fbpx

Wypadek w szkole – czy należy się odszkodowanie?

Wypadek w szkole – czy należy się odszkodowanie?

Co roku w polskich szkołach dochodzi do blisko 70 tysięcy wypadków. Niestety często dochodzi do nich na oczach nauczycieli i opiekunów. W wypadkach w szkole ginie więcej dzieci niż górników w wypadkach pod ziemią.

Kiedy o wypadku w szkole?

Wypadek to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego poszkodowany doznał urazu lub śmierci. Zatem wypadkiem w szkole nazywamy zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego uczeń lub student doznał urazu lub śmierci w czasie zajęć szkolnych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty.

Procedura po wypadku w szkole

 1. Nauczyciel lub opiekun udziela poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, w razie potrzeby wzywa pogotowie, straż, policja;
 2. Nauczyciel (opiekun lub dyrektor placówki) niezwłocznie informuje rodziców lub opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia o zaistniałej sytuacji;
 3. Zdarzenie odnotowane zostaje w dzienniku;
 4. Wypadek wpisuje się do rejestru wypadków uczniów;
 5. Dyrektor placówki o zaistniałej informuje odpowiedni organ BHP, w celu spisania protokołu powypadkowego;
 6. W przypadku wypadku w szkole ze skutkiem śmiertelnym, ciężkim czy zbiorowym dyrektor placówki dydaktycznej zawiadamia prokuratora i kuratora oświaty;
 7. Inspektor Sanitarny jest powiadamiany, jeżeli w wyniku zdarzenia doszło do zatrucia.

Rodzaje odszkodowań po wypadku w szkole

 1. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS.
 2. Odszkodowanie z polisy NNW wykupionego w szkole lub indywidualnie.
 3. Odszkodowanie z polisy OC szkoły.

Ubezpieczenie NNW

Każda szkoła, jak również inne placówki dydaktyczne wykupują grupowe ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). W związku z tym, że są dobrowolne to ochroną są objęci uczniowie, którzy opłacą określoną składkę za określony w polisie zakres ochrony, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Składka wynosi często od kilku do kilkudziesięciu złotych, płatna jest raz na rok kalendarzowy. Każdy uczeń może być objęty ochroną z kilku polis NNW.

Podstawowy zakres ochrony NNW to:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego;
 • transport medyczny;
 • koszty nabycia protez i środków pomocniczych.

Istnieją również polisy o rozszerzonym zakresie, które obejmują:

 • zasiłek z powodu czasowej niezdolności do nauki;
 • świadczenia w przypadku stwierdzenia 100% uszczerbku na zdrowiu;
 • pokrycie kosztów leczenia.

Szkodę do ubezpieczyciela NNW można zgłosić w każdym momencie, jednakże roszczenia są wypłacane dopiero po zakończeniu leczenia poszkodowanego. Należy pamiętać, żeby szkodę zgłosić do 3 lat od momentu zdarzenia. Przegapienie tego terminu skutkuje przedawnieniem roszczeń. Szkodę można zgłosić w formie pisemnej, telefonicznie, jak również za pomocą formularza na stronie www ubezpieczyciela.

Zgłaszając roszczenia należy:

 • posiadać dokumenty potwierdzające okoliczności zdarzenia;
 • dokumentację medyczną, czyli dokumenty potwierdzające obrażenia i przebieg leczenia;
 • w przypadku śmierci poszkodowanego dokumenty potwierdzające prawo do odebrania odszkodowania czyli akt zgonu, akt urodzenia poszkodowanego oraz dowód osobisty rodzica.

Likwidacja szkody najczęściej odbywa się do 30 dni od momentu zgłoszenia szkody, termin ten reguluje polisa i OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Przeczytaj więcej o uszczerbku na zdrowiu i odszkodowaniu z polis OC i NNW.

