fbpx

Jak odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń?

Jak odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń?

Zakłady ubezpieczeń z racji swojej pozycji w obrocie gospodarczym są wyjątkowo trudnym przeciwnikiem. Napisanie odwołania od decyzji odmownej bądź też od decyzji przyznającej odszkodowanie w niezadowalającej wysokości wymaga starannego przygotowania i rozległej wiedzy.

Zakład Ubezpieczeń jest profesjonalistą, zatrudnia specjalistów z zakresu likwidacji szkód i prawa odszkodowawczego. Chcąc wywalczyć wyższe odszkodowanie samodzielnie, bez pomocy pełnomocnika prawnego trzeba wykazać się wiedzą, profesjonalizmem a także przedstawić dowody na poparcie swoich żądań. Tak ważne więc jest, aby posiąść wiedzę odnośnie przygotowania odwołania do Zakładu Ubezpieczeń.

Termin przedawnienia, czyli ile mamy czasu na złożenie odwołania

Na początek warto pamiętać, że co do zasady świadczeń od zakładu ubezpieczeń można dochodzić przez co najmniej trzy lata. W przypadku popełnienia występku lub zbrodni nawet przez lat dwadzieścia. Mówiąc prościej, jeśli szkoda powstała w wyniku kolizji termin jest trzy letni, natomiast, jeśli w wyniku wypadku tj. zdarzenia, w którym ktoś odniósł poważne obrażenia ciała, termin przedawnienia zazwyczaj wynosi dwadzieścia lat.

Sprawdź jak przygotować odwołanie od szkody całkowitej na pojeździe.

W decyzjach ubezpieczyciela zdarza się, że wskazane jest, że poszkodowany ma 14 dni lub 30 dni na odpowiedź lub odwołanie. Nie należy się jednak martwić terminami podawanymi w korespondencji przez zakład ubezpieczeń. Są to terminy nieprawdziwe i wprowadzające poszkodowanego w błąd. Termin rozpoczęcia biegu przedawnienia liczony jest od chwili, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przy szkodach komunikacyjnych zazwyczaj jest to powstanie zdarzenia drogowego.

Prawo do zapoznania z dokumentacją szkody

Niezależnie od rodzaju szkody poszkodowany ma prawo zapoznać się z aktami szkody i je kopiować. Uprawnienie do przeglądania i kopiowania akt przyznaje poszkodowanemu m.in. art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 2003 roku. Zalecam wszystkim poszkodowanym korzystanie ze swojego uprawnienia, gdyż mogą w ten sposób zapoznać się z opinią lekarza lub rzeczoznawcy, opisem stanu technicznego pojazdu po szkodzie, kosztorysem naprawy, wyceną wartości pojazdu, poznać określoną przez komisję lekarską stawką procentowego uszczerbku na zdrowiu, opinią detektywa itd. Analiza dokumentacji jest wręcz niezbędna do obrony swojego interesu i napisania dobrego odwołania, bo bez poznania szczegółowej argumentacji przeciwnika trudno jest z nim polemizować.

Zebranie dowodów na poparcie stanowiska poszkodowanego

Jeśli poszkodowany dojdzie do wniosku, że jest w stanie przekonać zakład ubezpieczeń do zmiany decyzji, powinien zgromadzić dowody na poparcie swojego stanowiska. Takimi dowodami mogą być przykładowo:

 • opinia niezależnego rzeczoznawcy czyli kosztorys naprawy pojazdu, wycena wartości pojazdu przed szkodą czy po szkodzie,
 • orzecznictwo sądowe w sprawach podobnych, które zawiera pomocne tezy, co jest szczególnie ważne przy szkodach na osobie, gdy przykładowo skala doznanych wskutek wypadków obrażeń wskazuje na możliwość zrewidowania wysokości wypłaconego świadczenia pieniężnego,
 • oświadczenia świadków potwierdzające czas, miejsce i przebieg zdarzenia co jest bardzo pomocne, gdy ubezpieczyciel nie chce przyjąć odpowiedzialności za zdarzenie,
 • orzeczenie lekarskie wykonane przez lekarza orzecznika wskazujące obrażenia oraz doznany procent uszczerbku na zdrowiu, jeśli mamy podstawy twierdzić, że ubezpieczyciel zaniżył przyznany uszczerbek na zdrowiu.

Zobacz jak wygląda wzór odwołania od decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji?

