fbpx

Jak wybrać dobrą polisę AC – na co zwracać uwagę

Jak wybrać dobrą polisę AC – na co zwracać uwagę

Zawarcie każdej umowy ubezpieczenia powinno zostać poprzedzone zapoznaniem się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Fakt ten nie ulega wątpliwości, ale często bywa, niestety, założeniem czysto teoretycznym. Zależnie od ryzyka i przedmiotu ubezpieczenia różne parametry warunków umowy są istotne w sposób bardziej lub mniej znaczący.

I jak niezmiennie powinniśmy zwracać szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, tak już np. przy ubezpieczeniach zdrowotnych ważny będzie ponadto zakres świadczeń i dostępność świadczeniodawców, natomiast przy ubezpieczeniach majątkowych już bardziej definicje pojęć.

Spośród całej palety rodzajów ubezpieczeń zajmijmy się jednak ubezpieczeniami autocasco, właśnie w kontekście zapisów, na które warto zwrócić szczególną uwagę, aby wybrać rozwiązanie jak najbardziej optymalne.

Główne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Z ograniczeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela takimi jak poniższe nie powinniśmy dyskutować:

 • szkody powstałe z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa,
 • szkody podczas prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków,
 • jazda bez wymaganych uprawnień,
 • uszkodzenia poprzez jazdę samochodem nie posiadającym ważnych badań technicznych,
 • szkody związane z normalną eksploatacją pojazdu,
 • uszkodzenia powstałe w następstwie użytkowania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Te i tego typu wyłączenia stanowią generalny zestaw ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oprócz tych powszechnie występujących zróżnicowane katalogi wyłączeń odpowiedzialności pozwalają również na wyodrębnienie mniej oczywistych, choć jednocześnie równie prawdopodobnych do zrealizowania.

Dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie, gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym lub konserwacyjnym. Dodatkowo wśród rzadziej występujących wyłączeń możemy spotkać ograniczenia w postaci:

 • szkód polegających na zużyciu, działaniu korozji oraz normalnych warunków atmosferycznych na stan techniczny pojazdu,
 • uszkodzeń związanych z długotrwałym jego postojem,
 • szkód spowodowanych wstrząsami na nierównościach dróg
 • uszkodzeń polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu części pojazdu wskutek uderzenia pokrywy komory silnika tego pojazdu.

Przy wyborze ubezpieczenia autocasco sporej części wyłączeń z pewnością nie unikniemy, warto jednak przyjrzeć się dokładniej katalogowi ograniczeń i wybrać taki, który będzie dla nas najmniej dotkliwy.

Za co odpowiada ubezpieczyciel?

Niewątpliwie nie mniej istotną kwestią, której nie można pominąć przy wyborze ubezpieczenia autocasco jest zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zwróćmy szczególną uwagę, czy towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia w swojej odpowiedzialności oprócz szkód powstałych wskutek zderzenia z innymi pojazdami i nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z przedmiotami, osobami i zwierzętami znajdującymi się poza pojazdem. Sprawdźmy czy polisa obejmuje także szkody polegające na kradzieży pojazdu jak również spowodowane przez powódź, pożar, wybuch, bezpośrednie działanie pioruna i opadów atmosferycznych i uszkodzeniu pojazdu przez osoby trzecie.

Pamiętajmy, że w przypadku szkód polegających na kradzieży ubezpieczyciel uzależnia wypłatę odszkodowania od spełnienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dokładnie opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Zapoznanie się z nimi i ich spełnienie pozwoli uniknąć w tym względzie problemów przy likwidacji szkody ubezpieczeniowej.

Sposób rozliczenia – lepiej wiedzieć przed szkodą

Jakość i optymalność zawartej umowy ubezpieczenia doskonale weryfikuje realizacja jej zapisów w praktyce – krótko mówiąc czy produkt i towarzystwo ubezpieczeniowe zostały wybrane odpowiednio do naszych oczekiwań najlepiej sprawdzimy przy likwidacji szkody. Korzystniej jednak wiedzieć czego możemy wymagać w zamian za opłaconą składkę ubezpieczeniową.

Części zamienne w umowie AC

Oprócz powyżej określonych parametrów istotne jest sprawdzenie w jaki sposób wybrany ubezpieczyciel rozliczy z nami szkodę. Czy w kosztach naprawy uwzględni jedynie materiały i części zamienne nieoryginalne, czy daje możliwość rozliczenia szkody w oparciu o ceny części oryginalnych serwisowych, produkowanych zgodnie ze standardami ustalonymi i rekomendowanymi przez producenta pojazdu.

Amortyzacja pojazdu w polisie AC

Dodatkowo ważna jest kwestia amortyzacji części, jej zniesienie pozwoli na otrzymanie odszkodowania bez stosowania pomniejszania jego wysokości. Rozwiązanie w tym względzie istotne jest przede wszystkim im ubezpieczany pojazd jest starszy – przy naprawie i tak musimy zakupić część nową, a odszkodowanie może być wypłacone z pomniejszeniem jej wartości nawet o 60%, w praktyce wydamy 100 zł, dostaniemy 40 zł.

Rozliczenie szkody bezgotówkowe w przypadku szkody z AC

W kontekście naszej wygody zwróćmy w końcu uwagę na formę rozliczenia szkody – czy możemy liczyć na bezgotówkową naprawę pojazdu w warsztacie, czy wypłatę odszkodowania w oparciu o kosztorys sporządzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku wyboru drugiej z możliwości powinniśmy liczyć się z możliwością braku pełnego pokrycia kosztów naprawy. Więcej o naprawie bezgotówkowej przeczytasz w artykule Naprawa bezgotówkowa pojazdu – czy warto?

Sprawdźmy dokładnie za co płacimy

Samo zawarcie umowy ubezpieczenia autocasco nie powinno nastręczać większych trudności. Przed podpisaniem jej sprawdźmy jednak dokładnie w jaki sposób umowa będzie realizowana w praktyce. To pozwoli nam z pełną świadomością ulokować składkę ubezpieczeniową a następnie przy wystąpieniu ewentualnej szkody oczekiwać i wymagać świadczeń, które są nam należne. Więcej na temat szkód na pojazdach z polisy Autocasco przeczytasz TUTAJ.

Pułapki w umowie AC, na które warto zwrócić uwagę

 • udział własny – zgadzamy się na pokrycie części szkody z własnych pieniędzy,
 • franszyza integralna – jest to kwota poniżej której nie zostanie nam wypłacone odszkodowanie,
 • suma ubezpieczenia malejąca po szkodzie – w umowie AC mamy podaną sumę ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia więcej niż jednej szkody na pojeździe, każde kolejne zdarzenie będzie obniżało sumę ubezpieczenia,
 • amortyzacja części – obniżenie wartości części wynikające z czasu użytkowania samochodu,
 • wariant kosztorysowy – powala ubezpieczycielowi na zastosowanie zaniżonych stawek za RBG, za materiały lub stosowanie innych rabatów.

Aktualizacja z 26.08.2019 r.