fbpx

Apelacja od wyroku o odszkodowanie – II instancja

Apelacja od wyroku o odszkodowanie – II instancja

II instancja sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Apelacja to mówiąc najprościej, zaskarżenie wyroku czy też odwołanie się od wydanego wyroku. Ma na celu kontrolę wyroku wydanego przez sąd I instancji, przez sąd II instancji. Tak więc jeżeli wyrok został wydany przez sąd rejonowy apelacja przysługuje do sądu okręgowego. Jeśli wyrok zapadł przed sądem okręgowym, sądem drugiej instancji jest sąd apelacyjny.

Przysługuje od wszystkich orzeczeń co do istoty sprawy wydanych przez sąd I instancji. Jej funkcją jest ponowienie i uzupełnienie postępowania w takim zakresie, w jakim jest to konieczne aby sprawdzić zasadność wydanego wyroku.

Sprawdź jak działają Kancelarie Odszkodowawcze i czy mogą Ci pomóc na drodze sądowej.

Jak złożyć apelację od wyroku?

Apelacja powinna zostać wniesiona na piśmie, do sądu który wydał zaskarżony wyrok i powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie orzeczenia, które podlega zaskarżeniu,
  • zakres zaskarżenia (całość lub część wyroku),
  • zarzuty, czyli co zostało rozpatrzone niewłaściwie,
  • przedstawienie nowych dowodów lub faktów w sprawie,
  • wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego wyroku I instancji.

Termin na jej złożenie wynosi 14 dni od dostarczenia przez sąd wyroku wraz z uzasadnieniem.

Wyrok można zaskarżyć w całości (jeżeli, np. sąd nie przyzna w ogóle odszkodowania) lub tylko w części (jeżeli zostanie przyznana jego część, z czym powód nie będzie się zgadzał).

Apelacja musi zostać również opłacona – bez tego zostanie odrzucona na posiedzeniu niejawnym przez sąd I instancji. Opłata zależy od wysokości przedmiotu zaskarżenia i wynosi 5% jego wartości. Warto zaznaczyć, że jeżeli Poszkodowany był zwolniony z kosztów sądowych to postanowienie obejmuje apelację tylko w przypadku jeżeli było to zwolnienie całkowite. W przypadku częściowego – powód jest zobowiązany do opłacenia apelacji.

Na skutek wniesienia apelacji sąd drugiej instancji ponownie poddaje sprawę rozpatrzeniu, oraz poprawia wszelkie błędy popełnione w poprzednim postępowaniu. Oznacza to tyle, że jeszcze raz bada słuszność i zasadność roszczeń złożonych przez powoda. Jasnym jest to, że dotyczy to również wysokości roszczenia czyli sprawdzeniu czy  powodowi należy się taka czy też inna kwota zadośćuczynienia lub/i odszkodowania.

Apelacja jest rozpatrywana przez trzech sędziów zawodowych. Jednoosobowo sąd może wydać tylko postanowienia dotyczące postępowania dowodowego, wydawane na posiedzeniu niejawnym.

Kiedy apelacja zostanie doręczona stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawia akta sprawy sądowi drugiej instancji. Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia jej apelacji wnieść tzw. odpowiedź na apelację (składa ją już bezpośrednio do sądu II instancji).

Rozpatrzenie apelacji

Po rozpoznaniu apelacji sąd II instancji wyznacza termin rozprawy o czym powiadamia strony postępowania. Sąd II instancji może przesłuchać ponownie świadków, ale może także oprzeć się na ich wcześniejszych zeznaniach (np. inaczej je ocenić).

Warto tutaj wspomnieć, że jeżeli chodzi o nowe dowody czy też fakty w sprawie, to sąd II instancji ma nieco ograniczone działania. Mianowicie może on je pominąć w przypadku, kiedy strona mogła je powołać we wcześniejszym postępowaniu. W przypadku, jeżeli było to niemożliwe strona jest zobowiązana wykazać fakt konieczności powołania się na nowe dowody na późniejszym etapie.

W zależności od sprawy, po jej rozpatrzeniu sąd II instancji może:

  • oddalić apelację, jeżeli uzna ją za bezzasadną,
  • zmienić zaskarżony wyrok w przypadku jej uwzględnienia,
  • uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd II instancji uzasadnia wydane orzeczenie z urzędu. Wraz z uzasadnieniem doręcza się je tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia zażądała jego doręczenia. Jeżeli ogłoszenia nie było, orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom z urzędu w terminie do 7 dni od sporządzenia uzasadnienia. Sprawdź koszty zastępstwa procesowego.

Wyrok sądu II instancji,  staje się prawomocny z chwilą ogłoszenia. Nie można się już od niego odwołać. Kolejnym etapem może być skarga kasacyjna, jednak jest to środek stosowany w nadzwyczajnych okolicznościach. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy.

Zwolnienie od kosztów procesowych

Osoby pokrzywdzone o kiepskiej sytuacji finansowej mają możliwość uzyskania sądowego zwolnienia od poniesienia kosztów sądowych. Sprawdź kiedy można otrzymać zwolnienie. Jak trzeba zawnioskować o to do sądu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Aktualizacja z 05.12.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.