fbpx

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC i AC

Czy Ubezpieczyciel OC akcesoryjnie za sprawcę może uzależnić wypłatę ponad przyznaną w toku likwidacji szkody kwotę od przedstawienia faktur na poniesione koszty naprawy?

Po pierwsze ważnym jest, że odpowiedzialność kształtuje reżim ubezpieczenia OC nie zaś autocasco (z zastosowaniem ogólnych warunków umowy). To istotna kwestia dla kwalifikacji orzeczeń Sądu Najwyższego zapadłych na tymże gruncie jako pewnego wyznacznika. Bardzo często się bowiem zdarza, iż ubezpieczyciele zaniżając wartość szkody w ogóle nie zwracają uwagi na reżim odpowiedzialności i takiej samej miary wymogi stosują zarówno przy odpowiedzialność z OC jak i AC.

Po drugie zauważmy, że obowiązek świadczenia ubezpieczyciela (art. 805 § 1 k.c) wynikający z umowy ubezpieczenia OC (art. 822 § 1 k.c) aktualizuje się w razie wystąpienia stanu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego (ubezpieczonego), objętej treścią stosunku prawnego ubezpieczenia (jak w sprawie niniejszej gdy odpowiada sprawca szkody). Świadczenie należne od ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia oc ma wyrównać uszczerbek majątkowy powstały już w wyniku wystąpienia zdarzenia wyrządzającego szkodę osobie trzeciej. Dla określenia chwili powstania obowiązku ubezpieczyciela spełnienia świadczenia z umowy ubezpieczenia oc nie ma zatem znaczenia okoliczność, czy uprawniony z tej umowy faktycznie naprawił już szkodę, a nawet czy zamierza to uczynić (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1988 r. I CR 151/88 Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1989/10-12 str. 310).

Czy po szkodzie na pojeździe trzeba przedstawić fakturę za naprawę?

Nie mają więc znaczenia jakiekolwiek faktury i nie można żądać ich przedstawienia. Obowiązek kompensacji szkody nie jest uzależniony od faktycznej reperacji auta. Skąd więc poszkodowany ma mieć faktury o ile nie chce w ogóle naprawić auta? Poszkodowany ma prawo domagać się kompensacji szkody w mieniu na przestrzeni ubezpieczenia OC w oparciu o sporządzony kosztorys. Również przez autoryzowany salon albowiem wybór przysługuje poszkodowanemu. Jest to bowiem reżim odpowiedzialność OC a nie odpowiedzialności na przestrzeni Auto Casco gdzie ogólne warunki umowy mogą szczegółowo i odmiennie regulować kompensację szkody.

Niestety bardzo często ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania, dlatego warto zastanowić się nad sprzedażą szkody na pojeździe.

Czy ubezpieczyciel może w kosztorysie zastosować tańsze zamienniki?

Sąd Najwyższy wskazał, iż wysokość świadczeń należy obliczać w odpowiedzialność OC na podstawie ustaleń co do zakresu uszkodzeń i technicznie uzasadnionych sposobów naprawy. Trzeba to ustalić przy przyjęciu kosztów niezbędnych materiałów i robocizny według cen z daty ich ustalenia. Co nie znaczy, iż najtańszych części czy zamienników. Jeżeli, zaś do naprawy są niezbędne części oryginale (o ile wcześniej też takowe były zamontowane) ubezpieczyciel nie może stosować wartości części o właściwościach niższych. Nie może też stosować wskaźników typu „amortyzacja” lub „urealnienie wartości części”.

Kwota wynikająca z kosztorysu jest kwotą do wypłaty. Bez znaczenia jest czy poszkodowany naprawił auto oraz czy w ogóle zamierza je naprawić. Jako właściciel samochodu sami decydujemy co z nim zrobić po szkodzie. Możemy go naprawić, sprzedać czy pozostawić uszkodzony. Możemy naprawić w ASO, dobrym warsztacie metodą gospodarczą w domu. Oczywiście inaczej jest w ubezpieczeniu OWU AC. W niniejszym stanie faktycznym z takową formą nie mamy do czynienia (jedynie z kompensacją pełną z art. 361 k.c w zw z art. 363 k.c na przestrzeni odpowiedzialności OC).

Problem z uzyskaniem należytego odszkodowania

Nieznajomość prawa szkodzi. Dobrze jest więc zapoznać się głębiej z tematem odszkodowań. Warto w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia szkodowego, w tym szkody na pojeździe znać swoje prawa. Dobrze wiedzieć, co jako poszkodowanemu nam się należy. Człowiek nie ma możliwości wiedzieć wszystkiego i znać się na wszystkim, dlatego też warto skorzystać z pomocy specjalistów. Zajmują się oni tematyką odszkodowań na co dzień. Skonsultuj swoją sprawę za darmo.

Aktualizacja z dnia 09.08.2019 r.