fbpx

Czym jest karta wypadku przy pracy i kiedy zostaje sporządzona?

Czym jest karta wypadku przy pracy i kiedy zostaje sporządzona?

Wypadki przy pracy zdarzają się wszędzie, mimo zachowania ostrożności i zasad bhp. Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, zostaje sporządzony protokół powypadkowy. Co jednak w przypadku, gdy nie jesteśmy pełnoetatowym pracownikiem? Kiedy możemy liczyć na pisemne udokumentowanie wypadku i uzyskać odszkodowanie z ZUS?

Masz również ubezpieczenie NNW? Sprawdź jak zgłosić szkodę.

Karta wypadku jest dokumentem stwierdzającym przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik zatrudniony na umowie agencyjnej, umowie o świadczenie usług, umowie zlecenie oraz w każdym przypadku świadczenia pracy bez nawiązania stosunku pracy, ale objęcia pracownika ubezpieczeniem wypadkowym. Karta jest sporządzana także, gdy ktoś odbywa w firmie staż lub otrzymuje stypendium sportowe. Również dla członków spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych, osób odbywających służbę zastępczą, pracujących więźniów i osób prowadzących działalność pozarolniczą.

Kartę wypadku sporządza ten podmiot, dla którego poszkodowany pracownik świadczy pracę w momencie wypadku i który obejmuje go ubezpieczeniem. Również on odpowiedzialny jest za ustalenie przyczyn wypadku oraz wskazanie okoliczności jego zaistnienia.

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie w przypadku choroby nie mogą liczyć na świadczenie z ZUS. Jednakże w przypadku wypadku przy pracy należy im się jednorazowe odszkodowanie. Wymogiem jest więc objęcie pracownika ubezpieczeniem wypadkowym.

Jakie informacje zawiera karta wypadku?

Karta wypadku, podobnie jak protokół powypadkowy, zawiera najważniejsze informacje o przyczynach i przebiegu wypadku oraz skutkach dla osoby poszkodowanej.

Karta wypadku musi zawierać:

 • dane identyfikacyjne płatnika składek (imię, nazwisko, NIP lub PESEL oraz siedzibę);
 • dane poszkodowanego – imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania i dane dowodu tożsamości (paszportu);
 • tytuł ubezpieczenia wypadkowego – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz.U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673
 • informacje o wypadku – data i miejsce zgłoszenia, dane zgłaszającego;
 • informacje o okolicznościach, przyczynach dacie i miejscu wypadku oraz dane świadków wypadku;
 • kwalifikację wypadku, jako wypadku przy pracy – stwierdzenie, czy wypadek był, czy nie był wypadkiem przy pracy;
 • potwierdzenie, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego przepisów BHP i ochrony życia i zdrowia;
 • przyczynienie się poszkodowanego do wypadku będącego pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub innych substancji psychotropowych;
 • pozostałe informacje – kiedy i gdzie sporządzono kartę, kiedy poszkodowany lub członek rodziny się z nią zapoznał;
 • trudności w sporządzeniu karty w ciągu 14 dni, dane sporządzającego kartę;
 • podpis poszkodowanego;
 • załączniki – zeznania poszkodowanego, świadków, dodatkowe wyjaśnienia w sprawie, pisemne zastrzeżenia dot. treści karty wypadkowej.

Postępowanie powypadkowe i sporządzenie karty wypadku

Po zaistnieniu wypadku przy pracy – pracodawca lub podmiot na rzecz którego świadczona jest praca (płatnik składek) zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie powypadkowe mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności oraz przyczyn wypadku. Ma na to 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku. Równocześnie zobowiązany jest do sporządzenia karty wypadku oraz zapoznania z nią poszkodowanego. Ma on oczywiście możliwość złożenia pisemnych zastrzeżeń, co to treści i zapisów karty wypadku. Zastrzeżenia powinny zostać uwzględnione, a sama karta wypadku skorygowana.

Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach – dla poszkodowanego, podmiotu sporządzającego oraz dla ZUS.

Karta wypadku a odszkodowanie

W przypadku, gdy osoba poszkodowana w wypadku przy pracy jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym, a podmiot na rzecz którego świadczy pracę, opłaca składki w okresie, w którym dojdzie do zdarzenia, ma prawo uzyskać jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS. Należy pamiętać, że wypadek musi zostać zakwalifikowany, jako wypadek przy pracy. Jego przyczyną nie może być rażące niedbalstwo lub zaniedbanie samego poszkodowanego. Nie może on również w stopniu znacznym przyczynić się do wypadku, będąc pod wypływem alkoholu czy środków odurzających.

Po zakończeniu leczenia należy uzyskać druk zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9 od lekarza prowadzącego (nie starszy niż 30dni) i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w ZUS.

W przypadku, gdy w karcie wypadku lub wyjaśnieniach świadków i poszkodowanego zostanie wskazana wina, zaniedbanie lub nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracodawcę – istnieje możliwość uzyskania odszkodowania z jego OC. W przypadku wątpliwości zawsze można skonsultować dokumentację z profesjonalistą – kancelarią odszkodowawczą lub prawną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.