wiele osób może oddać się z radością jeździe na nartach. Dzieci lepią bałwany i jeżdżą na sankach. Niestety obfite opady śniegu sprzyjają także częstym upadkom, na zaśnieżonych i oblodzonych chodnikach. W takich warunkach nie trudno o skręcenie kostki czy nawet złamanie nogi. Czasami dochodzi też do poważniejszych urazów. Upadek następuje szybko, lecz leczenie trawa długo i na dodatek niekiedy bywa bardzo kosztowane. Wiele osób zapewne zadaje sobie wówczas pytanie: Dlaczego nikt nie odśnieżył tego chodnika?

Odpowiedzialność administratorów budynków za poślizgnięcia

Czemu nikt nie posypał tej zmarzliny piaskiem lub solą? Czy ktoś jest za to odpowiedzialny? Oczywiście, że tak. Co więcej w przypadku niedopełnienia ciążących na takim podmiocie obowiązków zobowiązany jest on do naprawiania wynikłej z tego powodu szkody. Oznacza to możliwość ubiegania się przez poszkodowanego o stosowne odszkodowanie obejmujące także zwrot kosztów leczenia oraz zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., tekst jednolity z dnia 28 listopada 2005 r. (Dz.U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości obciąża właściciela nieruchomości, przez którego należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Chodnik – pojęcie

Na wstępie wypadałoby więc poświęcić także kilka słów wyjaśniania samemu pojęciu chodnika. Za chodnik, w stosunku do którego rozciąga się taki obowiązek uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Z tym, że właściciel nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Wówczas uprzątnięcie chodnika należy do obowiązków gminy. Zauważyć także należy, że skoro chodnikiem jest część drogi przeznaczona do ruchu pieszych (co zostało zdefiniowane w Prawie o ruchu drogowym) teren nie przeznaczony dla tego celu nie jest objęty obowiązkiem, o którym mowa wyżej, choćby był wykorzystywany w celu przechodzenia.

W przypadku przystanków komunikacyjnych, na których tak często przebywamy, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej. A utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych obciąża zarząd drogi, do którego należy także pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Obowiązek utrzymania w czystości i porządku innych terenów należy do gminy. Ponadto gmina może przejąć za opłatą od właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątania chodników.

Do kogo zgłosić roszczenie?

Ustalenie podmiotu, do którego należy skierować roszczenie to punkt wyjścia. Jest to rzecz bardzo ważna, ale jednocześnie początek, czasami długiej drogi w dochodzeniu należnego odszkodowania. Zgodnie bowiem z art.6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Co oznacza, że to roszczący musi należycie udokumentować samo wystąpienie szkody. Przede wszystkim trzeba udowodnić związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a niedopełnieniem obowiązków związanych z uprzątnięciem zaśnieżonego i oblodzonego chodnika.

Pamiętać przy tym należy, że czym innym jest odpowiedzialność za utrzymanie czystości na chodnikach, a czym innym odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie i utrzymanie stanu nawierzchni chodnika. Każdy poszkodowany może sam dokonać zgłoszenia szkody i dochodzić swego roszczenia. Jednak poszkodowany powinien zgromadzić właściwą dokumentację. Wymaga to czasem przeprowadzenia wnikliwej analizy prawnej. Dlatego też z pewnością warto skorzystać z usług profesjonalnego podmiotu dysponującego fachowym zapleczem prawnym i doświadczeniem w szybkim i skutecznym dochodzeniu odszkodowań.

Skonsultuj swoje poślizgnięcie bezpłatnie i sprawdź prawo do odszkodowania.

Urazy po poślizgnięciu na oblodzonym chodniku

Upadając podczas poślizgnięcia bardzo często wykręcamy nogę w nieodpowiedni sposób. Dochodzi wtedy do urazu skręcenia kostki albo nawet złamania stopy czy nogi. Innym częstym urazem są urazy dłoni, w tym nadgarstka. Po poślizgnięciu próbujemy zamortyzować upadek i opieramy się o dłonie. Urazy te są często bardzo poważne. Odszkodowanie zależy też od stopnia uszczerbku. Dowiedź się jaki procent uszczerbku na zdrowiu może być przyznany.

Aktualizacja z 17.09.2019 r.