fbpx

Ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – koszty postępowania sądowego

Ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – koszty postępowania sądowego

Aby poniższy artykuł był przejrzysty przyjmijmy, że poszkodowany jest reprezentowany jest przez adwokata z wyboru i znamy wartość przedmiotu sprawy. Należy wziąć pod uwagę, że istnieje szereg przepisów mówiących o zwrotach, zwolnieniach, znoszeniu czy też rozdzielaniu określonych kosztów. Zagadnienia te ze względu na zawiłość nie będą stanowiły przedmiotu naszych rozważań. Poniżej dowiesz się, jakie są konsekwencje złożenia pozwu o służebność przesyłu.

Problematyka kosztów, którymi klient może zostać obciążony przed rozpoczęciem postępowania sądowego

 • koszty sądowe;
 • opłaty za czynności adwokackie lub czynności radców prawnych;
 • inne opłaty na poczet opinii biegłych sądowych;
 • skarbowa opłata od pełnomocnictwa.

Kwestie są regulowane są w aktach prawnych

  • Ustawy z:
 • 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.);
 • 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 ze zm.);
 • 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia:
 • 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349 ze zm.) – dalej RozpOCRP;
 • 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348 ze zm.) – RozpOCA;
 • 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz.U. 1975 nr 46 poz. 254 ze zm.).

Koszty sądowe w Kodeksie Postępowania Cywilnego

Zacznijmy od analizy ustawy, bez której przedmiotowe postępowania nie miałyby racji bytu. Mówimy o kodeksie postępowania cywilnego. Tytuł V tego aktu prawnego reguluje podstawowe zagadnienia związane z kosztami procesu. W artykule 98 §3 ustawodawca określa, że do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Zgodnie z §4 kwestie związane z wynagrodzeniem adwokata i radcy prawnego szczegółowo uregulowane zostały w ustawie o kosztach sądowych i w odpowiednich aktach wykonawczych. Ustawa ta zawiera również odpowiedź na pytanie czym są koszty sądowe. Według art. 2 ust. 1 obejmują one wspomniane wyżej opłaty oraz wydatki. Również wynagrodzenie ewentualnych biegłych. Kosztami tymi obciąża się stronę, która w myśl ust. 2 wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Proces w sprawie służebności przesyłu

Nieprocesowe postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu obarczone jest opłatą w wysokości 40 zł – pobierana jest od wniosku o jego wszczęcie oraz opłatą w wysokości 200 zł za ustanowienie służebności. Aby dochodzić wypłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należy uiścić opłatę stosunkową wynoszącą 5% wartości przedmiotu sporu.

Opłaty za czynności adwokatów lub radców prawnych ustalane są w odniesieniu do stawek minimalnych. Szczegółowo uregulowano je w odpowiednich rozporządzeniach (patrz RozpOCRP oraz RozpOCA). Warto zwrócić uwagę na fakt, że rozporządzenia te uzależniają wysokość opłat ustalanych w umowach z klientami od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, oraz wymaganego nakładu ich pracy. Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach stawka opłaty może zostać ustalona poniżej stawki minimalnej. Musi o tym decydować albo sytuacja materialna lub rodzinna bądź rodzaj sprawy.

Stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw przedstawiają się następująco:

Dla spraw dotyczących służebności wynosi 240 zł oraz 156 zł dla spraw o naruszenie posiadania. Są one identyczne dla czynności adwokackich i czynności radców prawnych.

Klient aby udowodnić swoje roszczenia może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z wynagrodzeniem biegłych, albo zaliczką na poczet ich wydatków. Wynika to z art. 288 KPC Biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu oraz wykonaną pracę. Przewodniczący może przyznać biegłemu zaliczkę na poczet wydatków lub innych kosztów. Wspomniane wydatki uzależnione są od wielu kwestii i mają wpływ na wysokość wynagrodzenia biegłego. Szczegółowo kwestia ta uregulowana została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.  Stawka może jednak zostać podwyższona na wniosek zainteresowanego o 50%, jeżeli przemawia za tym złożony charakter problemu będącego przedmiotem opinii, bądź biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat 

Klient zlecając prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym powinien liczyć się również z opłatą skarbową związaną z koniecznością złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłata ta określona została w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o opłacie skarbowej i wynosi 17 zł. Nierzadko zdarza się jednak, że adwokaci lub radcy prawni ponoszą ją za klienta.

Koszty zastępstwa procesowego

Jeśli poszkodowany korzysta z pomocy adwokata lub radcy prawnego na drodze sądowe musi ponieść koszty zastępstwa procesowego. Po wygranej sprawie koszt ten zostanie mu zwrócony. Jednakże pełnomocnik na poczet swojej pracy bardzo częcto chce uzyskać opłatę, albo chociaż jej część z góry. Sprawdź jakie są koszty wynajęcia adwokata albo radcy prawnego. Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł o kosztach zastępstwa procesowego.

Aktualizacja z 19.09.2019 r.