Każdy zakład ubezpieczeń ostrożnie podchodzi do zmiany przyjętego stanowiska. Decydując się na samodzielne dochodzenie roszczeń należy:

 • precyzyjnie wskazać stosowne przepisy prawa, które są na naszą korzyść,
 • umiejętnie cytować uzasadnienia wyroków, które wesprą nasze stanowisko w sprawie,
 • przedstawić odpowiedni materiał dowodowy,
 • na podstawie akt szkody wykazać błędną interpretację podstawy prawnej zakładu ubezpieczeń lub niewłaściwą interpretację stanu faktycznego szkody.

Nie ma jednego poprawnego, określonego schematu, formularza lub druku. Odwołanie najlepiej jednak złożyć w formie podania i kierować je do jednostki ubezpieczyciela wskazanej w przesłanej korespondencji. W dobrze skonstruowanym odwołaniu powinno znaleźć się:

 • miejsce i data jego sporządzenia,
 • dane poszkodowanego,
 • jednostka do której kierujemy pismo,
 • sygnatura akt lub oznaczenie numeru sprawy, jakim posługuje się ubezpieczyciel,
 • petitum ze zwięźle określonymi żądaniami,
 • uzasadnienie,
 • podpis,
 • wyszczególnione załączniki.

Zachowanie odpowiedniej formy odwołania ułatwi dłużnikowi zapoznanie się z naszymi żądaniami. Profesjonalny wygląd i treść pisma sprawi również, że Ubezpieczyciel potraktuje nas jak godnego przeciwnika.

Uzasadnienie odwołania

W odwołaniu najistotniejszym i najtrudniejszym do napisania elementem jest uzasadnienie. W uzasadnieniu w pierwszej części należy podać okoliczności zdarzenia, dotychczasowe ustalenia i poczynione działania, odniesienie się w zwięzłych opisach do elementów, z którymi się nie zgadzamy i podanie własnych kontrargumentów oraz dowodów. Proponuję pisać na temat i konkretnie.

Częstym błędem nawet u profesjonalistów jest odbieganie od meritum sprawy i treści mocno osobiste, obrażanie likwidatora i wszystkich pracowników zakładu ubezpieczeń, opisywanie całego swojego życia, posiadanych znajomości oraz straszenie mediami i sądem. Takimi nieprofesjonalnymi treściami można sprawić jedynie, że Ubezpieczyciel nie potraktuje poszkodowanego poważnie.

Dowiedź się jakich argumentów użyć w odwołaniu od decyzji o szkodzie częściowej na pojeździe.

Przestrzegam przed stosowaniem szantażu, zastraszania sądem i medialnym nagłośnieniem sprawy, bo to nigdy nie odnosi pożądanego skutku. Wiedzą powszechną jest, że zakłady ubezpieczeń to firmy posiadające znaczne zasoby finansowe i sztaby prawników, więc sądu, mediów i dodatkowych kosztów na pewno się nie przestraszą. Ponadto redagując odwołanie należy pamiętać, że zakłady ubezpieczeń to nie placówki charytatywne tylko przedsiębiorcy, których głównym zadaniem jest generowanie zysku, dlatego też w odwołaniu dobrze jest wskazać korzyści, jakie zakład ubezpieczeń może osiągnąć, jeśli zakończy spór lub na jakie straty się narazi, jeśli tego nie uczyni.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika

Skuteczne odwołanie musi opierać się na przekonującej argumentacji prawnej, logicznej i specjalistycznej. Im wyższa jest suma, której domaga się osoba poszkodowana, tym trudniejszym zadaniem jest skłonienie ubezpieczyciela do podjęcia decyzji pozytywnej dla poszkodowanego i tym lepsze musi być odwołanie.

Dlatego też przy dużych szkodach na pojeździe czy też poważnych obrażeniach przy szkodzie osobowej warto skorzystać z pomocy specjalisty. Może to być adwokat, prawnik czy kancelaria odszkodowawcza. Specjalista ma niezbędną wiedzę prawną i odszkodowawczą oraz co ważne, doświadczenie w podobnych sprawach i w kontakcie z ubezpieczycielem.

Koszty takiej pomocy są różne. Może być to jakaś określona suma za przygotowanie pisma lub prowizja za prowadzenie sprawy. Warto poznać kilka ofert i wybrać najbardziej korzystną.

Sprawdź jak może pomóc pełnomocnik prawny w sprawie odszkodowawczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.