fbpx

Broker Ubezpieczeniowy

Osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Jest również wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie.

Broker jest pośrednikiem niezależnym od zakładu ubezpieczeń, który z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W odróżnieniu od agenta może zawierać lub pośredniczyć w zawieraniu umów na znacznie wyższe kwoty ubezpieczenia.

Broker podejmuje czynności w imieniu lub też na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej. Tak więc czynności brokerskie polegają na:

 • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
 • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
 • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie.

Broker może wykonywać wyżej wymienione obowiązki sam lub zlecić ich wykonywanie. Nie ma bezwzględnego obowiązku wykonywania tych czynności samodzielnie. Może zlecić ich wykonywanie innym podmiotom.

Obowiązki brokera ubezpieczeniowego

Broker ubezpieczeniowy zobowiązany jest do:

 • rozpoznawania zapotrzebowania klienta na ochronę ubezpieczeniową;
 • udzielenia na piśmie rzetelnej porady a także analizie dostępnych ofert ubezpieczenia przed podpisaniem umowy;
 • badania rynku ubezpieczeniowego i wybranie odpowiedniej oferty pokrycia ryzyka zapewniającej klientowi przede wszystkim efektywną ochronę ubezpieczeniową;
 • działania zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu;
 • w związku z wykonywanymi czynnościami brokerskimi zachowywania wszelkich informacji w tajemnicy;
 • zarządzania zawartymi za jego pośrednictwem umowami ubezpieczenia;
 • przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich.

Broker ubezpieczeniowy zgodnie nie może:

 • wykonywać działalności agencyjnej ani czynności agencyjnych;
 • pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, wykluczeniem jest umowa zawarta przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń oraz umowa ubezpieczenia na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym;
 • wchodzić w skład organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń.

Przeczytaj więcej w temacie uzyskania odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC i zapoznaj się z naszymi artykułami. Polecamy lekturę Vademecum wypadku w rolnictwie, wypadku przy pracy, w temacie błędu medycznego a także w razie wystąpienia wypadku komunikacyjnego.