Odszkodowanie z ZUS

Wypadek w szkole, to tak zwany wypadek w szczególnych okolicznościach. W takich sytuacjach poszkodowanemu uczniowi przysługują z tego tytułu świadczenia finansowane (ze środków budżetu państwa), w formie jednorazowego odszkodowania czy renty przyznawane i wypłacane przez ZUS.

Dokumenty o jednorazowe odszkodowanie w ZUS-ie składa się dopiero po zakończeniu leczenia. Poprzez dokumenty rozumie się:

 • wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania;
 • druk OL-9 lub N-9 czyli zaświadczenie o stanie zdrowia i dokumentację wypadkową;
 • protokół powypadkowy;
 • dokumentację medyczną.

Cała procedura z ZUS trwa około miesiąca. Lekarz orzecznik ZUS-u ustala:

 • stopień uszczerbek na zdrowiu;
 • fakt czy był on stały lub długotrwały.

Uczniowie, którzy ulegli poważnemu wypadkowi mogą również starać się o rentę (niezależnie od posiadania lub nie posiadania ubezpieczenia przez rodziców poszkodowanego).

Odszkodowanie z OC szkoły

Odpowiedzialność nauczyli i szkoły za powstałe skutki wypadku na terenie placówki zostaje stwierdzona, gdy wystąpią następujące przesłanki:

 • wykazany zostanie związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem, z którym prawo łączy obowiązek odszkodowawczy (art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego);
 • stwierdzi się uszczerbek majątkowy (np. zniszczenie mienia w trakcie zajęć szkolnych) lub niemajątkowy (szkoda na osobie, np. w wyniku wypadku), jakiego doznaje poszkodowany uczeń we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo;
 • fakt powodujący uszczerbek poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania lub inne zdarzenie, w wyniku którego została wyrządzona szkoda osobie trzeciej, a z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy.

Praktycznie wszystkie szkoły wykupują polisę OC (odpowiedzialności cywilnej). Zabezpieczają się w ten sposób, gdyż przerzucają na ubezpieczyciela ewentualne zobowiązania finansowe w przypadku wystąpienia zaniedbań podczas zajęć dydaktyczno-oświatowych.

Sprawdź, czy dziecko może uzyskać odszkodowanie, jeśli samo doprowadziło do wypadku.

Poszkodowanemu uczniowi lub rodzicom czy innym prawnym opiekunom występującym w jego imieniu, za spowodowanie szkody wskutek wypadku w szkole, przysługuje:
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu w razie śmierci ucznia;
 • jednorazowe odszkodowanie;
 • zadośćuczynienie;
 • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej.

Szkodę z OC szkoły zgłasza się w każdym momencie po zdarzeniu. Nie trzeba czekać do zakończenia leczenia jak ma to miejsce w przypadku ZUS czy NNW. Szkodę najlepiej zgłosić w formie pisemnej – listem poleconym za za potwierdzeniem odbioru. Do zgłoszenia szkody należy dołączyć:

 • dokument powierzający okoliczności zdarzenia;
 • oryginały rachunków i faktur;
 • dokumentację medyczną;
 • oświadczenia poszkodowanego ucznia lub jego opiekuna prawnego np. dotyczące dojazdów do placówek medycznych czy dotyczących negatywnych skutków zdarzenia itd.

Likwidacja szkody powinna odbyć się zgodnie z przepisami do 30 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczyciela zgłoszenia szkody i kompletu niezbędny dokumentów.

Szkodę w przypadku wykroczenia należy zgłosić do trzech lat od momentu zdarzenia w przypadku OC. Jeżeli natomiast dyrektor, nauczyciel lub wychowawca, z własnej winy spowoduje śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, termin ten wydłuża się do 10 lat. Długość postępowania sądowego średnio trwa ok 2 lata, wpływa na to złożoność sprawy oraz obłożenie sądu, który rozpatruje sprawę.

Szkoda został zgłoszona ale decyzja jest negatywna lub odszkodowanie zostało zaniżone? Sprawdź jak przygotować odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.