fbpx

Jak Rzecznik Finansowy może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Jak Rzecznik Finansowy może pomóc uzyskać odszkodowanie?

Od października 2015 roku, w życie weszła ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawą tą powołano nową instytucję Rzecznika Finansowego, w ten sposób rozszerzono kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych. Wprowadziła ona wiele korzystnych zmian dla klientów firm ubezpieczeniowych, jak również dla poszkodowanych, którzy dochodzą swoich roszczeń w ramach OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Kim jest Rzecznik Finansowy?

Instytucja Rzecznika Finansowego została powołana w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego (banków, firm ubezpieczeniowych bądź biur maklerskich).

Do szczegółowych zadań RF należy:

  • rozpatrywanie skarg i wniosków indywidualnie kierowanych przez klientów podmiotu rynku finansowego do Rzecznika, dotyczących odmów uznania reklamacji;
  • wydawanie opinii dotyczących projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku finansowego;
  • wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa w kwestiach dotyczących organizacji rynku finansowego;
  • zawiadamianie właściwych organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego;
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta;
  • prowadzenie mediacji pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.

Kiedy można zgłosić się do Rzecznika Finansowego?

Jeżeli decyzja TU po złożonej reklamacji nie jest satysfakcjonująca dla poszkodowanego, lub ubezpieczyciel nie wydał decyzji w ustawowym terminie, to osoba uprawniona do odszkodowania może złożyć do Rzecznika Finansowego skargę (dowiedz się więcej TUTAJ). Na podkreślenie zasługuje tutaj fakt, że Rzecznik będzie interweniował, tylko gdy odwołanie zostało złożone, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony. Dowiedz się jak i gdzie złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Przed złożeniem skargi, warto zadzwonić na infolinię Rzecznika, aby rozeznać się w swojej sprawie lub poszukać informacji na stronie internetowej Rzecznika. Strona www RF zawiera odpowiedzi na wiele pytań związanych ze szkodami np. komunikacyjnymi, wzory pism, zawiadomień czy wypowiedzeń.

Jak złożyć skargę do Rzecznika Finansowego?

Skargę należy złożyć pisemnie drogą pocztową lub mailowo (w przypadku skargi składanej elektronicznie wymagany jest elektroniczny podpis).

Skarga musi zawierać:

  • opis sytuacji i zarzutów do ubezpieczyciela;
  • kopie całej korespondencji z TU wraz z załącznikami;
  • opis czego poszkodowany oczekuje po interwencji Rzecznika Finansowego;
  • prośbę o opinię w sprawie.

Do Rzecznika finansowego można złożyć wniosek o interwencję lub prośbą o polubowne rozwiązanie sporu.

Wniosek o interwencję

Poreklamacyjne postępowanie interwencyjne jest bezpłatne. Rzecznik w tym postępowaniu interweniuje w imieniu poszkodowanego. Jego eksperci przygotują argumentację, która ma na celu przekonanie TU do racji poszkodowanego. Interwencja Rzecznika nie jest wiążąca. Ważnym aspektem jest fakt, że Rzecznik nie wyda wiążącej decyzji zmuszającej Towarzystwo Ubezpieczeniowe do zmiany stanowiska ale może na nie wpłynąć.

Poreklamacyjne postępowanie polubowne

Jeśli instytucja finansowa/ubezpieczyciel po interwencji Rzecznika nie zmieniła zdania, wówczas poszkodowany ma prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji musi wziąć udział w sądzie polubownym przy Rzeczniku. Postępowanie polubowne kosztuje 50 zł  i jest płatne przy złożeniu wniosku.

Postępowanie polubowne łączy tradycyjne postępowanie mediacyjne i koncyliacyjne. W pierwszej kolejności Rzecznik próbuje doprowadzić do zbliżenia stanowisk ubezpieczyciela i osoby uprawnionej do odszkodowania, wykorzystuje przy tym techniki mediacyjne. W sytuacji, jeżeli to nie przyniesie efektu Rzecznik przedstawia stronom swoją propozycję rozwiązania sporu (jak w typowej koncyliacji).

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Skarga do Rzecznika Finansowego powinna być wystosowana dopiero po nieskutecznym odwołaniu bądź reklamacji. Każdy poszkodowany ma prawo do złożenia reklamacji lub odwołania. Bardzo częstymi tematami są problemy z uzyskaniem odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji lub wypadku komunikacyjnego. Warto więc zapoznać się bliżej z tematem. W naszym Vademecum można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane przez poszkodowanych pytania.

Aktualizacja z 04.09.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.